Laatste documenten binnen dossier 23686


10-12-2007

KST113269 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Brief Presidium met wijzigingsvoorstel

enkele redactionele wijzigingen.

Kamerstuk 2007-2008 KST113269

KST113270 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Voorstel tot wijziging van de Regeling

Dit voorstel betreft wijziging van de Regeling Financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer. De Werkgroep Heroriëntatie ondersteuning fracties (WHOF) heeft op 7 februari 2006 zijn rapport aangeboden aan het Presidium (kamerstuk 30 465, nr. 1). Het Presidium heeft in zijn vergadering van 8 februari 2006 ingestemd met het rapport en de daarin vervatte aanbevelingen. De aanbevelingen, waar van toepassing op deze regeling, zijn in dit wijzigingsvoorstel meegenomen. Daarnaast zijn enkele uitvoeringstechnische aanpassingen en redactionele wijzigingen verwerkt. In de toelichting bij het voorstel wordt op elke afzonderlijke wijziging nader ingegaan.

Kamerstuk 2007-2008 KST113270

22-06-2001

KST53972 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Voorstel voor de introductie van een specifieke reserving voor personele uitgaven

Herdruk omdat eerder ten onrechte een bijlage is afgedrukt en de ondertekening weggelaten.

Kamerstuk 2000-2001 KST53972

03-11-2000

KST48844 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Voorstel tot wijziging van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

De huidige fractiekostenregeling is geëvalueerd door het Presidium. Deze evaluatie leidt tot enkele bijstellingen. Dit betreft met name de omstandigheid dat de huidige voorziening ex artikel 6, eerste lid, onder a., in het geval van zetelverlies onvoldoende mogelijkheden bood tot het ontwikkelen van een sociaal plan voor vertrekkend fractiepersoneel.

Kamerstuk 2000-2001 KST48844

KST48843 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Brief Presidium met een voorstel tot wijziging van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer (23686, nr. 18)

Kamerstuk 2000-2001 KST48843

04-06-1997

KST21647 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Amendement om aan te geven dat in art. 8 en 9 sprake is van de accountantsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Kamerstuk 1996-1997 KST21647

KST21646 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Amendement om de toetsingsbevoegdheid van het Presidium meer in overeenstemming te brengen met de bedoeling ervan

In het voorstel voor de gewijzigde regeling is vastgelegd dat fracties gebruik kunnen maken van de door hen opgebouwde reserve 'indien zulks naar oordeel van het Presidium wenselijk is'. Deze bepaling geeft het Presidium een zeer ruime toetsingsbevoegdheid, terwijl de bedoeling niet meer is dan het voorkomen van oneigenlijk gebruik van de reserves.

Kamerstuk 1996-1997 KST21646

22-05-1997

KST21315 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Toelichting

De in bijgaand voorstel vervatte wijzigingen betreffen naast een wijziging van de berekeningsgrondslagen voor de fractiebudgetten, een precisering van, met name, de wijze van administratie en de verantwoording. In samenhang hiermee is in een aantal gevallen de ontstane werkwijze geformaliseerd. Ook is een nadere regeling opgenomen inzake de tussentijdse verantwoording bij splitsing van een fractie. Tevens zijn nog enkele redactionele wijzigingen aangebracht

Kamerstuk 1996-1997 KST21315

KST21314 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Gewijzigd voorstel

De in bijgaand voorstel vervatte wijzigingen betreffen naast een wijziging van de berekeningsgrondslagen voor de fractiebudgetten een precisering van, met name, de wijze van administratie en de verantwoording. In samenhang hiermee is in een aantal gevallen de ontstane werkwijze geformaliseerd. Ook is een nadere regeling opgenomen inzake de tussentijdse verantwoording bij splitsing van een fractie. Tevens zijn nog enkele redactionele wijzigingen aangebracht.

Kamerstuk 1996-1997 KST21314

20-05-1997

OVG186 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG186

KST21261 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Verslag van een briefwisseling over budgettaire voorzieningen voor fractieondersteuning

Briefwisseling tussen minister Dijkstal (BiZa) en het Presidium van de Tweede Kamer.

Kamerstuk 1996-1997 KST21261

13-05-1997

KST21123 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Nota van wijziging

Het betreft enkele tekstuele verbeteringen voorgesteld door de accountantsdienst.

Kamerstuk 1996-1997 KST21123

KST21122 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 1996-1997 KST21122

OVG184 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG184

KST21089 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Betreft vragen van de verschillende fracties n.a.v. de voorstellen van de werkgroep Politieke en persoonlijke ondersteuning (PPO), Kamerstuk 23686, nrs. 4 en 5.

Kamerstuk 1996-1997 KST21089

02-05-1997

OVG183 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG183

28-04-1997

KST20873 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Toelichting bij de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

De in dit voorstel vervatte wijzigingen ten opzichte van de regeling van 1994, betreffen naast een wijziging van de berekeningsgrondslagen voor de fractiebudgetten, een precisering van, met name, de wijze van administratie en de verantwoording. In samenhang hiermee is in een aantal gevallen de ontstane werkwijze geformaliseerd. Ook is een nadere regeling opgenomen inzake de tussentijdse verantwoording bij splitsing van een fractie.

Kamerstuk 1996-1997 KST20873

KST20872 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Rapport met voorstellen voor een Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

De in dit voorstel vervatte wijzigingen ten opzichte van de regeling van 1994, betreffen naast een wijziging van de berekeningsgrondslagen voor de fractiebudgetten, een precisering van, met name, de wijze van administratie en de verantwoording. In samenhang hiermee is in een aantal gevallen de ontstane werkwijze geformaliseerd. Ook is een nadere regeling opgenomen inzake de tussentijdse verantwoording bij splitsing van een fractie.

Kamerstuk 1996-1997 KST20872

21-04-1997

OVG177 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG177

18-04-1997

KST20727 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Brief bij de voorstellen van de werkgroep Politieke en persoonlijke ondersteuning (23868, nr. 5)

De voorstellen van de werkgroep Politieke en persoonlijke ondersteuning zullen gefaseerd worden ingevoerd, waardoor in 1997 25%, in 1998 75% en in 1999 100% van de voorziene stijging van de fractiebudgetten zal worden gerealiseerd.

Kamerstuk 1996-1997 KST20727

KST20726 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer; Rapport van de werkgroep Politieke en persoonlijke ondersteuning leden

De werkgroep stelt voor de fracties in de Tweede kamer de beschikking te geven over een jaarlijkse lump sum, waaruit alle kosten van persoonlijke en politieke ondersteuning moeten worden bestreden. Dit betekent dat de gelden voor de persoonlijk medewerkers worden geïntegreerd in het fractiebudget. Voorzien is een structurele verhoging van het Kamerbudget van omstreeks 6,2 miljoen gulden op jaarbasis. Voor fracties met drie of minder leden betekent de nieuwe systematiek een afname van het jaarlijkse budget. Bijlage: financiële effecten van de nieuwe bekostigingssystematiek voor de afzonderlijke fractiebudgetten en de financiële gevolgen voor de Raming van de Tweede Kamer.

Kamerstuk 1996-1997 KST20726