Laatste documenten binnen dossier 24484


19-01-1996

KST12433 Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium); Memorie van antwoord

In dit verslag reageert staatssecretaris Linschoten (SZW) op de vragen en opmerkingen vanuit de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zoals opgenomen in het voorlopig verslag. Het betreft onder andere vragen over de uitvoeringskosten, het al of niet invoeren van een derde categorie personen die onder de werking van het wetsvoorstel vallen, het door Tica (Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming) aangekondigde reïntegratiemodel, de kans op werkhervatting en de naleving.

Kamerstuk 1995-1996 KST12433

04-01-1996

OVG79 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG79

06-12-1995

KST11590 Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium); Amendement m.b.t. oudere arbeidsongeschikten

Dit amendement voorziet erin dat ook personen die op 1 augustus 1993 50 jaar of ouder waren en op 31 juli 1993 een arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden, onder de werking van onderhavige tijdelijke wet vallen.

Kamerstuk 1995-1996 KST11590

KST11591 Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium); Amendement m.b.t. reïntegratie van arbeidsongeschikten

Dit amendement voorziet in de verlenging van de periode waarin een uitkering wordt verstrekt, met name voor (ex)arbeidsongeschikten die een eigen bedrijf willen starten.

Kamerstuk 1995-1996 KST11591

04-12-1995

KST11523 Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium); Tweede nota van wijziging ter correctie van een omissie

In artikel 2, tweede lid van het wetsvoorstel was verzuimd een verwijzing naar de op deze wet berustende bepalingen op te nemen. Door deze nota van wijziging wordt deze omissie hersteld.

Kamerstuk 1995-1996 KST11523

27-11-1995

KST11282 Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium); Nota n.a.v. het verslag

Staatssecretaris Linschoten (SZW) beantwoordt vragen van de leden van de verschillende fracties, over onder meer de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van de maatregelen die betrekking hebben op het keuringsproces, de afschatting, de reïntegratie, de vervolguitkeringsrechten en de herbeoordeling van vroeggehandicapten. Tevens geeft de staatssecretaris een antwoord op vragen over de vormgeving en de kosten van de voorgestelde regeling.

Kamerstuk 1995-1996 KST11282

KST11283 Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium); Nota van wijziging

Door deze nota van wijziging wordt een omissie hersteld in artikel 4, vijfde en zesde lid van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium. Verder wordt deze wet alvast in overeenstemming gebracht met het voorstel van wet Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (24326).

Kamerstuk 1995-1996 KST11283

15-11-1995

KST10983 Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1995-1996 KST10983

KST10985 Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium); Memorie van toelichting

Op 1 augustus 1993 trad de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA) in werking. In die wet is onder meer een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium opgenomen, aan de hand waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid van alle nieuwe aanvragers van een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) moet worden bepaald. De Wet TBA brengt met zich dat ook personen die op 31 juli 1993 een AAW- of WAO-uitkering hadden en op 1 augustus 1993 jonger waren dan 50 jaar te maken krijgen met het nieuwe arbeidsongeschiktheidsbegrip: bepaald is dat zij op basis van dat nieuwe begrip moeten worden herbeoordeeld. In het Cohortenbesluit is aangegeven op welk moment deze herbeoordeling dient plaats te vinden. Dat moment is gekoppeld aan de leeftijd van de betrokken persoon op 1 augustus 1993. Ten gevolge van de herbeoordelingen zal een deel van de AAW- en WAO-gerechtigden de arbeidsongeschiktheidsuitkering geheel of gedeeltelijk verliezen (of reeds hebben verloren). Van verschillende kanten is dan ook gevraagd om de inkomensgevolgen van de herbeoordeling voor deze groep te beperken. Het kabinet stelt daartoe voor bepaalde personen, nadat de maximumduur van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) is verstreken, een uitkering toe te kennen overeenkomstig de vervolguitkering op grond van de WW en deze uitkering niet aan een maximumduur te binden, waardoor deze in beginsel doorloopt tot de eerste dag van de maand waarin de betrokkene 65 jaar wordt. Voorts stelt het kabinet voor degenen uit deze groep die geen recht hebben of krijgen op WW-uitkering op het moment dat zij als gevolg van de herbeoordeling een deel van de AAW- of WAO-uitkering verliezen, onmiddellijk in aanmerking te laten komen voor een uitkering overeenkomstig de vervolguitkering op grond van de WW.

Kamerstuk 1995-1996 KST10985

KST10984 Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium); Voorstel van wet

Op 1 augustus 1993 trad de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA) in werking. In die wet is onder meer een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium opgenomen, aan de hand waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid van alle nieuwe aanvragers van een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) moet worden bepaald. De Wet TBA brengt met zich dat ook personen die op 31 juli 1993 een AAW- of WAO-uitkering hadden en op 1 augustus 1993 jonger waren dan 50 jaar te maken krijgen met het nieuwe arbeidsongeschiktheidsbegrip: bepaald is dat zij op basis van dat nieuwe begrip moeten worden herbeoordeeld. In het Cohortenbesluit is aangegeven op welk moment deze herbeoordeling dient plaats te vinden. Dat moment is gekoppeld aan de leeftijd van de betrokken persoon op 1 augustus 1993. Ten gevolge van de herbeoordelingen zal een deel van de AAW- en WAO-gerechtigden de arbeidsongeschiktheidsuitkering geheel of gedeeltelijk verliezen (of reeds hebben verloren). Van verschillende kanten is dan ook gevraagd om de inkomensgevolgen van de herbeoordeling voor deze groep te beperken. Het kabinet stelt daartoe voor bepaalde personen, nadat de maximumduur van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) is verstreken, een uitkering toe te kennen overeenkomstig de vervolguitkering op grond van de WW en deze uitkering niet aan een maximumduur te binden, waardoor deze in beginsel doorloopt tot de eerste dag van de maand waarin de betrokkene 65 jaar wordt. Voorts stelt het kabinet voor degenen uit deze groep die geen recht hebben of krijgen op WW-uitkering op het moment dat zij als gevolg van de herbeoordeling een deel van de AAW- of WAO-uitkering verliezen, onmiddellijk in aanmerking te laten komen voor een uitkering overeenkomstig de vervolguitkering op grond van de WW.

Kamerstuk 1995-1996 KST10984