Laatste documenten binnen dossier 26239


23-03-1999

KST34121 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Brief staatssecretaris over onderuitputting van de Veegwetbudgetten door het Lisv voor reïntegratieprojecten voor moeilijk plaatsbare WW-gerechtigden

In deze brief beschrijft staatssecretaris Hoogervorst (SZW) de systematiek van aanbesteding van de Veegwetbudgetten, waarna hij ingaat op de oorzaken van onderuitputting. Vervolgens komen de tot nu toe genomen maatregelen aan de orde, die een aanzienlijke inspanning vergen van de uitvoeringsinstellingen en Arbeidsvoorziening om de beschikbare budgetten in 1999 wel uit te putten. Tenslotte worden mogelijkheden aangegeven voor een vrijere besteding van de Veegwetbudgetten.

Kamerstuk 1998-1999 KST34121

23-12-1998

KST33008 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Nota n.a.v. het verslag

In deze nota naar aanleiding van het verslag reageert staatssecretaris Hoogervorst (SZW) op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bevat tevens de tekst van het ontwerp-Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong, met een nota van toelichting daarop.

Kamerstuk 1998-1999 KST33008

KST33009 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Verslag

artikel 25 WIK (herziene standpunt over inkomensverrekening bij (tijdelijke of definitieve) uitstroom uit de WIK).

Kamerstuk 1998-1999 KST33009

09-12-1998

KST32635 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Brief minister over de opmerkingen van de Eerste Kamer over de inhoudelijke voorstellen gedaan bij het wetsvoorstel Veegwet SZW 1998

Minister De Vries (SZW) reageert op kanttekeningen van de Eerste Kamer bij enige inhoudelijke voorstellen in de Veegwet SZW 1998, die tegen het karakter van een veegwet (het corrigeren van technische onvolkomenheden) ingaan.

Kamerstuk 1998-1999 KST32635

02-12-1998

KST32434 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Amendement inzake een kortdurend beroep op de WIK

WIK=Wet Inkomensvoorziening voor Kunstenaars.

Kamerstuk 1998-1999 KST32434

KST32455 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Brief staatssecretaris over verrekeningssystematiek WIK en financiële gevolgen voor de kunstenaar

Kamerstuk 1998-1999 KST32455

KST32382 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Brief staatssecretaris over samenloop van recht op bevallingsuitkering ingevolge de Ziektewet en recht op WW-uitkering

Kamerstuk 1998-1999 KST32382

KST32433 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Amendement inzake verruiming vrijlating van verrekening van WIW-premie voor een groep bijstandsgerechtigden

WIW=Wet inschakeling werkzoekenden.

Kamerstuk 1998-1999 KST32433

KST32435 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Amendement i.v.m. het onder de werking van de WAO laten van stagiaires

Kamerstuk 1998-1999 KST32435

KST32436 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Amendement m.b.t. evaluatie van artikel 10

Kamerstuk 1998-1999 KST32436

KST32432 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Amendement m.b.t. bevoegdheid voor uitvoeringsinstellingen af te zien van een boete en i.p.v. een waarschuwing te geven

Indieners stellen voor de uitvoeringsinstellingen in bepaalde gevallen de bevoegdheid te geven af te zien van het opleggen van een boete of maatregel aan overtreders en in plaats daarvan hen een schriftelijke waarschuwing te geven. Het gaat om gevallen waarbij de betrokkene inlichtingen te laat of niet behoorlijk heeft aangeleverd en dit niet heeft geleid tot het verstrekken van een te hoge uitkering.

Kamerstuk 1998-1999 KST32432

27-11-1998

KST32283 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Nota van wijziging

Bevat wijzigingen (van technische aard) naar aanleiding van opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Verslag. Voor een toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar de Nota naar aanleiding van het verslag (kamerstuk 26239, nr. 7).

Kamerstuk 1998-1999 KST32283

KST32282 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Nota n.a.v. het verslag

In deze nota naar aanleiding van het verslag reageren minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst (beiden SZW) op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kamerstuk 1998-1999 KST32282

KST32299 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Motie inzake bevoegdheid selectie cliënten van de uitvoeringsinstellingen en vrije besteding budgetten

Kamerstuk 1998-1999 KST32299

16-10-1998

KST31432 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Memorie van toelichting

Met de Veegwet SZW 1997 is een aantal technische onvolkomenheden weggenomen in de wetten op het terrein van de sociale zekerheid. Door het Landelijk instituut sociale verzekeringen zijn sindsdien voorstellen gedaan voor aanpassingen van een aantal onderdelen van de veegwet, o.a. vanwege de Wet op de (re)integratie. De voorgestelde aanpassingen zijn opgenomen in dit wetsvoorstel en betreffen: - samenloop bevallingsuitkering en uitkering op grond van de Werkloosheidswet; - premievrijstelling Wet bevordering arbeidsinpassing; - stagiairs uit kring der verzekerden Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (verschuiving van WAO naar WAJONG); - subsidieartikel in de WW (voor financiering van initiatieven die tot een verlaging van het volume in de WW kunnen leiden); - vrijlating van subsidies op vrijwilligerswerk voor bepaalde groepen bijstandsgerechtigden. Verder bevat het wetsvoorstel enkele redactionele wijzigingen.

Kamerstuk 1998-1999 KST31432

KST31431 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Voorstel van wet

Met de Veegwet SZW 1997 is een aantal technische onvolkomenheden weggenomen in de wetten op het terrein van de sociale zekerheid. Door het Landelijk instituut sociale verzekeringen zijn sindsdien voorstellen gedaan voor aanpassingen van een aantal onderdelen van de veegwet, o.a. vanwege de Wet op de (re)integratie. De voorgestelde aanpassingen zijn opgenomen in dit wetsvoorstel en betreffen: - samenloop bevallingsuitkering en uitkering op grond van de Werkloosheidswet; - premievrijstelling Wet bevordering arbeidsinpassing; - stagiairs uit kring der verzekerden Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (verschuiving van WAO naar WAJONG); - subsidieartikel in de WW (voor financiering van initiatieven die tot een verlaging van het volume in de WW kunnen leiden); - vrijlating van subsidies op vrijwilligerswerk voor bepaalde groepen bijstandsgerechtigden. Verder bevat het wetsvoorstel enkele redactionele wijzigingen.

Kamerstuk 1998-1999 KST31431

KST31433 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1998-1999 KST31433