Laatste documenten binnen dossier 25459


11-06-1998

OVG377 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG377

23-04-1998

OVG367 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG367

26-03-1998

KST28318 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Brief staatssecretaris over uitvoering van het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring'

Staatssecretaris Netelenbos (OCW) meldt de Tweede Kamer, dat de besturenorganisaties bereid zijn het convenant uit te voeren bij aanvaarding van amendement nr. 27 van het kamerlid Koekkoek, dat beoogt elke verwijzing naar het convenant uit wetsvoorstel 25459 te verwijderen.

Kamerstuk 1997-1998 KST28318

KST28306 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Gewijzigd voorstel van wet

Kamerstuk 1997-1998 KST28306

25-03-1998

KST28246 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om de omvang van de klassen in de schoolgids op te nemen

Betreft het duidelijker zichtbaar maken of de groepen inderdaad kleiner zijn geworden.

Kamerstuk 1997-1998 KST28246

KST28241 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement inzake uitstel van invoering van de schoolgids tot 1 januari 2000

Volgens indiener is toezending van de schoolgids voor 1 januari 1999 voor veel scholen niet haalbaar.

Kamerstuk 1997-1998 KST28241

KST28236 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om de Staten-Generaal te betrekken bij nadere voorschriften over de wijze waarop scholen hun resultaten publiceren

Kamerstuk 1997-1998 KST28236

KST28248 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om de vermelding van resultaten in de schoolgids in basisonderwijs en speciaal onderwijs niet te verplichten

Kamerstuk 1997-1998 KST28248

KST28243 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement inzake uitstel van de invoering van het schoolplan tot 1 januari 2000

Volgens indiener is de termijn voor opstelling van het eerste schoolplan te kort.

Kamerstuk 1997-1998 KST28243

KST28238 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om ouders en het leerlingendeel van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven bij vaststelling van de schoolgids

Kamerstuk 1997-1998 KST28238

KST28233 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement voor beperking van het klachtrecht tot degenen wier belang rechtstreeks is betrokken bij een gedraging of beslissing

Kamerstuk 1997-1998 KST28233

KST28250 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Gewijzigd amendement inzake opneming van bepalingen over discriminatie in de klachtenregeling van elke school

Betreft voornamelijk discriminatie van onder meer homoseksuelen, vrouwen en allochtonen in het onderwijs.

Kamerstuk 1997-1998 KST28250

KST28245 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om bij verplichtstelling van een klachtenregeling te zorgen voor een adequate kostenvergoeding

Kamerstuk 1997-1998 KST28245

KST28240 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om de consequenties die scholen verbinden aan het convenant inzake sponsoring in schoolplan en schoolgids op te nemen

Kamerstuk 1997-1998 KST28240

KST28235 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement inzake opneming van de bepaling dat de leden van de klachtencommissie geen deel uitmaken van het bevoegd gezag

Betreft het waarborgen van de onafhankelijkheid van de klachtencommissie.

Kamerstuk 1997-1998 KST28235

KST28247 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement inzake schrappen vd bepaling met nadere voorschriften voor de vermelding van resultaten in het voortgezet onderwijs

Kamerstuk 1997-1998 KST28247

KST28242 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om een bepaling in de schoolgids op tenemen over de wijze van besteding van de speciale formatie t.b.v. de onderbouw

Kamerstuk 1997-1998 KST28242

KST28237 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om de schoolgids informatie te laten bevatten over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de zorg voor het jonge kind

Kamerstuk 1997-1998 KST28237

KST28232 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement inzake opneming van bepalingen over discriminatie of seksuele intimidatie in de klachtenregeling van elke school

Betreft voornamelijk discriminatie van onder meer homoseksuelen, vrouwen en allochtonen in het onderwijs.

Kamerstuk 1997-1998 KST28232

KST28249 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om het Convenant sponsoring niet in de wet te incorporeren

Kamerstuk 1997-1998 KST28249

KST28244 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement inzake de horizonbepaling voor de regeling inz. het document evenredige vertegenwoordiging v. vrouwen in de schoolleiding

Betreft verschuiving van de bepaling van 1 januari 2002 naar 1 januari 2004.

Kamerstuk 1997-1998 KST28244

KST28239 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om de scholen extra tijd te geven om de schoolgids op te stellen en toe te zenden (voor 1 maart i.p.v. 1 januari)

Kamerstuk 1997-1998 KST28239

KST28234 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement inzake beperking van het klachtrecht tot leerlingen van 16 jaar en ouder

Kamerstuk 1997-1998 KST28234

13-03-1998

OVG346 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG346

23-02-1998

OVG340 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG340

16-02-1998

OVG336 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG336

02-02-1998

OVG328 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG328

30-01-1998

KST27180 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Tweede nota van wijziging i.v.m. technische aanpassing aan twee inmiddels aanvaarde wetsvoorstellen

Het voorstel is hiermee aangepast aan voorstellen in verband met onderwijs in allochtonen levende talen en enkele technische aanpassingen (kamerstuk 25176) en in verband met de totstandbrenging van onder meer de Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (kamerstuk 25409).

Kamerstuk 1997-1998 KST27180

21-01-1998

KST26980 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Brief staatssecretaris over rapport 'Schoolgidsen in het basisonderwijs' van bureau Sardes

Het bureau Sardes heeft de ontwikkelingen op het gebied van de schoolgids in het basisonderwijs in kaart gebracht. Zowel basisscholen als ouders zijn erg enthousiast. Een knelpunt is de weergave van de resultaten van de school in de schoolgids; staatssecretaris Netelenbos (OCenW) draagt hiervoor enkele oplossingen aan.

Kamerstuk 1997-1998 KST26980

29-12-1997

KST26589 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Nota van wijziging

een technische wijziging. De eerste twee onderwerpen hebben betrekking op de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht. De overige drie vullen de wetgeving voor het voortgezet onderwijs aan.

Kamerstuk 1997-1998 KST26589

KST26588 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 1997-1998 KST26588

14-08-1997

KST22846 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Voorstel van wet

een regeling voor de behandeling van klachten, als verplichting opgedragen aan het bevoegd gezag. Met deze maatregelen worden een aantal nu bestaande wettelijk verplichte instrumenten overbodig, zoals het schoolwerkplan, het activiteitenplan, het handelingsplan, het nascholingsplan, het jaarverslag (in het voortgezet onderwijs) en het (niet wettelijke verplichte) formatieplan.

Kamerstuk 1996-1997 KST22846

KST22848 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST22848

KST22847 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Memorie van toelichting

een regeling voor de behandeling van klachten, als verplichting opgedragen aan het bevoegd gezag. Met deze maatregelen worden een aantal nu bestaande wettelijk verplichte instrumenten overbodig, zoals het schoolwerkplan, het activiteitenplan, het handelingsplan, het nascholingsplan, het jaarverslag (in het voortgezet onderwijs) en het (niet wettelijke verplichte) formatieplan.

Kamerstuk 1996-1997 KST22847