Laatste documenten binnen dossier 25454


09-02-1999

KST33558 Wijziging van de Wet militair tuchtrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militaire strafrechtspraak naar aanleiding van het gehouden evaluatie-onderzoek; Voorlopig verslag

Bevat o.a. vragen over de daadwerkelijke toepassing van het tuchtrecht in de opsporing door de Koninklijke Marechaussee en het gezag over opsporing en vervolging van het openbaar ministerie.

Kamerstuk 1998-1999 KST33558

31-07-1997

KST22820 Wijziging van de Wet militair tuchtrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militaire strafrechtspraak naar aanleiding van het gehouden evaluatie-onderzoek; Memorie van toelichting

Op 1 januari 1991 is de geheel herziene militaire straf- en tuchtwetgeving in werking getreden. Inmiddels heeft een evaluatie van deze wetgeving plaatsgevonden. De Commissie evaluatie militair Straf- en tuchtrecht heeft op 16 juni 1993 een rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat het militair straf- en tuchtrecht redelijk tot goed functioneert. De Commissie neemt in hoofdzaak de aanbevelingen van de werkgroep juridische evaluatie over, die als bijlage bij het rapport zijn opgenomen. De aanbevelingen van de commissie zijn alle door het kabinet overgenomen (Kamerstuk 23400 X, nr. 49). Dit wetsvoorstel dient ertoe, de Wet militair tuchtrecht aan te passen op de volgende punten: - de werking van het tuchtrecht; - het sanctiepakket; - de verjaringstermijn; - het uitgangspunt van de scheiding tussen straf- en tuchtrecht; - het inbouwen van een beklagprocedure. In de andere twee wetten gaat het voornamelijk om tekstuele en technische aanpassingen.

Kamerstuk 1996-1997 KST22820

KST22819 Wijziging van de Wet militair tuchtrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militaire strafrechtspraak naar aanleiding van het gehouden evaluatie-onderzoek; Voorstel van wet

Op 1 januari 1991 is de geheel herziene militaire straf- en tuchtwetgeving in werking getreden. Inmiddels heeft een evaluatie van deze wetgeving plaatsgevonden. De Commissie evaluatie militair Straf- en tuchtrecht heeft op 16 juni 1993 een rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat het militair straf- en tuchtrecht redelijk tot goed functioneert. De Commissie neemt in hoofdzaak de aanbevelingen van de werkgroep juridische evaluatie over, die als bijlage bij het rapport zijn opgenomen. De aanbevelingen van de commissie zijn alle door het kabinet overgenomen (Kamerstuk 23400 X, nr. 49). Dit wetsvoorstel dient ertoe, de Wet militair tuchtrecht aan te passen op de volgende punten: - de werking van het tuchtrecht; - het sanctiepakket; - de verjaringstermijn; - het uitgangspunt van de scheiding tussen straf- en tuchtrecht; - het inbouwen van een beklagprocedure. In de andere twee wetten gaat het voornamelijk om tekstuele en technische aanpassingen.

Kamerstuk 1996-1997 KST22819

KST22821 Wijziging van de Wet militair tuchtrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militaire strafrechtspraak naar aanleiding van het gehouden evaluatie-onderzoek; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST22821