Laatste documenten binnen dossier 26410


15-03-2001

KST51804 Wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; Memorie van antwoord

Minister Korthals (Jus) en minister Van Boxtel (GSI) beantwoorden de vragen die zijn gesteld door de commissie voor Justitie.

Kamerstuk 2000-2001 KST51804

23-02-2001

KST51492 Wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; Voorlopig verslag

De leden van de PvdA-fractie hebben een aantal vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 2000-2001 KST51492

26-11-1999

KST41931 Wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; Amendement over het niet kunnen ontslaan van de functionaris voor de gegevensbescherming zonder toestemming van de kantonrechter

Dit amendement beoogt de onafhankelijkheid van de functionaris voor de gegevensbescherming te bevorderen en dient in samenhang te worden gezien met een ander amendement (kamerstuk 25892, nr. 20), waarnaar wordt verwezen.

Kamerstuk 1999-2000 KST41931

10-03-1999

KST33896 Wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel voorziet in implementatie van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281). Wetsvoorstel 25892 regelt de implementatie van genoemde richtlijn in de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (vervanging van de bestaande Wet persoonsregistraties); het onderhavige wetsvoorstel regelt de implementatie van genoemde richtlijn in de overige Nederlandse wetgeving. In plaats van het opslaan van persoonsgegevens in een persoonsregistratie geldt voortaan als uitgangspunt van bescherming het verwerken van persoonsgegevens. Verder moeten persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en mag - mits passende waarborgen worden geboden - om redenen van zwaarwegend algemeen belang bij nationale wet worden afgeweken van het verbod gevoelige gegevens te verwerken. Ook is in de richtlijn gekozen voor een nadere normering van de algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is aanpassing van een aantal wetten noodzakelijk in verband met de beoogde vervanging van de Wet persoonsregistraties door de Wet bescherming persoonsgegevens. De onderhavige wet treedt in werking op hetzelfde tijdstip als de Wet bescherming persoonsgegevens.

Kamerstuk 1998-1999 KST33896

KST33898 Wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1998-1999 KST33898

KST33895 Wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel voorziet in implementatie van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281). Wetsvoorstel 25892 regelt de implementatie van genoemde richtlijn in de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (vervanging van de bestaande Wet persoonsregistraties); het onderhavige wetsvoorstel regelt de implementatie van genoemde richtlijn in de overige Nederlandse wetgeving. In plaats van het opslaan van persoonsgegevens in een persoonsregistratie geldt voortaan als uitgangspunt van bescherming het verwerken van persoonsgegevens. Verder moeten persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en mag - mits passende waarborgen worden geboden - om redenen van zwaarwegend algemeen belang bij nationale wet worden afgeweken van het verbod gevoelige gegevens te verwerken. Ook is in de richtlijn gekozen voor een nadere normering van de algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is aanpassing van een aantal wetten noodzakelijk in verband met de beoogde vervanging van de Wet persoonsregistraties door de Wet bescherming persoonsgegevens. De onderhavige wet treedt in werking op hetzelfde tijdstip als de Wet bescherming persoonsgegevens.

Kamerstuk 1998-1999 KST33895

KST33897 Wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1998-1999 KST33897