Laatste documenten binnen dossier 25037


21-11-1997

KST25415 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Brief staatssecretaris met reactie van de Raad van State op zijn verzoek om voorlichting over mogelijke schending gelijkheidsbeginsel

Betreft mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel bij toepassing van tariefdifferentiatie in de OZB ten aanzien van zogenoemde "gemengdgebruik-objecten". Uit de bij de brief gevoegde reactie blijkt dat de getroffen regeling niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Minister Dijkstal ziet dan ook geen aanleiding tot het nemen van verdere beleidsinitiatieven.

Kamerstuk 1997-1998 KST25415

13-12-1996

OVG150 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG150

28-11-1996

HAN5051 Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken) (25037), en over: - de motie-Giskes over een zorgkostenaftrek in de inkomstenbelasting (25037, nr. 15); - de motie-H.G.J. Kamp c.s. over verlaging van de vermogensbelasting (25037, nr. 16)

Handeling 1996-1997 HAN5051

KST18135 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Gewijzigd voorstel van wet

Bevat de volledige tekst van het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1996-1997 KST18135

OVG146 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG146

HAN5054 Stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Goedkeuring van het op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België (24434, R1550), en over: - de motie-Beinema c.s. over het Cultureel Verdrag in relatie tot het Taalunieverdrag (24434, nr. 7); - de motie-Lilipaly c.s. over financiële middelen voor de implemantatie van het verdrag (24434, nr. 8)

Handeling 1996-1997 HAN5054

15-11-1996

KST17796 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Amendement over huidige verdeling lastendruk in inkomstenbelasting en vereenvoudiging huurwaardeforfait

Doel van dit amendement is de huidige verdeling van de lastendruk in de inkomstenbelasting op grond van het huurwaardeforfait zo dicht en gelijk mogelijk te benaderen en de systematiek van het huurwaardeforfait te vereenvoudigen. Dit amendement hangt samen met amendement 25 052, nr. 5 (Belastingplan 1997). Herdruk in verband met een correctie in onderdeel I.

Kamerstuk 1996-1997 KST17796

12-11-1996

KST17701 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Amendement over tweede tegenbewijsregeling voor de inkomstenbelasting

Doel van dit amendement is een tweede tegenbewijsregeling voor de inkomstenbelasting in te voeren, vergelijkbaar met die voor de vermogensbelasting.

Kamerstuk 1996-1997 KST17701

KST17698 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Amendement over het uit het wetsvoorstel halen van het onderdeel 'tariefdifferentiatie OZB'

Met dit amendement wordt het onderdeel 'tariefdifferentiatie OZB' uit het wetsvoorstel gehaald.

Kamerstuk 1996-1997 KST17698

KST17702 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 8

Dit amendement beoogt gemeenten de mogelijkheid te geven schoksgewijze ozb-verhogingen die het gevolg zijn van de periodieke herwaardering van onroerende zaken via een ingroei-variant te matigen.

Kamerstuk 1996-1997 KST17702

KST17629 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Nota van wijziging

In deze nota van wijziging wordt de anticiperende aanpassing van het fiscaal procesrecht al per 1 januari 1997 geregeld.

Kamerstuk 1996-1997 KST17629

KST17704 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Nader gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 12

Dit amendement beoogt gemeenten de mogelijkheid te geven schoksgewijze ozb-verhogingen die het gevolg zijn van de periodieke herwaardering van onroerende zaken via een ingroei-variant te matigen.

Kamerstuk 1996-1997 KST17704

KST17674 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Amendement over huidige verdeling lastendruk in inkomstenbelasting en vereenvoudiging huurwaardeforfait

Doel van dit amendement is de huidige verdeling van de lastendruk in de inkomstenbelasting op grond van het huurwaardeforfait zo dicht en gelijk mogelijk te benaderen en de systematiek van het huurwaardeforfait te vereenvoudigen. Dit amendement hangt samen met amendement 25 052, nr. 5 (Belastingplan 1997).

Kamerstuk 1996-1997 KST17674

KST17699 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Amendement over het uit de wet halen van het aanpassingsmechanisme voor het tarief huurwaardeforfait

Kamerstuk 1996-1997 KST17699

KST17628 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 1996-1997 KST17628

KST17703 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Amendement over tariefsdifferentatie van 125%

Een tariefsdifferentiatie van 125% in plaats van 120% geeft de gemeenten een ruimere mogelijkheid om rekening te houden met de verschillende waardenontwikkelingen tussen woningen en niet-woningen.

Kamerstuk 1996-1997 KST17703

KST17673 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Amendement over ingroei-variant voor schoksgewijze ozb-verhogingen

Dit amendement beoogt met het nieuwe artikel 220i gemeenten de mogelijkheid te geven schoksgewijze ozb-verhogingen die het gevolg zijn van periodieke herwaardering van onroerende zaken, via een ingroei-variant te matigen.

Kamerstuk 1996-1997 KST17673

11-11-1996

OVG141 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG141

08-10-1996

KST16860 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1996-1997 KST16860

KST16858 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Memorie van toelichting

gemeenten krijgen de mogelijkheid een tariefdifferentiatie aan te brengen in de onroerendezaakbelastingen en de roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen. Er wordt voortaan gebruik gemaakt van één WOZ-waarde per onroerende zaak in plaats van verschillende wijzen van waardebepaling voor de diverse belastingen. Begin 1997 wordt de WOZ-waarde voor elke in Nederland gelegen onroerende zaak per beschikking formeel vastgesteld. De wijzigingen in de Gemeentewet en Waterschapswet betreffen de vervanging van de huidige waarderingsregel (de waarde in het economische verkeer) door de WOZ-waarde. Daarmee samenhangend zijn regels opgenomen ingeval geen of een niet-adequate WOZ-waarde beschikbaar is. In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964 wordt de waarde van de eigen woning bepaald op de WOZ-waarde. In de periode 1997-2001 kunnen verschillende waardepeildata voorkomen. Als de waardepeildatum in 1995 ligt, blijft deze waarde zo voor genoemde periode; voor gemeenten met een waardepeildatum 1992, 1993 of 1994 wordt de WOZ-waarde bijgesteld met een per gemeente bepaald ophogingspercentage. De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt aangevuld met bepalingen waarin de doorwerking van wijzigingen in waardebeschikkingen uit hoofde van de Wet WOZ naar de verschillende belastingen wordt geregeld. De wijzigingen in de Wet WOZ betreffen onder meer enige technische aanvullingen. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 1997, met uitzondering van de wijzigingen in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Kamerstuk 1996-1997 KST16858

KST16861 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST16861

KST16857 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken); Voorstel van wet

gemeenten krijgen de mogelijkheid een tariefdifferentiatie aan te brengen in de onroerendezaakbelastingen en de roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen. Er wordt voortaan gebruik gemaakt van één WOZ-waarde per onroerende zaak in plaats van verschillende wijzen van waardebepaling voor de diverse belastingen. Begin 1997 wordt de WOZ-waarde voor elke in Nederland gelegen onroerende zaak per beschikking formeel vastgesteld. De wijzigingen in de Gemeentewet en Waterschapswet betreffen de vervanging van de huidige waarderingsregel (de waarde in het economische verkeer) door de WOZ-waarde. Daarmee samenhangend zijn regels opgenomen ingeval geen of een niet-adequate WOZ-waarde beschikbaar is. In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964 wordt de waarde van de eigen woning bepaald op de WOZ-waarde. In de periode 1997-2001 kunnen verschillende waardepeildata voorkomen. Als de waardepeildatum in 1995 ligt, blijft deze waarde zo voor genoemde periode; voor gemeenten met een waardepeildatum 1992, 1993 of 1994 wordt de WOZ-waarde bijgesteld met een per gemeente bepaald ophogingspercentage. De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt aangevuld met bepalingen waarin de doorwerking van wijzigingen in waardebeschikkingen uit hoofde van de Wet WOZ naar de verschillende belastingen wordt geregeld. De wijzigingen in de Wet WOZ betreffen onder meer enige technische aanvullingen. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 1997, met uitzondering van de wijzigingen in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Kamerstuk 1996-1997 KST16857