Laatste documenten binnen dossier 23147


14-02-2001

KST51297 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Brief staatssecretaris over algemene maatregelen van bestuur in het kader van de Flora- en faunawet

de reden waarom wordt afgezien van inwerkingtreding van artikel 13, eerste lid, onderdeel b, van de Flora- en faunawet.

Kamerstuk 2000-2001 KST51297

15-05-1998

OVG369 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG369

28-04-1998

KST29342 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Eindverslag

De vaste commissie voor LNV acht de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Kamerstuk 1997-1998 KST29342

08-01-1998

OVG316 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG316

06-11-1997

KST24969 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Wijzigingen voorgesteld door de regering met verbeteringen i.v.m. amendementen, eerdere wijzigingen en vergissingen

De wijzigingen betreffen het voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 21 oktober 1997 aangebrachte wijzigingen.

Kamerstuk 1997-1998 KST24969

03-11-1997

OVG284 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG284

29-10-1997

OVG281 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG281

24-10-1997

KST24603 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd voorstel van wet

Tekst van het wetsvoorstel met de daarin tot en met 21 oktober 1997 aangebrachte wijzigingen.

Kamerstuk 1997-1998 KST24603

16-10-1997

KST24431 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Nader gewijzigd amendement inzake verbod op de jacht op vogels die op de "Rode lijst" voorkomen

Kamerstuk 1997-1998 KST24431

KST24426 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake vaststelling van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier als nevengeschikt uitgangspunt voor de wet

Met dit amendement wordt beoogd de in het wild levende dieren in beginsel met rust te laten en rekening te houden met hun individuele belangen, om onnodig lijden te voorkomen.

Kamerstuk 1997-1998 KST24426

KST24433 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake vaststelling van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier als nevengeschikt uitgangspunt voor de wet

Met dit amendement wordt beoogd de in het wild levende dieren in beginsel met rust te laten en rekening te houden met hun individuele belangen, om onnodig lijden te voorkomen.

Kamerstuk 1997-1998 KST24433

KST24428 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement i.v.m. het laten vervallen van artikel 63 inzake landelijke onbeschermdverklaring

Kamerstuk 1997-1998 KST24428

KST24435 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement m.b.t. bij amvb vast te stellen uitzonderingen in artikel 50

Kamerstuk 1997-1998 KST24435

KST24430 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake een verbod op bijzonder dieronvriendelijke praktijken die onder de huidige Jachtwet nog wel zijn toegestaan

Kamerstuk 1997-1998 KST24430

KST24432 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake gefokte jachtvogels, te weten slechtvalken en haviken

Kamerstuk 1997-1998 KST24432

KST24427 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake vaststelling van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier als nevengeschikt uitgangspunt

Doel van dit amendement is dat rekening wordt gehouden met de individuele belangen van in het wild levende dieren.

Kamerstuk 1997-1998 KST24427

KST24434 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Nader gewijzigd amendement inzake een verbod op bijzonder dieronvriendelijke praktijken die onder de huidige Jachtwet nog wel zijn toegestaan

Kamerstuk 1997-1998 KST24434

KST24429 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement om de jachthouder niet verantwoordelijk te stellen voor de bestrijding van schade

Kamerstuk 1997-1998 KST24429

15-10-1997

KST24266 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Verslag wetgevingsoverleg over de Flora- en faunawet (23147) en de Natuurbeschermingswet (23580)

Betreft stenografisch verslag van het overleg dat de vaste commissie voor LNV op 29 september 1997 voerde met minister Van Aartsen (LNV) over de Flora- en faunawet (23147) en de Natuurbeschermingswet (23580).

Kamerstuk 1997-1998 KST24266

14-10-1997

KST24363 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Brief minister over een viertal amendementen

Betreft onder meer amendement 87 over aanwijzing nationaal parken als jachtgebieden en amendement 70 over grofwild op de wildlijst.

Kamerstuk 1997-1998 KST24363

13-10-1997

KST24339 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake voorkomen hogere bijdrage provincies aan Jachtfonds als gevolg restrictief beleid ten aanzien van de jacht

Kamerstuk 1997-1998 KST24339

KST24334 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake tijdig ingrijpen bij schadebestrijding via verkorten beslistermijn Gedeputeerde Staten op aanvragen

Kamerstuk 1997-1998 KST24334

KST24329 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement over de naam Faunafonds ter vervanging van de naam Jachtfonds

Kamerstuk 1997-1998 KST24329

KST24324 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake financiering van het Jachtfonds uit overheidsgelden en algemene middelen

Kamerstuk 1997-1998 KST24324

KST24345 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake duidelijkheid over eisen waaraan een faunabeheerplan moet voldoen

Kamerstuk 1997-1998 KST24345

KST24341 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake bescherming van, én openstelling jacht op, de patrijs

Kamerstuk 1997-1998 KST24341

KST24336 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake tegengaan van verenigen van belangenbehartiging en handhavingstaken in één persoon

Het behartigen van jagersbelangen en toezicht op correcte naleving van de wet kunnen met elkaar op gespannen voet staan en de jachtopzichter/opsporingsambtenaar voor ongewenste afwegingen plaatsen.

Kamerstuk 1997-1998 KST24336

OVG263 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG263

KST24331 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake financiering van het Jachtfonds uit de Rijksbegroting

Kamerstuk 1997-1998 KST24331

KST24326 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement over het instellen van Fauna-adviesorganen per provincie

Kamerstuk 1997-1998 KST24326

KST24347 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake garanties voor continuïteit in het beheer

Er moet rekening gehouden worden met de bepalingen uit de Vogelrichtlijn.

Kamerstuk 1997-1998 KST24347

KST24338 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake de effectiviteit van afschieten van dieren (afschot)

Kamerstuk 1997-1998 KST24338

KST24333 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake voorhangprocedure ten aanzien van regels met betrekking tot het handhaven van een redelijke wildstand

Kamerstuk 1997-1998 KST24333

KST24328 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake terinzagelegging van faunabeheerplannen op het provinciehuis

Kamerstuk 1997-1998 KST24328

KST24323 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over samenstelling van het Jachtfonds i.v.m. bredere taak (advisering)

Kamerstuk 1997-1998 KST24323

KST24344 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake uitbreiding invoerverbod bedreigde uitheemse diersoorten van CITES-lijst naar niet-CITES-diersoorten

Kamerstuk 1997-1998 KST24344

KST24340 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake verbreding samenstelling Jachtfonds, als gevolg van taakverbreding (advisering) Jachtfonds

De motie is vervangen in verband met een wijziging in de ondertekening.

Kamerstuk 1997-1998 KST24340

KST24335 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake vervallen overbodige regeling vrijstellingen of ontheffingen

Kamerstuk 1997-1998 KST24335

KST24330 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over de samenstelling van het Jachtfonds

Kamerstuk 1997-1998 KST24330

KST24325 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement over het vervallen van het verschil in art. 63 tussen schade in het gehele land en schade in delen van het land

Kamerstuk 1997-1998 KST24325

KST24346 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake bescherming van, én openstelling jacht op, de patrijs

Kamerstuk 1997-1998 KST24346

KST24342 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake garanties voor continuïteit in het beheer

Kamerstuk 1997-1998 KST24342

KST24337 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake het toestaan van eierenrapen onder gecontroleerde omstandigheden

Kamerstuk 1997-1998 KST24337

KST24332 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake beperkte voorhangprocedure

Kamerstuk 1997-1998 KST24332

KST24327 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake toevoeging bepaalde natuurgebieden aan artikel 44, om te voorkomen dat deze van bescherming worden uitgesloten

Volgens indiener is deze toevoeging in lijn met de circulaire 'Jachtbeleid in natuurgebieden'.

Kamerstuk 1997-1998 KST24327

KST24322 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over het jaarlijks publiekelijk afleggen van verantwoording door faunabeheereenheden

Kamerstuk 1997-1998 KST24322

KST24343 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Gewijzigd amendement inzake toelaten en verbieden van (nieuwe) jachtmiddelen

Kamerstuk 1997-1998 KST24343

08-10-1997

KST24198 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Motie over geautomatiseerde help-desks met landelijke en provinciale wet- en regelgeving voor handhavingsambtenaren

Kamerstuk 1997-1998 KST24198

KST24197 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Motie over jacht op de patrijs

De patrijs is in de Flora- en faunawet aangewezen als wildsoort waarop gejaagd mag worden, maar de patrijs is nog als bedreigde soort opgenomen op de rode lijst en verdient dus bescherming tegen jacht.

Kamerstuk 1997-1998 KST24197

07-10-1997

KST24160 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Vijfde nota van wijziging

Doel van deze nota van wijziging is te verduidelijken met welke middelen en onder welke omstandigheden de jacht kan worden uitgeoefend. Nieuw is het verbod de jacht te beoefenen met behulp van lokvoer of voerplaatsen voor andere soorten dan de wilde eend.

Kamerstuk 1997-1998 KST24160

03-10-1997

KST24094 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Brief minister met uiteenzetting over de aansprakelijkheid voor schade door in het wild levende dieren

Naar aanleiding van vragen tijdens het wetgevingsoverleg over de Flora- en faunawet op 29 september 1997 geeft minister Van Aartsen (LNV) een uiteenzetting over de aansprakelijkheid voor schade door in het wild levende dieren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aansprakelijkheid voor de schade die iemand zelf lijdt en de aansprakelijkheid voor eventuele schade die bij derden optreedt. Bovendien is het gelet op de wettelijke systematiek van belang onderscheid te maken tussen de schade door wild (de voorgestelde zes soorten van artikel 30) en door andere dieren.

Kamerstuk 1997-1998 KST24094

02-10-1997

KST24044 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement om het uitoefenen van de jacht te beperken tot professionele beroepsuitoefening, en dus de plezierjacht te verbieden

Kamerstuk 1997-1998 KST24044

KST24076 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake het verbinden van dezelfde randvoorwaarden aan bejaging als aan de jacht

Kamerstuk 1997-1998 KST24076

KST24039 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake opneming van een zorgplichtbepaling

Kamerstuk 1997-1998 KST24039

KST24071 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake het tegengaan van onnodig doden van dieren

Kamerstuk 1997-1998 KST24071

KST24034 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake instelling van een verbod op het gebruik van kastvallen op de zon- en feestdagen

Kamerstuk 1997-1998 KST24034

KST24066 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over samenstelling van het Jachtfonds i.v.m. bredere taak (advisering)

Kamerstuk 1997-1998 KST24066

KST24029 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake verplichte verslaglegging over de uitvoering van faunabeheerplannen

Kamerstuk 1997-1998 KST24029

KST24061 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over het verbod van bepaalde handelingen in art. 68, vijfde lid

Kamerstuk 1997-1998 KST24061

KST24024 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement tot wijziging van artikel 65a i.v.m. vaststelling schade aan flora en fauna

Volgens indiener deze schade moeilijk vast te stellen, en is het niet noodzakelijk deze te beperken door de jacht.

Kamerstuk 1997-1998 KST24024

KST24056 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over het vervallen van overbodige regelingen t.a.v. bestrijding van schade, vrijstellingen of ontheffingen

De indiener van dit amendement acht de artikelen 63 en 69, vierde lid, onder c, overbodig.

Kamerstuk 1997-1998 KST24056

KST24083 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake beperking geldigheidsduur jachtakte tot vijf jaar, omwille van herhaalde toetsing schietvaardigheid en kennis

Kamerstuk 1997-1998 KST24083

KST24051 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake aanwijzing van de grauwe gans in artikel 30, eerste lid, waardoor schadepreventief opgetreden kan worden

Kamerstuk 1997-1998 KST24051

KST24046 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake een informatie- en overlegmogelijkheid voor de Kamer over een AMvB krachtens art. 46, 47 en 48, eerste lid

AMvB= algemene maatregel van bestuur.

Kamerstuk 1997-1998 KST24046

KST24078 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake correctie van onbedoelde effecten van bij de vierde nota van wijziging aangebrachte redactionele aanpassingen

Kamerstuk 1997-1998 KST24078

KST24041 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake onafhankelijke, wetenschappelijke onderbouwing v. een GS-besluit om de jacht op bepaalde soorten toch toe te staan

Kamerstuk 1997-1998 KST24041

KST24073 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake voorkomen koppeling aantal in provincie afgegeven jachtakten aan hoogte bijdrage provinciefonds Jachtfonds

Kamerstuk 1997-1998 KST24073

KST24036 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement om beschermde inheemse diersoorten alleen bij onaanvaardbare risico's met jachtmethoden te bestrijden

Kamerstuk 1997-1998 KST24036

KST24068 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake voorschrift van publicatie (artikel 65)

Kamerstuk 1997-1998 KST24068

KST24031 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake beëindiging van het toestaan van benuttingsjacht op een aantal diersoorten dat als 'wild' wordt aangemerkt

Kamerstuk 1997-1998 KST24031

KST24063 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over toezending van bepaalde stukken aan de Staten-Generaal

Kamerstuk 1997-1998 KST24063

KST24026 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake uitbreiding van de samenstelling van het Jachtfonds met de dierenbescherming

Kamerstuk 1997-1998 KST24026

KST24058 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over het inwinnen van advies op belangrijke beslismomenten door de minister, respectievelijk gedeputeerde staten

Kamerstuk 1997-1998 KST24058

KST24085 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake financiering van het Jachtfonds uit overheidsgelden en algemene middelen

Kamerstuk 1997-1998 KST24085

KST24021 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake schrappen van de patrijs op de lijst van wildsoorten in artikel 30

Kamerstuk 1997-1998 KST24021

KST24053 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake invoering van een voorhangprocedure ten aanzien van regels m.b.t. het handhaven van een redelijke wildstand

Kamerstuk 1997-1998 KST24053

KST24048 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement om de aanwijzing als beschermde leefomgeving voor in het wild levende planten en dieren te laten vervallen

Volgens indiener is deze aanwijzing overbodig.

Kamerstuk 1997-1998 KST24048

KST24080 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake doorverhuur van het genot van de jacht en te stellen voorwaarden

Kamerstuk 1997-1998 KST24080

KST24043 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake instelling van een verbod op bijvoeren, behoudens bijzondere weersomstandigheden

Kamerstuk 1997-1998 KST24043

KST24075 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake schrappen van extra ontheffingsgrond

Kamerstuk 1997-1998 KST24075

KST24038 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement om geen uitzonderingspositie te creëren voor de Hofjacht

Kamerstuk 1997-1998 KST24038

KST24070 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake bekendmaking van uitzonderingen op grond van artikel 65b, in Staatscourant

Kamerstuk 1997-1998 KST24070

KST24033 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake een verbod op bijzonder dieronvriendelijke praktijken die onder de huidige Jachtwet nog wel zijn toegestaan

Kamerstuk 1997-1998 KST24033

KST24065 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over een -beperkte- voorhangprocedure van bepaalde AMvB's

Kamerstuk 1997-1998 KST24065

KST24028 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake terinzagelegging van faunabeheerplannen op het provinciehuis

Kamerstuk 1997-1998 KST24028

KST24060 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over het jaarlijks publiekelijk afleggen van verantwoording door faunabeheereenheden

Kamerstuk 1997-1998 KST24060

KST24023 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement tot wijziging van artikel 65a i.v.m. achteraf ingrijpen bij gebleken schade i.p.v. vooraf bij te verwachten schade

Volgens indiener is te verwachten schade moeilijk vast te stellen.

Kamerstuk 1997-1998 KST24023

KST24055 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake vaststelling van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier als nevengeschikt uitgangspunt voor de wet

Met dit amendement wordt beoogd de in het wild levende dieren in beginsel met rust te laten en rekening te houden met hun individuele belangen, om onnodig lijden te voorkomen.

Kamerstuk 1997-1998 KST24055

KST24082 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake voorkomen van onnodige gebruiksbeperkingen

Kamerstuk 1997-1998 KST24082

KST24050 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement om het verbod op het verstoren van holen niet toe te passen bij gebruik van een fret bij uitoefening van de jacht

Gebruik van een fret is noodzakelijk op plaatsen waar konijnen veel schade aanrichten.

Kamerstuk 1997-1998 KST24050

KST24045 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement om evident ontoelaatbare jachtmiddelen direct in de wet op te nemen

Kamerstuk 1997-1998 KST24045

KST24077 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake het noemen van geldende aanwijzingscriteria in de wettekst

Kamerstuk 1997-1998 KST24077

KST24040 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake opneming van een evaluatiebepaling voor de gehele wet

Kamerstuk 1997-1998 KST24040

KST24072 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake evenwichtige vertegenwoordiging in het bestuur van het Jachtfonds, inclusief wetenschappelijke deskundigen

Kamerstuk 1997-1998 KST24072

KST24035 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake instelling van een verbod op het rapen van kievitseieren

Kamerstuk 1997-1998 KST24035

KST24067 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over uitbreiding van art. 44, vijfde lid, inzake bescherming van de fauna bij bijzondere weersomstandigheden

Kamerstuk 1997-1998 KST24067

KST24030 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake effecten faunabeheerplannen op o.a. omvang betrokken populaties van soorten die in die beheereenheid voorkomen

Kamerstuk 1997-1998 KST24030

KST24062 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over een formulering in art. 69, vierde lid

Kamerstuk 1997-1998 KST24062

KST24025 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake advisering over de vraag of de artikelen 27, 65 en 65a van toepassing zijn

Volgens indiener is advies nodig van een onafhankelijke instantie die gedeputeerde staten adviseert.

Kamerstuk 1997-1998 KST24025

KST24057 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over het verbieden van bepaalde jachtpraktijken

Kamerstuk 1997-1998 KST24057

KST24084 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake het verbod op drijfjacht, met name op wilde zwijnen

Kamerstuk 1997-1998 KST24084

KST24020 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake schrappen van artikel 63 en 64 inzake de mogelijkheid tot landelijke onbeschermdverklaring

Betreft onbeschermdverklaring van schadelijke diersoorten.

Kamerstuk 1997-1998 KST24020

KST24052 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake aanmerking van een aantal grofwildsoorten als wild in artikel 30, eerste lid

Volgens indiener kan hierdoor de huidige praktijk van het grofwildbeheer worden gecontinueerd.

Kamerstuk 1997-1998 KST24052

KST24047 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake uitsluiting van de invloed van direct belanghebbenden op de besluitvorming binnen het Faunafonds (Jachtfonds)

Kamerstuk 1997-1998 KST24047

KST24079 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake uitbreiding invoerverbod bedreigde uitheemse diersoorten volgens CITES-lijst met niet-CITES-diersoorten

Kamerstuk 1997-1998 KST24079

KST24042 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement om aan een besluit van GS tot vrijstelling ingevolge artikel 65, derde lid, een faunabeheerplan ten grondslag te leggen

Kamerstuk 1997-1998 KST24042

KST24074 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake periode waarvoor de aanwijzing geldt

Kamerstuk 1997-1998 KST24074

KST24037 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake het tegengaan van een vorm van jachttoerisme (gastjagers)

Kamerstuk 1997-1998 KST24037

KST24069 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake bekendmaking van ontheffingen op grond van artikel 65a tevens in Staatscourant

Kamerstuk 1997-1998 KST24069

KST24032 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement om de jachthouder niet verantwoordelijk te stellen voor de bestrijding van schade

Kamerstuk 1997-1998 KST24032

KST24064 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over het aangeven bij AMvB van perioden in het jaar dat handelingen op grond van art. 65 of 65a worden toegestaan

Kamerstuk 1997-1998 KST24064

KST24027 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake de verplichting in artikel 65 van een faunabeheerplan

Kamerstuk 1997-1998 KST24027

KST24059 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement over het verstrekken van ontheffingen volgens art. 65a, eerste lid, voor een termijn van max. twee jaren

Kamerstuk 1997-1998 KST24059

KST24086 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake de instelling van een Fauna-adviesorgaan door Gedeputeerde staten van de provincie

Het in te stellen Fauna-adviesorgaan (bestaande uit deskundigheid terzake) draagt bij aan zorgvuldige en wetenschappelijk verantwoorde besluitvorming in provinciaal overleg.

Kamerstuk 1997-1998 KST24086

KST24022 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake toevoeging bepaalde natuurgebieden aan artikel 44, om te voorkomen dat deze van bescherming worden uitgesloten

Volgens indiener is deze toevoeging in lijn met de circulaire 'Jachtbeleid in natuurgebieden'.

Kamerstuk 1997-1998 KST24022

KST24054 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement dat Gedeputeerde staten binnen twee weken na ontvangst op een aanvraag ingevolge artikel 65a moeten beslissen

Volgens indiener wordt het hierdoor mogelijk om tijdig in te grijpen in het kader van schadebestrijding.

Kamerstuk 1997-1998 KST24054

KST24081 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake de betrokkenheid van de Staten-Generaal bij het jaarverslag van het Jachtfonds

Kamerstuk 1997-1998 KST24081

KST24049 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Amendement inzake de mogelijkheid legsels, die bij landbouw- en andere werkzaamheden verloren dreigen te gaan te behouden

Kamerstuk 1997-1998 KST24049

30-09-1997

KST23907 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Vierde nota van wijziging

Deze nota bevat een aantal wetstechnische aanpassingen.

Kamerstuk 1997-1998 KST23907

26-09-1997

OVG257 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG257

19-09-1997

OVG251 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG251

15-09-1997

OVG205 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG205

10-09-1997

OVG203 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG203

01-09-1997

OVG200 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG200

18-07-1997

KST22700 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Derde nota van wijziging

Bevat wijzigingen naar aanleiding van overleg met de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Voor een toelichting op de wijzigingen zie de nota naar aanleiding van het eindverslag in kamerstuk 23147, nr. 12.

Kamerstuk 1996-1997 KST22700

KST22699 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Nota n.a.v. het verslag

In deze nota gaat minister Van Aartsen in op vragen en opmerkingen van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, opgenomen in het verslag.

Kamerstuk 1996-1997 KST22699

19-06-1996

KST15190 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Tweede nota van wijziging

wildbeheereenheden krijgen een belangrijke taak bij de coördinatie van het beheer van diersoorten en het bestrijden van schade. Hierbij valt ondermeer te denken aan soorten als ganzen, smienten, wilde zwijnen en reeën.

Kamerstuk 1995-1996 KST15190

KST15189 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet); Memorie van antwoord

Minister Van Aatrsen heeft besloten de behandeling van het wetsvoorstel, dat is ingediend onder verantwoordelijkheid van het voormalig kabinet, voort te zetten.

Kamerstuk 1995-1996 KST15189