Laatste documenten binnen dossier 25409


26-03-1998

OVG354 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG354

12-03-1998

KST27976 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Nadere memorie van antwoord

In deze memorie geeft de minister antwoorden op vragen van Kamerleden inzake de aan het bestuur van de centrale dienst van een samenwerkingsverband toe te kennen zorgformatie, de gang van zaken in de praktijk (met name het 'zorgplan').

Kamerstuk 1997-1998 KST27976

29-01-1998

OVG327 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG327

23-12-1997

KST26401 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Verslag wetgevingsoverleg

Betreft stenografisch verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op 3 december 1997 voerde met staatssecretaris Netelenbos (OCenW) over de Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra.

Kamerstuk 1997-1998 KST26401

12-12-1997

KST26015 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake het verplicht stellen van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding vanaf het derde leerjaar

Kamerstuk 1997-1998 KST26015

KST26017 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake de overdracht van middelen

De indiener is van mening dat de overdracht van middelen moet worden gerelateerd aan de werkelijke verblijfsduur en niet aan de gemiddelde verblijfsduur van vier jaar.

Kamerstuk 1997-1998 KST26017

KST26012 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake het toelatingsbeleid van een school

Kamerstuk 1997-1998 KST26012

KST26014 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement over besluiten van de permanente commissie leerlingezorg

Dit amendement strekt ertoe om ouders, die zich niet kunnen vinden in de beslissing van de permanente commissie leerlingenzorg, de mogelijkheid te geven een beroep te doen op de regionale verwijzingscommissie om een beslissend oordeel te geven over het besluit van de permanente commissie leerlingenzorg.

Kamerstuk 1997-1998 KST26014

KST26016 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake een verklaring van de ouders m.b.t. de grondslag van de school

Kamerstuk 1997-1998 KST26016

KST26011 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement tot laten vallen van het instellen van een administratief beroep tegen samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden zijn geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom zijn hun besluiten niet vatbaar voor beroep.

Kamerstuk 1997-1998 KST26011

OVG310 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG310

KST26013 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake de instelling van een centrale dienst voor de verdeling van de zorgmiddelen

Kamerstuk 1997-1998 KST26013

11-12-1997

KST26010 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake instemmingsrecht voor het bevoegd gezag van een basisschool waar personeel van speciale scholen wordt ingezet

Kamerstuk 1997-1998 KST26010

KST26005 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake het vaststellen van afwijkende bepalingen

Kamerstuk 1997-1998 KST26005

KST26007 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement tot handhaving van de citeertitel Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Kamerstuk 1997-1998 KST26007

KST26002 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid door samenwerkingsverbanden

Kamerstuk 1997-1998 KST26002

KST26009 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht op de permanente commissie leerlingenzorg

Aangezien de permanente commissie geen bestuursorgaan is in de zin van de Awb, is hoofdstuk 2 Awb dan ook niet van toepassing.

Kamerstuk 1997-1998 KST26009

KST26004 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake aanpassing van de formulering van art. 63e

Kamerstuk 1997-1998 KST26004

KST26006 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement tot toevoeging van een artikel inzake vernieuwing van het primair onderwijs (art. 13f: innovatieplan)

Kamerstuk 1997-1998 KST26006

KST26001 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake bij ministeriële regeling te stellen afwijkende regels t.b.v. de invoering van de wet

Indiener stelt voor een bepaling toe te voegen dat de beide Kamers op de hoogte moeten worden gebracht van deze afwijkende regels.

Kamerstuk 1997-1998 KST26001

KST26008 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement tot het schrappen van de verplichting dat de permanente commissie leerlingenzorg een onafhankelijke voorzitter heeft

Kamerstuk 1997-1998 KST26008

KST26003 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra; Amendement inzake rechtstreekse toelating tot het speciaal onderwijs voor bepaalde kinderen

Het gaat hier om rechtstreekse toelating van kinderen waarvan op voorhand duidelijk is dat zij zijn aangewezen op het speciaal onderwijs.

Kamerstuk 1997-1998 KST26003