Laatste documenten binnen dossier 25757


10-02-1999

KST33589 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Eindverslag

De commissie is niet tevreden over de reacties van de staatssecretaris op de opmerkingen en vragen uit het voorlopig en nader voorlopig verslag.

Kamerstuk 1998-1999 KST33589

11-11-1998

KST31881 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Amendement mbt het doen herleven of doen ontstaan van uitkeringsrechten indien na overgangstermijn van 3 jaar alsnog een verdrag wordt gesloten

Kamerstuk 1998-1999 KST31881

KST31878 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Amendement m.b.t. de inwerkingtreding van de wet

Dit amendement voorziet er in dat de wet pas inwerking treedt als er duidelijkheid is over de gesloten handhavingsverdragen.

Kamerstuk 1998-1999 KST31878

KST31880 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Amendement inzake de inwerkingtreding van de wet

Indieners stellen voor de wet niet eerder in werking te laten treden dan zes maanden na publikatie in het Staatsblad.

Kamerstuk 1998-1999 KST31880

KST31882 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Gewijzigd amendement inzake de exporteerbaarheid van de Wajong

Door middel van dit amendement wordt de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) op dezelfde wijze exporteerbaar als de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen). Indien dit amendement wordt aangenomen, wijzigt de citeertitel in Wet uitbreiding en beperking export verzekeringen.

Kamerstuk 1998-1999 KST31882

KST31877 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Amendement inzake de exporteerbaarheid van de Wajong

Door middel van dit amendement wordt de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) op dezelfde wijze exporteerbaar als de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen). Indien dit amendement wordt aangenomen, wijzigt de citeertitel in Wet uitbreiding en beperking export verzekeringen. Dit amendement is gewijzigd, zie kamerstuk 25757, nr. 18.

Kamerstuk 1998-1999 KST31877

KST31879 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Amendement tot opneming van een evaluatiebepaling

Kamerstuk 1998-1999 KST31879

03-07-1998

KST30445 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Nota van wijziging

Kamerstuk 1997-1998 KST30445

KST30444 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Nota n.a.v. het verslag

Er wordt gesproken over vergroting van de handhaafbaarheid van de sociale zekerheidsuitkeringen in het buitenland, het doel van het wetsvoorstel. Gewezen wordt onder meer op afstemming met bijvoorbeeld de belastingverdragen en complicaties ten gevolge van andersluidende wetgeving (of het ontbreken van registratie) ter plaatse.

Kamerstuk 1997-1998 KST30444

02-12-1997

KST25716 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel beoogt de handhaafbaarheid van uitkeringen buiten Nederland te verbeteren door over te stappen van het personaliteitsbeginsel naar het territorialiteitsbeginsel. Het personaliteitsbeginsel houdt in dat het recht op uitkering verbonden is aan de persoon van de (vroegere) verzekerde, ongeacht waar ter wereld de rechthebbende zich bevindt. Uitbetaling van uitkeringen buiten Nederland is thans uitsluitend mogelijk bij de werknemersverzekeringen (Ziektewet en WAO) en de volksverzekeringen (AAW, Algemene nabestaandenwet (ANW), AKW en AOW) alsmede op grond van de Toeslagenwet. Dit wetsvoorstel heeft dus slechts betrekking op deze twee typen regelingen, alsmede op de Toeslagenwet. Thans stoelt alleen de Werkloosheidswet op het territorialiteitsbeginsel. Bij het territorialiteitsbeginsel worden de uitkeringen slechts toegekend of uitbetaald voor zover de tot uitkering leidende feiten (bijv. woonplaats) zich voordoen op het eigen grondgebied en zolang de rechthebbende woonachtig is op dat grondgebied. Deze beperkingen kunnen slechts worden opgeheven in de betrekkingen met andere landen d.m.v. een verdrag op basis van wederkerigheid. Het exportverbod geldt ook voor mensen die in Nederland blijven wonen, maar langer dan drie maanden in het buitenland verblijven.

Kamerstuk 1997-1998 KST25716

KST25715 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel beoogt de handhaafbaarheid van uitkeringen buiten Nederland te verbeteren door over te stappen van het personaliteitsbeginsel naar het territorialiteitsbeginsel. Het personaliteitsbeginsel houdt in dat het recht op uitkering verbonden is aan de persoon van de (vroegere) verzekerde, ongeacht waar ter wereld de rechthebbende zich bevindt. Uitbetaling van uitkeringen buiten Nederland is thans uitsluitend mogelijk bij de werknemersverzekeringen (Ziektewet en WAO) en de volksverzekeringen (AAW, Algemene nabestaandenwet (ANW), AKW en AOW) alsmede op grond van de Toeslagenwet. Dit wetsvoorstel heeft dus slechts betrekking op deze twee typen regelingen, alsmede op de Toeslagenwet. Thans stoelt alleen de Werkloosheidswet op het territorialiteitsbeginsel. Bij het territorialiteitsbeginsel worden de uitkeringen slechts toegekend of uitbetaald voor zover de tot uitkering leidende feiten (bijv. woonplaats) zich voordoen op het eigen grondgebied en zolang de rechthebbende woonachtig is op dat grondgebied. Deze beperkingen kunnen slechts worden opgeheven in de betrekkingen met andere landen d.m.v. een verdrag op basis van wederkerigheid. Het exportverbod geldt ook voor mensen die in Nederland blijven wonen, maar langer dan drie maanden in het buitenland verblijven.

Kamerstuk 1997-1998 KST25715

KST25717 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1997-1998 KST25717