Laatste documenten binnen dossier 24782


23-04-1997

OVG178 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG178

17-03-1997

KST20103 Wijziging van de Meststoffenwet; Eindverslag

Kamerstuk 1996-1997 KST20103

28-02-1997

KST19857 Wijziging van de Meststoffenwet; Nader gewijzigd amendement om het hogere tarief van 20 gulden per kilogram fosfaat te verlagen tot 10 gulden in de jaren 1998 en 1999

Dit niveau draagt minder het karakter van een harde afstraffing en is voldoende om maatregelen als afzet op grotere afstand en be- of verwerking van gangbare mestsoorten te stimuleren.

Kamerstuk 1996-1997 KST19857

KST19854 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om tijdelijk de hoeveelheden fosfaat in andere meststoffen (fosfaatkunstmest) buiten de heffingen te houden

Deze tijdelijke uitzondering geldt alleen voor de forfaitaire mineralenheffingen en verfijnde mineralenheffingen. Doordat het voor gebruikers van mest en mineralen aldus mogelijk wordt om eventuele fosfaattekorten te compenseren met fosfaatkunstmest, is het gedurende deze periode niet nodig om over te gaan tot effectuering van de in art. 13ae van het wetsvoorstel voorziene a.m.v.b. betreffende de zgn. reparatiebemesting.

Kamerstuk 1996-1997 KST19854

KST19856 Wijziging van de Meststoffenwet; Gewijzigd amendement om het hogere tarief van 20 gulden per kilogram fosfaat te verlagen tot 10 gulden

Dit niveau draagt minder het karakter van een harde afstraffing en is voldoende om maatregelen als afzet op grotere afstand en be- of verwerking van gangbare mestsoorten te stimuleren.

Kamerstuk 1996-1997 KST19856

KST19855 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om het hogere tarief van 20 gulden per kilogram fosfaat te verlagen tot 10 gulden

Dit niveau draagt minder het karakter van een harde afstraffing en is voldoende om maatregelen als afzet op grotere afstand en be- of verwerking van gangbare mestsoorten te stimuleren.

Kamerstuk 1996-1997 KST19855

24-02-1997

KST19779 Wijziging van de Meststoffenwet; Gewijzigde motie inzake de opstelling van normen en heffingen na 2000

Betreft verzoek om naast de resultaten van de bedrijven die reeds een mineralenboekhouding voeren, de resultaten van de voorbeeldbedrijven, die gedurende drie jaar ervaring zullen opdoen met het Mineralen Aangifte Systeem, als uitgangspunt te nemen voor de genoemde opstelling.

Kamerstuk 1996-1997 KST19779

KST19774 Wijziging van de Meststoffenwet; Gewijzigde motie om boven de grens van 2 GVE per ha per dier een correctie toe te passen voor diergebonden stikstofverliezen

Betreft tevens een verzoek om voor melkvee in 1998 en 1999 bij deze correctie in beginsel ui te gaan van 30 kg stikstof per dier en daarmee rekening te houden bij de uitwerking van de Algemene maatregel van bestuur op grond van art. 13 van de Wet.

Kamerstuk 1996-1997 KST19774

KST19776 Wijziging van de Meststoffenwet; Motie over de aanvoerposten stikstofbinding door vlinderbloemigen en netto-mineralisatie op ontwaterde veengronden

Betreft verzoek om de betreffende aanvoerposten te laten gelden als aanvoerposten op de mineralenbalans.

Kamerstuk 1996-1997 KST19776

KST19771 Wijziging van de Meststoffenwet; Motie om ook bedrijven die in 1998 nog niet MINAS-plichtig zijn een mineralenboekhoudingen te laten gaan voeren

Het voeren van een mineralenboekhouding kan leiden tot een bewuster en verantwoorder mineralengebruik.

Kamerstuk 1996-1997 KST19771

KST19778 Wijziging van de Meststoffenwet; Motie om voor droge zandgronden extra financiële middelen uit te trekken om de doelen van de Nitraatrichtlijn te realiseren

Kamerstuk 1996-1997 KST19778

KST19773 Wijziging van de Meststoffenwet; Motie inzake de opstelling van normen en heffingen na 2000

Betreft verzoek om de 240 voorbeeldbedrijven die gedurende drie jaar ervaring zullen opdoen met het Mineralen Aangifte Systeem als uitgangspunt te nemen voor de genoemde opstelling.

Kamerstuk 1996-1997 KST19773

OVG163 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG163

KST19775 Wijziging van de Meststoffenwet; Motie om de ammoniakcorrectie te beperken tot de grondloze bedrijven

Kamerstuk 1996-1997 KST19775

KST19777 Wijziging van de Meststoffenwet; Motie om voor alle gewassen waarvan is vast te stellen dat de forfaitaire norm te ruim is een nieuwe norm vast te stellen

Kamerstuk 1996-1997 KST19777

KST19772 Wijziging van de Meststoffenwet; Motie om het mestbeleid middels 'maatwerk per gebied' per 1 januari 1998 van start te laten gaan

Een regionale indeling is gewenst omdat de veehouderij in Nederland per regio qua aantal dieren sterk uiteenloopt.

Kamerstuk 1996-1997 KST19772

07-02-1997

OVG160 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG160

31-01-1997

OVG158 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG158

28-01-1997

KST19283 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement inzake het vervallen van de in de artikelen 13z en 13aj neergelegde regeling van 'tijdelijke delegatie'

Kamerstuk 1996-1997 KST19283

KST19277 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement inzake verhoging van de verliesnormen voor fosfaat en stikstof

Het amendement beoogt het risico van onvruchtbaarheid van de bodem te verkleinen.

Kamerstuk 1996-1997 KST19277

KST19285 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om ondernemers die onder de verliesnorm produceren toch te stimuleren om het mineralenverlies terug te dringen

Het stimuleren gebeurt door middel van premies.

Kamerstuk 1996-1997 KST19285

KST19280 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om aangifteplichtigen die kiezen voor forfaitaire aangifte niet achter te stellen bij hen die verfijnde aangifte doen

De groep die verfijnde aangifte doet zal kleiner worden, wat de kans vergroot dat de controlerende instanties voldoende capaciteit hebben om de mestboekhoudingen te beoordelen.

Kamerstuk 1996-1997 KST19280

KST19287 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om het systeem van de mestproductierechten met het daaraan gekoppelde uitbreidingsverbod te laten vervallen

Het amendement strekt tevens tot het laten vervallen van de Wet verplaatsing mestproduktie.

Kamerstuk 1996-1997 KST19287

KST19282 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om de beëindiging van de bestemmingsheffing samen te laten vallen met de invoering van regulerende heffingen

Bij invoering van het nieuwe instrumentarium bestaat niet langer behoefte aan een bestemmingsheffing. De financiering van voorzieningen in het kader van de Meststoffenwet zal plaatsvinden uit de algemene middelen, waardoor het zich niet verdraagt dat naast de nieuwe regulerende heffingen, de bestemmingsheffing wordt opgelegd.

Kamerstuk 1996-1997 KST19282

KST19276 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement inzake verhoging van de verliesnormen voor fosfaat en stikstof

Het amendement beoogt het risico van onvruchtbaarheid van de bodem te verkleinen.

Kamerstuk 1996-1997 KST19276

KST19296 Wijziging van de Meststoffenwet; Motie om bij een veebezetting van meer dan 2 GVE en minder dan 4 GVE de verliesnorm voor stikstof per ha te verhogen

Verzocht wordt om de verliesnorm met 30 kg stikstof per GVE te verhogen.

Kamerstuk 1996-1997 KST19296

KST19284 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement inzake verlaging van de normen voor fosfaat en stikstof

Kamerstuk 1996-1997 KST19284

KST19278 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement inzake uitstel van vaststelling van de hoogte van de mineralenheffingen

Amendement houdt verband met de onduidelijkheid over de betaalbaarheid van de mineralenheffingen (haalbaarheid verliesnormen).

Kamerstuk 1996-1997 KST19278

KST19286 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om te voorkomen dat als gevolg van zeer hoge totaalheffingen de continuïteit van de bedrijfstak in gevaar komt

Hiertoe moet een gestaffelde heffing mogelijk worden gemaakt met lagere kosten per kilogram en een maximale heffing van f250,- per hectare voor stikstof en fosfaat samen.

Kamerstuk 1996-1997 KST19286

KST19281 Wijziging van de Meststoffenwet; Gewijzigd amendement inzake uitstel van vaststelling van de hoogte van de mineralenheffingen

Amendement houdt verband met de onduidelijkheid over de betaalbaarheid van de mineralenheffingen (haalbaarheid verliesnormen).

Kamerstuk 1996-1997 KST19281

KST19288 Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om bij de forfaitaire mineralenheffing de mogelijk tot verrekening toe te passen voor een flexibele bedrijfsvoering

Kamerstuk 1996-1997 KST19288

27-01-1997

OVG156 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG156

23-01-1997

KST19215 Wijziging van de Meststoffenwet; Tweede nota van wijziging

De nota van wijziging bevat hoofdzakelijk technische wijzigingen.

Kamerstuk 1996-1997 KST19215

23-12-1996

OVG152 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG152

02-12-1996

KST18251 Wijziging van de Meststoffenwet; Nota van wijziging

Naast enkele technische aanpassingen gaat het om wijzigingen van meer materiële aard, zoals het opnemen van fosfaat- en stikstofverliesnormen en aanvoernormen voor natuurterrein en braakland.

Kamerstuk 1996-1997 KST18251

KST18250 Wijziging van de Meststoffenwet; Nota n.a.v. het verslag over o.a. het traject van invoering van het stelsel van regulerende mineralenheffingen

Kamerstuk 1996-1997 KST18250

28-10-1996

KST17252 Wijziging van de Meststoffenwet; Verslag

Kamerstuk 1996-1997 KST17252

19-08-1996

KST15920 Wijziging van de Meststoffenwet; Voorstel van wet

Met deze wetswijziging wordt een nieuw stelsel van heffingen in de Meststoffenwet geïntroduceerd. Kern vormt het systeem van regulerende mineralenheffingen. Dit systeem komt tegemoet aan de wens van het landbouwbedrijfsleven om te komen tot een meer individuele bedrijfsbenadering in de mestwetgeving. Het wetsvoorstel bestaat uit de volgende onderdelen: a. Regulerende heffingen op het ontoelaatbare mineralenverlies in de vorm van fosfaat op stikstof. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verfijnde mineralenheffingen en forfaitaire mineralenheffingen. Bedrijven die niet kunnen of willen voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan het systeem van verfijnde mineralenheffingen kunnen kiezen voor het eenvoudiger en globaler systeem van forfaitaire mineralenheffingen. b. Regulerende heffing voor intermediaire ondernemingen, zoals loonwerkers, transporteurs, handelaren, opslaghouders en be- en verwerkers, die de door hen afgenomen meststoffen niet verantwoord afzetten. c. Bestemmingsheffing voor landbouwbedrijven ter financiering van de kosten voor uitvoering van de Meststoffenwet. d. Vrijstelling van de onder a en c genoemde heffingen voor bedrijven met een veebezetting van minder dan 2 grootvee-eenheden per hectare. Het verbod tot uitbreiding van de mestproductie wordt vereenvoudigd. Ook de Wet verplaatsing mestproduktie wordt vereenvoudigd. De inwerkingtreding is gepland per 1 januari 1998. Herdruk.

Kamerstuk 1995-1996 KST15920

25-06-1996

KST15335 Wijziging van de Meststoffenwet; Memorie van toelichting

Met deze wetswijziging wordt een nieuw stelsel van heffingen in de Meststoffenwet geïntroduceerd. Kern vormt het systeem van regulerende mineralenheffingen. Dit systeem komt tegemoet aan de wens van het landbouwbedrijfsleven om te komen tot een meer individuele bedrijfsbenadering in de mestwetgeving. Het wetsvoorstel bestaat uit de volgende onderdelen: a. Regulerende heffingen op het ontoelaatbare mineralenverlies in de vorm van fosfaat op stikstof. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verfijnde mineralenheffingen en forfaitaire mineralenheffingen. Bedrijven die niet kunnen of willen voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan het systeem van verfijnde mineralenheffingen kunnen kiezen voor het eenvoudiger en globaler systeem van forfaitaire mineralenheffingen. b. Regulerende heffing voor intermediaire ondernemingen, zoals loonwerkers, transporteurs, handelaren, opslaghouders en be- en verwerkers, die de door hen afgenomen meststoffen niet verantwoord afzetten. c. Bestemmingsheffing voor landbouwbedrijven ter financiering van de kosten voor uitvoering van de Meststoffenwet. d. Vrijstelling van de onder a en c genoemde heffingen voor bedrijven met een veebezetting van minder dan 2 grootvee-eenheden per hectare. Het verbod tot uitbreiding van de mestproductie wordt vereenvoudigd. Ook de Wet verplaatsing mestproduktie wordt vereenvoudigd. De inwerkingtreding is gepland per 1 januari 1998.

Kamerstuk 1995-1996 KST15335

KST15334 Wijziging van de Meststoffenwet; Voorstel van wet

Met deze wetswijziging wordt een nieuw stelsel van heffingen in de Meststoffenwet geïntroduceerd. Kern vormt het systeem van regulerende mineralenheffingen. Dit systeem komt tegemoet aan de wens van het landbouwbedrijfsleven om te komen tot een meer individuele bedrijfsbenadering in de mestwetgeving. Het wetsvoorstel bestaat uit de volgende onderdelen: a. Regulerende heffingen op het ontoelaatbare mineralenverlies in de vorm van fosfaat op stikstof. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verfijnde mineralenheffingen en forfaitaire mineralenheffingen. Bedrijven die niet kunnen of willen voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan het systeem van verfijnde mineralenheffingen kunnen kiezen voor het eenvoudiger en globaler systeem van forfaitaire mineralenheffingen. b. Regulerende heffing voor intermediaire ondernemingen, zoals loonwerkers, transporteurs, handelaren, opslaghouders en be- en verwerkers, die de door hen afgenomen meststoffen niet verantwoord afzetten. c. Bestemmingsheffing voor landbouwbedrijven ter financiering van de kosten voor uitvoering van de Meststoffenwet. d. Vrijstelling van de onder a en c genoemde heffingen voor bedrijven met een veebezetting van minder dan 2 grootvee-eenheden per hectare. Het verbod tot uitbreiding van de mestproductie wordt vereenvoudigd. Ook de Wet verplaatsing mestproduktie wordt vereenvoudigd. De inwerkingtreding is gepland per 1 januari 1998.

Kamerstuk 1995-1996 KST15334

KST15338 Wijziging van de Meststoffenwet; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1995-1996 KST15338