Laatste documenten binnen dossier 24583


24-12-1996

HAN5255 Voortzetting van: de algemene financiële beschouwingen over het in 1997 te voeren beleid (25000), en de behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (25000 IXA); - Wijziging van de Wet van 12 december 1991 tot wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen (24677) en vijf andere wetsvoorstellen

Handeling 1996-1997 HAN5255

HAN5249 Voortzetting Algemene financiële beschouwingen over het in 1997 te voeren beleid (25000), en de behandeling van de wetsvoorstellen: Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (25000 IXA); Wijziging van de Wet van 12 december 1991 tot wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen (24677); en nog vijf andere belastingwetten

Handeling 1996-1997 HAN5249

HAN5259 Noot 1 met Schriftelijke antwoorden van de minister en staatssecretaris van Financiën op vragen, gesteld in de eerste termijn van de algemene financiële beschouwingen en de behandeling van een aantal belastingwetten

Handeling 1996-1997 HAN5259

HAN5245 Algemene financiële beschouwingen over het in 1997 te voeren beleid (25000), en de behandeling van de wetsvoorstellen: Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (25000 IXA); Wijziging van de Wet van 12 december 1991 tot wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen (24677); en nog vijf andere belastingwetten

Handeling 1996-1997 HAN5245

05-12-1996

OVG148 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG148

27-06-1996

OVG121 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG121

16-06-1996

KST15081 Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk in verband met maatregelen met het oog op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik alsmede in verband met technische aanpassingen; Nota n.a.v. het verslag

O.a. over de verhouding tussen artikel 35a en artikel 11 bij kasgeld- en holdingconstructies in de sfeer van de vennootschapsbelasting, budgettaire gevolgen, art. 11 deelnemingsdividenden, art. 35a (fraus legis), fiscaal geïndiceerde emigratieconstructies met kasgeldvennootschappen, en de overgangsregeling.

Kamerstuk 1995-1996 KST15081

11-06-1996

KST14979 Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk in verband met maatregelen met het oog op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik alsmede in verband met technische aanpassingen; Nota van wijziging

Onder regulier inkomen als bedoeld in artikel II, wordt mede begrepen regulier inkomen waarop artikel 20 van de BRK ziet.

Kamerstuk 1995-1996 KST14979

10-06-1996

OVG116 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG116

03-06-1996

KST14749 Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk in verband met maatregelen met het oog op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik alsmede in verband met technische aanpassingen; Verslag van de Staten van de Nederlandse Antillen met op- en aanmerkingen op het voorstel van Rijkswet

Besproken wordt het voorstel van Rijkswet. Hierbij worden op- en aanmerkingen gemaakt. In het verslag wordt de Nota naar aanleiding van het verslag (kamerstuk 24583/R1564, nr. 5) behandeld. De Staten van de Nederlandse Antillen stellen dat zij grote moeite hebben met deze nota en dat zij t.a.v. de door de Staatssecretaris ingenomen posities een afwijkend standpunt hebben en niet akkoord gaan met de in de nota vervatte interpretaties en stellingen. _

Kamerstuk 1995-1996 KST14749

31-05-1996

OVG114 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG114

28-05-1996

OVG112 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG112

13-05-1996

OVG109 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG109

09-04-1996

KST13700 Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk in verband met maatregelen met het oog op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik alsmede in verband met technische aanpassingen; Nota n.a.v. het verslag

In de inleiding wordt ingegaan op het juridische kader waarin de Belastingregeling voor het Koninkrijk (de BRK) moet worden geplaatst. Vervolgens wordt per onderdeel ingegaan op de vragen van de leden van de verschillende fracties: Verdragsbeleid; Bijzondere positie Nederlandse Antillen en Aruba; Nieuw Fiscaal Raamwerk; Fraudebestrijding; Emigratie om overwegend fiscale redenen; Misbruik of oneigenlijk gebruik; Deelnemingsdividenden, Interest en Royalties; Kasgeld- en holdingconstructies; Bijzondere regimes; Penshonadoregeling; Kwalificerende lijst; De verhouding tussen artikel 35a, 35b, artikel 11 en 12; Dubbele belasting; Budgettaire gevolgen. Tenslotte wordt artikelsgewijs op de vragen ingegaan (artikelen 1, 4, 11, 12, 15, 24, 35a, 35b).

Kamerstuk 1995-1996 KST13700