Laatste documenten binnen dossier 26238


12-02-1999

KST33641 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW); Amendement inzake het moment van invoering van het regresrecht in de AWBZ

Indiener stelt voor het regresrecht in de AWBZ zo snel mogelijk in te voeren, rekening houdend met een zekere voorbereidingstijd voor de instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan.

Kamerstuk 1998-1999 KST33641

KST33637 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW); Amendement inzake het treffen van voorbereidingen door instellingen die zijn belast met de uitvoering van het regresrecht

Kamerstuk 1998-1999 KST33637

KST33639 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW); Gewijzigd amendement met als doel het vooropstellen van het individuele regresrecht van de uitvoerende organen

Kamerstuk 1998-1999 KST33639

KST33627 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW); Brief minister met reactie op vraag van de heer Weekers

de regresmogelijkheid tussen werknemers onderling.

Kamerstuk 1998-1999 KST33627

KST33638 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW); Amendement met als doel het vooropstellen van het individuele regresrecht van de uitvoerende organen

Kamerstuk 1998-1999 KST33638

KST33640 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW); Gewijzigd amendement met als doel het vooropstellen van het individuele regresrecht van de uitvoerende organen

Kamerstuk 1998-1999 KST33640

16-10-1998

KST31452 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW); Voorstel van wet

Regresrecht is de bevoegdheid van uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen om de kosten van een door hen verstrekte uitkering, verleende zorg of verstrekking te verhalen op degene die door zijn onrechtmatig handelen er de oorzaak van is dat een verzekerde beroep moet doen op de sociale verzekering. Dit wetsvoorstel voorziet in de invoering van het regresrecht in de AWBZ. De gekozen systematiek sluit aan bij die van het regresrecht zoals dat reeds is opgenomen in de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Daartoe wordt aan de AWBZ een nieuw hoofdstuk IXa toegevoegd, waarin alle bepalingen zijn opgenomen die invloed hebben op het burgerlijk recht. Het regresrecht blijft overigens beperkt tot gevallen van schuldaansprakelijkheid, d.w.z. voor de kosten (van de verleende zorg enz.) waarvoor de veroorzaker aansprakelijk is. In de Ziekenfondswet wordt de regresrechtbepaling aangepast conform die in de AWBZ. Dit betekent concreet de toevoeging van een een nieuw lid waarbij is geregeld dat de Ziekenfondsraad met schadeverzekeraars afspraken kan maken over een jaarlijks te betalen afkoopsom.

Kamerstuk 1998-1999 KST31452

KST31454 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1998-1999 KST31454

KST31453 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW); Memorie van toelichting

Regresrecht is de bevoegdheid van uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen om de kosten van een door hen verstrekte uitkering, verleende zorg of verstrekking te verhalen op degene die door zijn onrechtmatig handelen er de oorzaak van is dat een verzekerde beroep moet doen op de sociale verzekering. Dit wetsvoorstel voorziet in de invoering van het regresrecht in de AWBZ. De gekozen systematiek sluit aan bij die van het regresrecht zoals dat reeds is opgenomen in de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Daartoe wordt aan de AWBZ een nieuw hoofdstuk IXa toegevoegd, waarin alle bepalingen zijn opgenomen die invloed hebben op het burgerlijk recht. Het regresrecht blijft overigens beperkt tot gevallen van schuldaansprakelijkheid, d.w.z. voor de kosten (van de verleende zorg enz.) waarvoor de veroorzaker aansprakelijk is. In de Ziekenfondswet wordt de regresrechtbepaling aangepast conform die in de AWBZ. Dit betekent concreet de toevoeging van een een nieuw lid waarbij is geregeld dat de Ziekenfondsraad met schadeverzekeraars afspraken kan maken over een jaarlijks te betalen afkoopsom.

Kamerstuk 1998-1999 KST31453