Laatste documenten binnen dossier 24749


30-01-1997

OVG157 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG157

05-12-1996

OVG148 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG148

04-12-1996

KST18349 Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van adviesstelsel in verband met algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel); Nota van verbetering inzake de Wet op de Emancipatieraad

Betreft wijziging in artikel LXXVII over de Wet op de Emancipatieraad, respectievelijk een toegevoegde volzin over de status van de raad als zijnde: niet aangemerkt als een adviescollege als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges.

Kamerstuk 1996-1997 KST18349

04-11-1996

OVG139 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG139

23-10-1996

KST17135 Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van adviesstelsel in verband met algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel); Tweede nota van wijziging

De wijzigingen betreffen o.a. het schrappen van de adviestaak van het NIVRA en de NOvAA in zaken van algemeen verbindende voorschriften en te voeren beleid van het rijk, en het schrappen van de adviestaak van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Kamerstuk 1996-1997 KST17135

18-09-1996

KST16322 Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van adviesstelsel in verband met algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel); Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. In het verslag wordt onder andere ingegaan op het geven van uitvoeringsinformatie door zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). Per hoofdstuk (ministerie) is een aantal specifieke vragen opgesomd.

Kamerstuk 1995-1996 KST16322

07-06-1996

KST14911 Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van adviesstelsel in verband met algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel); Memorie van toelichting

Het wetsvoorstel bevat, op basis van een uitvoerig onderzoek van de bestaande wetgeving, de naar het oordeel van de regering noodzakelijke aanpassingen van de formele wetgeving. Daarbij zijn de criteria toegepast die zijn vermeld in de memorie van toelichting bij de voorgestelde Herzieningswet adviesstelsel (Kamerstuk II 23725, nr.3). Alle adviescolleges die zijn vermeld op de indicatieve lijst bij genoemde memorie van toelichting zijn in beschouwing genomen bij de voorbereiding van de voorgestelde aanpassingswet. Wettelijke bepalingen waarvan vaststaat dat zij (om andere redenen) vóór 1 januari 1997 zullen worden ingetrokken of gewijzigd en de op die datum uitgewerkte wettelijke bepalingen, zijn in dit wetsvoorstel buiten beschouwing gelaten. Ook de op de 'slapende' adviescolleges betrekking hebbende wettelijke bepalingen worden ingevolge dit wetsvoorstel geschrapt of aangepast. De voorgestelde aanpassingswetgeving heeft uitsluitend betrekking op formele wetgeving. De noodzakelijke aanpassingen van algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten en andere regelen met betrekking tot beleidsadviescolleges worden inmiddels voorbereid. In het wetsvoorstel wordt in een groot aantal gevallen voorgesteld om artikelen of onderdelen daarvan te laten vervallen. Daarbij wordt in beginsel tevens een vernummering of nieuwe lettering voorgesteld. In een beperkt aantal gevallen waarin dat niet doelmatig zou zijn met het oog op voorgenomen nieuwe wetgeving of het grote aantal verwijzingen in andere wetsbepalingen of gedelegeerde wetgeving, is daarvan evenwel afgezien. Aan zelfstandige bestuursorganen (zbo's) die naast hun huidige beleidsadviestaak nog andere taken hebben en uit dien hoofde niet opgeheven worden maar van hun beleidstaak ontheven worden, wordt in voorkomende gevallen de taak toegekend (geformuleerd als een verplichting) om de betrokken minister de inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens of wettelijke voorschriften, voor zover deze betrekking heben op het desbetreffende beleidsterrein (de 'uitvoeringsinformatie').

Kamerstuk 1995-1996 KST14911

KST14910 Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van adviesstelsel in verband met algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel); Voorstel van wet

Het wetsvoorstel bevat, op basis van een uitvoerig onderzoek van de bestaande wetgeving, de naar het oordeel van de regering noodzakelijke aanpassingen van de formele wetgeving. Daarbij zijn de criteria toegepast die zijn vermeld in de memorie van toelichting bij de voorgestelde Herzieningswet adviesstelsel (Kamerstuk II 23725, nr.3). Alle adviescolleges die zijn vermeld op de indicatieve lijst bij genoemde memorie van toelichting zijn in beschouwing genomen bij de voorbereiding van de voorgestelde aanpassingswet. Wettelijke bepalingen waarvan vaststaat dat zij (om andere redenen) vóór 1 januari 1997 zullen worden ingetrokken of gewijzigd en de op die datum uitgewerkte wettelijke bepalingen, zijn in dit wetsvoorstel buiten beschouwing gelaten. Ook de op de 'slapende' adviescolleges betrekking hebbende wettelijke bepalingen worden ingevolge dit wetsvoorstel geschrapt of aangepast. De voorgestelde aanpassingswetgeving heeft uitsluitend betrekking op formele wetgeving. De noodzakelijke aanpassingen van algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten en andere regelen met betrekking tot beleidsadviescolleges worden inmiddels voorbereid. In het wetsvoorstel wordt in een groot aantal gevallen voorgesteld om artikelen of onderdelen daarvan te laten vervallen. Daarbij wordt in beginsel tevens een vernummering of nieuwe lettering voorgesteld. In een beperkt aantal gevallen waarin dat niet doelmatig zou zijn met het oog op voorgenomen nieuwe wetgeving of het grote aantal verwijzingen in andere wetsbepalingen of gedelegeerde wetgeving, is daarvan evenwel afgezien. Aan zelfstandige bestuursorganen (zbo's) die naast hun huidige beleidsadviestaak nog andere taken hebben en uit dien hoofde niet opgeheven worden maar van hun beleidstaak ontheven worden, wordt in voorkomende gevallen de taak toegekend (geformuleerd als een verplichting) om de betrokken minister de inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens of wettelijke voorschriften, voor zover deze betrekking heben op het desbetreffende beleidsterrein( de 'uitvoeringsinformatie').

Kamerstuk 1995-1996 KST14910

KST14912 Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van adviesstelsel in verband met algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1995-1996 KST14912