Laatste dossiers


02-04-2010

32354 Akten van wijziging van het Statuut en van het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie; Antalya, 24 november 2006; Brief minister over aanbieding ter stilzwijgende goedkeuring

de Koninkrijkspositie.


32354-(R1911) Akten van wijziging van het Statuut en van het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie; Antalya, 24 november 2006; Brief minister over aanbieding ter stilzwijgende goedkeuring

de Koninkrijkspositie.


32355 Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen; Brief Presidium bij aanbieding van het voorstel voor een Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen

Hierbij stuurt voorzitter Verbeet de Kamer, zoals toegezegd in de Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Raming voor 2010 (Kamerstuk 31952, nr. 5), het voorstel voor een 'Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen'. Dit voorstel heeft de goedkeuring van de Commissie voor de Werkwijze en het Presidium. In genoemd voorstel wordt een regeling getroffen waarmee Kamerleden verzoeken kunnen indienen voor externe ondersteuning ten behoeve van het opstellen van een initiatiefwetsvoorstel, waardoor een uitgebreidere keuze in de ondersteuning bij het opstellen van initiatiefwetsvoorstellen zal worden geboden. Naar verwachting zal er maximaal zes keer per jaar een beroep worden gedaan op deze regeling. Verbeet stelt voor om, na goedkeuring door de Kamer, deze regeling per 1 mei 2010 in werking te laten treden.


32359 Brede heroverwegingen; Brief minister-president inzake aanbieding van de rapporten van de 20 ambtelijke heroverwegingswerkgroepen

De staat van de overheidsfinanciën is zorgelijk. Omdat het kabinet nadere bezuinigingen nodig vond, is in 2009 de opdracht gegeven tot het opstellen van deze rapporten. De rapporten bevatten een analyse op een twintigtal terreinen en bieden bouwstenen en aanknopingspunten voor besparingsvarianten. Bij de varianten zijn budgettaire, economische en maatschappelijke effecten van de verschillende voorstellen zoveel mogelijk in kaart gebracht.


29-03-2010

32348 Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) inzake de registratie van stagiairs; Petten, 6 november 2009; Brief minister bij aanbieding van verdrag tussen Nederland en EURATOM inzake de registratie van stagiairs (Trb. 2010, 13 en 72).

Hierbij biedt minister Verhagen (BuZa) de Kamer aan, ter stilzwijgende goedkeuring, de op 6 november 2009 te Petten totstandgekomen notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) inzake de registratie van stagiairs (Trb. 2010, 13 en 72), met een toelichtende nota. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, wordt goedkeuring alleen voor Nederland gevraagd.


32349 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 24 februari 1989 te Genève totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper; Brief minister bij aanbieding, ter stilzwijgende goedkeuring, van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper

Hierbij biedt minister Verhagen (BuZa) de Kamer aan, ter stilzwijgende goedkeuring, het voornemen tot opzegging van het op 24 februari 1989 te Genève totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper, met een toelichtende nota. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, wordt goedkeuring alleen voor Nederland gevraagd.


32350 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 2 mei 1986 te New York totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Nikkel; Brief minister bij aanbieding, ter stilzwijgende goedkeuring, van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Internationale Studiegroep voor Nikkel

Hierbij biedt minister Verhagen de Kamer aan, ter stilzwijgende goedkeuring, het voornemen tot opzegging van het op 2 mei 1986 te New York totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Nikkel, met een toelichtende nota. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, wordt de goedkeuring alleen voor Nederland gevraagd.


25-03-2010

30879-F Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 25 maart 2010


32345 Verslag van een werkbezoek van de Voorzitter en een parlementaire delegatie aan Hamburg (Neuengamme); Verslag van genoemd werkbezoek, 23 en 24 februari 2010

Bij dit werkbezoek aan Hamburg stond het bezoek aan de gedenkplaats van het voormalige concentratiekamp Neuengamme centraal. Tevens is een bezoek gebracht aan de gedenkplaats aan de Bullenhuser Damm en aan de Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, het parlement van de deelstaat Hamburg.


32346 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; Abu Dhabi, 8 mei 2007; Advies en nader rapport


32338 Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; Brief Algemene Rekenkamer ter aanbieding van het rapport 'Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs: terugblik 2010'

Het rapport van de Algemene Rekenkamer is verschenen als volgnr. 2 van kamerstuk 32338.


32340 Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Brief Algemene Rekenkamer bij het rapport 'Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Terugblik 2010 op Subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)'

Voor de tekst van het rapport, zie volgnr. 2 van dit kamerstuk.


32341 Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009; Brief Algemene Rekenkamer inzake aanbieding van het rapport 'Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009'

Het rapport van de Algemene Rekenkamer is gepubliceerd als volgnr. 2 van kamerstuk 32341.


31838-r1874 Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 25 maart 2010


18-03-2010

32342 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart inzake de registratie van stagiairs; Brussel, 7 oktober 2009; Brief minister over aanbieding ter stilzwijgende goedkeuring

In de toelichtende nota gaat minister Verhagen (Buza) na een korte inleiding in op inhoud en achtergrond van het Verdrag, en de Koninkrijkspositie.


Kamervragen top