Laatste documenten binnen dossier 26245


04-02-1999

KST33474 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Brief staatssecretaris met antwoord op vragen van mevr. Giskes (D66) inzake de verkoop van woningen onder voorwaarden

Het betreft de situatie dat een woningcorporatie de woning onder voorwaarden heeft verkocht en de woningcorporatie de kopende bewoner de garantie geeft dat bij wederverkoop aan de woningcorporatie geen restschuld overblijft.

Kamerstuk 1998-1999 KST33474

05-01-1999

KST33161 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Brief staatssecretaris met schriftelijke antwoorden op door Kamerleden Van Dijk, Rensema, Ter Veld en Schuijer gestelde vragen

vraag van lid Schuijer (D66) betreffende het niet betalen van huur (voor gevangenissen) door de Rijksgebouwendienst aan belegger Badine B.V. i.v.m. BTW over de stichtingskosten.

Kamerstuk 1998-1999 KST33161

04-12-1998

HAN6650A21 Stemmingen over elf moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (26245), te weten: - motie-Marijnissen over een herziene ecotaks (26245, nr. 24); - motie-De Vries c.s. over het leerlingwezen (26245, nr. 25); - motie-De Vries c.s. over de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (26245, nr. 26); - motie-De Vries c.s. over het belastingstelsel 21ste eeuw (26245, nr. 27); - motie-Reitsma c.s. over volledige koopkrachtcompensatie voor burgers (26245, nr. 28); - motie-Vendrik/Marijnissen over een internationale vergelijking van energietarieven (26245, nr. 29); - motie-Vendrik over alternatieven voor de verhoging van de BTW op water (26245, nr. 30); - motie-Schutte c.s. over compensatie voor grotere gezinnen (26245, nr. 31); - motie-Marijnissen over compensatie voor de non-profitsector (26245, nr. 32); - en nog twee andere moties (26245, nrs. 34 en 35)

Handeling 1998-1999 HAN6650A21

HAN6650A17 Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (26245)

Handeling 1998-1999 HAN6650A17

HAN6648A05 Behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels inzake de heffing en de invordering van rijksbelastingen in euro's (Wet overgang belastingheffing in euro's) (26147); - Aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en herstel van enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten (26148); - Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (26245); - Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (26249); - en nog twee fiscale wetsvoorstellen en een brief over verkoop van woningen "onder voorwaarden"

Handeling 1998-1999 HAN6648A05

02-12-1998

KST32442 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Gewijzigd amendement over afschrijvingsmethodiek van auto's

Kamerstuk 1998-1999 KST32442

KST32437 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Amendement over handhaving van het lage btw-tarief op water

Kamerstuk 1998-1999 KST32437

KST32342 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie voor compensatie voor grotere gezinnen van de belastingen op energie- en waterverbruik

Kamerstuk 1998-1999 KST32342

KST32337 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie voor uitvoering van de motie-Van der Vaart c.s. over afschaffing vd verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Betreft een motie (22843, nr. 14) die in 1992 door de Kamer is aangenomen.

Kamerstuk 1998-1999 KST32337

KST32439 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Amendement over afschrijvingsmethodiek van auto's

Kamerstuk 1998-1999 KST32439

KST32344 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie om de extra inkomsten voor Shell en Esso als bijeffect van verhoging van de Ecotax tegen te gaan

Kamerstuk 1998-1999 KST32344

KST32339 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie inzake volledige koopkrachtcompensatie voor burgers bij invoering van de vergroeningsmaatregelen

Kamerstuk 1998-1999 KST32339

KST32441 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Amendement over doorschuiven van overschot aan financieringsrente naar volgend kalenderjaar

Kamerstuk 1998-1999 KST32441

KST32346 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie voor een tegemoetkoming voor ouderen die de zorg op zich nemen voor een gehandicapte leeftijdsgenoot

Kamerstuk 1998-1999 KST32346

KST32341 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie voor alternatieve instrumenten bij vergroening van de belasting (o.a. alternatief voor hoog BTW-tarief drinkwater)

Kamerstuk 1998-1999 KST32341

KST32336 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie over effect verhoging urencriterium van 32 naar 36 uur bij toepass. afdrachtsvermindering langd. werklozen en onderwijs

Verzoek om de effecten op de fiscale faciliteit en het aantal leer/arbeidsplaatsen in het leerlingwezen te monitoren.

Kamerstuk 1998-1999 KST32336

KST32438 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Amendement over horizonbepaling bij de voorkoming van ongewenste renteaftrek

Doel van dit amendement is bij de voorkoming van ongewenste renteaftrek een horizonbepaling op te nemen die loopt tot het moment dat naar verwachting het nieuwe belastingstelsel 21e eeuw in werking treedt.

Kamerstuk 1998-1999 KST32438

KST32343 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie om de non-profitsector compensatie te geven voor de belasting (Ecotax) in het kader van de REB

REB = Regulerende Energiebelasting.

Kamerstuk 1998-1999 KST32343

KST32338 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie inzake de effecten van de rente-aftrekbeperkende maatregelen bij de invoering van het belastingstelsel 21ste eeuw

Kamerstuk 1998-1999 KST32338

KST32440 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Amendement over f60,- van de waterrekening onder het verlaagde BTW tarief in 1999

Kamerstuk 1998-1999 KST32440

KST32345 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie om organisaties, instellingen en (sport)verenigingen adequaat te compenseren voor verhoging van de lastendruk

Betreft verhoging van de lastendruk als gevolg van de vergroeningsoperatie.

Kamerstuk 1998-1999 KST32345

KST32340 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie inzake de tarieven voor elektriciteit en gas voor grootverbruikers in Nederland

Verzoek om onderzoek naar de internationale concurrentiepositie van in Nederland gevestigde grootverbruikers, waarbij een internationale vergelijking wordt gemaakt van alle relevante kostenposten.

Kamerstuk 1998-1999 KST32340

KST32335 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Motie voor een herziene Ecotax voor grootverbruikers

Gepleit wordt voor een Ecotax waarbij de bestaande belastingplafonds van 1 miljoen m3 gas resp. 10 miljoen kWh vervallen en de sterk degressieve tarieven evenwichtiger worden gemaakt.

Kamerstuk 1998-1999 KST32335

19-10-1998

KST31455 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Voorstel van wet

Het belastingplan 1999 in brede zin bevat de volgende voorstellen: - 1. verhoging milieubelastingen en terugsluis; - 2. additionele verlaging tarief nieuwe eerste schijf; - 3. voorkoming ongewenste renteaftrek; - 4. verruiming aftrek buitengewone lasten t.b.v. chronisch zieke kinderen; - 5. willekeurige afschrijving zwakke economische regio's; - 6. diverse maatregelen in de sfeer van de directe belastingen; - 7. tijdelijke tegemoetkoming kosten invoering Euro (reservering); - 8. invoering afdrachtvermindering scholingskosten voor non-profitsector; - 9. aanpassingen bestaande afdrachtverminderingen. Dit wetsvoorstel bevat de maatregelen 1 tot en met 6, met als hoofdpunten verhoging van de energiebelastingen en verlaging van de tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Aafzonderlijke wetsvoorstellen zullen volgen voor positieve prikkels voor huishoudens en voor wijziging van de afdrachtverminderingen (gericht op verlaging van de kosten van arbeid, scholing en kinderopvang voor werkgevers).

Kamerstuk 1998-1999 KST31455

KST31457 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1998-1999 KST31457

KST31456 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Memorie van toelichting

Het belastingplan 1999 in brede zin bevat de volgende voorstellen: - 1. verhoging milieubelastingen en terugsluis; - 2. additionele verlaging tarief nieuwe eerste schijf; - 3. voorkoming ongewenste renteaftrek; - 4. verruiming aftrek buitengewone lasten t.b.v. chronisch zieke kinderen; - 5. willekeurige afschrijving zwakke economische regio's; - 6. diverse maatregelen in de sfeer van de directe belastingen; - 7. tijdelijke tegemoetkoming kosten invoering Euro (reservering); - 8. invoering afdrachtvermindering scholingskosten voor non-profitsector; - 9. aanpassingen bestaande afdrachtverminderingen. Dit wetsvoorstel bevat de maatregelen 1 tot en met 6, met als hoofdpunten verhoging van de energiebelastingen en verlaging van de tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Aafzonderlijke wetsvoorstellen zullen volgen voor positieve prikkels voor huishoudens en voor wijziging van de afdrachtverminderingen (gericht op verlaging van de kosten van arbeid, scholing en kinderopvang voor werkgevers).

Kamerstuk 1998-1999 KST31456

KST31458 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999); Advies en nader rapport over o.a. maatregelen ter beperking van de renteaftrek

Kamerstuk 1998-1999 KST31458