Laatste documenten binnen dossier 25187


29-12-1999

KST43073 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Brief staatssecretaris over het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde

Ter compensatie van de effecten op de natuur van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde worden een aantal natuurprojecten voorbereid en uitgevoerd. Hiertoe is een bestuursovereenkomst getekend. Deze overeenkomst is op 27 februari 1999 getekend tussen het Rijk, de provincie Zeeland en de gemeenten en waterschappen rond de Westerschelde. Staatssecretaris De Vries (VW) gaat in deze brief onder meer in op de totale kosten van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde, de financiële regeling, de jaarlijkse Voortgangsrapportage over het jaar 1998 en de inbreukprocedure van de Europese Commissie.

Kamerstuk 1999-2000 KST43073

15-04-1998

KST28860 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Motie tegen verdere verdieping van de Westerschelde

Kamerstuk 1997-1998 KST28860

KST28862 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Motie inzake onderzoek naar gevolgen voor de hoogwaterstanden van verdieping van de vaargeul

Kamerstuk 1997-1998 KST28862

KST28861 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Motie inzake extra natuurbeschermingsmaatregelen ter verbetering van de natuurkwaliteit van de Westerschelde

Kamerstuk 1997-1998 KST28861

HAN6573A13 Behandeling van: het verslag van een algemeen overleg over de verdieping van de Westerschelde (25187, nr. 10)

Handeling 1997-1998 HAN6573A13

KST28863 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Motie tegen ontpoldering van in het verleden ingepolderde (landbouw)gronden

Kamerstuk 1997-1998 KST28863

02-04-1998

KST28528 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Verslag algemeen overleg over voortgang in de uitvoering van het verdrag verdieping Westerschelde, m.b.t. natuurcompensatieprogramma

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 19 februari 1998 overleg gevoerd met minister Jorritsma-Lebbink (VW) over de voortgang in de uitvoering van het verdrag verdieping Westerschelde, met betrekking tot het natuurcompensatieprogramma (Kamerstuk 25187, nr. 10).

Kamerstuk 1997-1998 KST28528

09-01-1998

KST26796 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Brief minister over compensatie van de door het baggeren aangerichte natuurschade

Op 29 augustus 1997 verscheen een advies van de Commissie Westerschelde over maatregelen ter compensatie van het verloren gaan van natuurwaarden ten gevolge van verruiming van de vaarweg. In deze brief gaat zij in op de door deze commissie gedane voorstellen.

Kamerstuk 1997-1998 KST26796

12-06-1997

OVG193 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG193

20-05-1997

KST21266 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Motie om op zo kort mogelijke termijn in het Westerscheldegebied uitvoering te geven aan adequate natuurherstelmaatregelen

Het betreft hier natuurherstelmaatregelen als bedoeld in het Structuurschema Groene Ruimte.

Kamerstuk 1996-1997 KST21266

KST21265 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Motie om compensatiegelden voor natuurschade in de Westerschelde mede te gebruiken voor natuurschade in het Veerse Meer

Kamerstuk 1996-1997 KST21265

KST21267 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Motie dat door de minister van Verkeer en Waterstaat uiterlijk op 1 december 1997 een natuurherstelplan dient te zijn overlegd

Het natuurherstelplan dient onderscheidenlijk voor de korte en de langetermijnvisie een omschrijving te bevatten van de voorbereiding en uitvoering van de herstelwerkzaamheden en moet inzicht bieden in de toetsing van dat plan aan de criteria van het Structuurschema Groene Ruimte en de Habitatrichtlijn.

Kamerstuk 1996-1997 KST21267

OVG186 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG186

13-05-1997

OVG184 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG184

02-05-1997

OVG183 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG183

21-04-1997

OVG177 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG177

20-01-1997

KST19172 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST19172

KST19171 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Memorie van toelichting

Op 17 januari 1995 is het Verdrag tussen Nederland en het Vlaams Gewest inzake verruiming van de vaarweg in de Westerschelde tot stand gekomen (Trb. 1995, 51), goedgekeurd bij wet van 27 juni 1996 (Stb. 332). Het aan het goede nabuurschap verbonden belang van een spoedige uitvoering van dat Verdrag maakt een bijzondere voorziening nodig met betrekking tot de op grond van de Nederlandse wetgeving vereiste vergunningen voor de voor die verruiming (verdieping van de vaargeul) en het onderhoud van de vaarweg noodzakelijke baggerwerken en het daarmee verband houdende storten van baggerspecie. Bovendien is een voorziening noodzakelijk voor de daaraan verbonden uitvoering van oeververdedigingswerken.

Kamerstuk 1996-1997 KST19171

KST19170 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde); Voorstel van wet

Op 17 januari 1995 is het Verdrag tussen Nederland en het Vlaams Gewest inzake verruiming van de vaarweg in de Westerschelde tot stand gekomen (Trb. 1995, 51), goedgekeurd bij wet van 27 juni 1996 (Stb. 332). Het aan het goede nabuurschap verbonden belang van een spoedige uitvoering van dat Verdrag maakt een bijzondere voorziening nodig met betrekking tot de op grond van de Nederlandse wetgeving vereiste vergunningen voor de voor die verruiming (verdieping van de vaargeul) en het onderhoud van de vaarweg noodzakelijke baggerwerken en het daarmee verband houdende storten van baggerspecie. Bovendien is een voorziening noodzakelijk voor de daaraan verbonden uitvoering van oeververdedigingswerken.

Kamerstuk 1996-1997 KST19170