Laatste documenten binnen dossier 26728


04-02-2000

KST43601 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over een arbeidskorting die rechtevenredig oploopt met het loon tot maximum van f1763 bij loon gelijk aan minimumloon

Kamerstuk 1999-2000 KST43601

KST43605 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over de bijtelling woon-werkgebruik auto

Kamerstuk 1999-2000 KST43605

KST43597 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over een maximaal belastingvrij te vergoeden bedrag aan werknemers voor niet-regelmatig woon-werkverkeer van f0,31

Kamerstuk 1999-2000 KST43597

KST43600 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over indexering van de bedragen die werkgevers vergoeden voor reiskosten voor onder meer woon-werkverkeer

Kamerstuk 1999-2000 KST43600

KST43598 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over een korting van f100,- voor niet-werkenden jonger dan 65 jaar die inkomsten uit vroegere arbeid genieten

Kamerstuk 1999-2000 KST43598

KST43594 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over een evaluatie van de Wet inkomstenbelasting 2001 in het jaar 2005

Bij de evaluatie moet afzonderlijk aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de heffingsgrondslag in het algemeen en die van het inkomen uit sparen en beleggen in het bijzonder.

Kamerstuk 1999-2000 KST43594

KST43599 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over situaties waarin vóór 1 januari 2001 door ouders de eigendom van de woning aan de kinderen is overgedragen

Kamerstuk 1999-2000 KST43599

28-01-2000

KST43432 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Derde nota van wijziging

Naast een aantal technische wijzigingen betreft deze nota van wijzigingen een aantal reeds aangekondigde wijzigingen, waaronder de artiestenregeling. Deze wordt zowel algemeen als artikelsgewijs toegelicht.

Kamerstuk 1999-2000 KST43432

KST43422 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement waarin om een evaluatie van de wet gevraagd wordt binnen 3 jaar

Kamerstuk 1999-2000 KST43422

KST43417 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement om de vrijstelling te verruimen binnen de spaarloonregeling

Dit amendement bewerktstelligt dat de bestaande mogelijkheid tot verruiming van de vrijstelling voor spaarloonregelingen ook kan worden aangewend voor aandelen van de inhoudsplichtige of een daarmee verbonden vennootschap.

Kamerstuk 1999-2000 KST43417

KST43424 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement waarin het tarief van de derde en vierde schijf wordt verhoogd met één procentpunt tot 43% respectievelijk 53%

Kamerstuk 1999-2000 KST43424

KST43419 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement om de ouderenkorting voor ouderen met een verzamelinkomen van niet meer dan f 58.004 te verhogen met f 99

Kamerstuk 1999-2000 KST43419

KST43426 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over de toepassing van de reserveringsregeling

Kamerstuk 1999-2000 KST43426

KST43421 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Gewijzigd amendement om de vrijstelling te verruimen binnen de spaarloonregeling

Dit amendement bewerktstelligt dat de bestaande mogelijkheid tot verruiming van de vrijstelling voor spaarloonregelingen ook kan worden aangewend voor aandelen van de inhoudsplichtige of een daarmee verbonden vennootschap.

Kamerstuk 1999-2000 KST43421

KST43423 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement waarin een tariefschijf wordt toegevoegd met een tarief van 54,5%

Amendement waarin een tariefschijf wordt toegevoegd met een tarief van 54,5% dat van toepassing is bij een belastbaar loon van meer dan f 150.000.

Kamerstuk 1999-2000 KST43423

KST43418 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over de stakingsaftrek bij het staken van de gehele onderneming bij ondernemers van 55 jaar en ouder

Kamerstuk 1999-2000 KST43418

KST43425 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over de inkomensgrens voor de arbeidskorting

In dit amendement komt de inkomensgrens voor de arbeidskorting in de loonbelasting te vervallen en wordt het maximum bedrag van de arbeidskorting teruggebracht tot het oorspronkelijk voorgestelde bedrag van f 1536.

Kamerstuk 1999-2000 KST43425

KST43420 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Amendement over volledige vrijstelling van kapitaalverzekeringen, die afgesloten zijn vóór de Brede Herwaardering

Kamerstuk 1999-2000 KST43420

14-12-1999

KST42622 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Nota n.a.v. het verslag

Reactie van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (Fin) op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiën.

Kamerstuk 1999-2000 KST42622

07-12-1999

KST42333 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Verslag

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1999-2000 KST42333

21-09-1999

KST40407 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel bevat de bepalingen die noodzakelijk zijn om de belastingherziening 21e eeuw op 1 januari 2001 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel regelt daartoe de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 en in samenhang daarmee de aanpassing van andere relevante fiscale wetten, alsmede het benodigde overgangsrecht. Verder bevat het bepalingen tot wijziging van niet-fiscale wetgeving die noodzakelijk zijn om de belastingherziening in werking te kunnen laten treden, zoals de aanpassing van de Wet financiering volksverzekeringen en de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Ook de verhoging van het algemene BTW-tarief tot 19% is in dit wetsvoorstel opgenomen. Een groot deel van de aanpassingswetgeving houdt verband met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 en heeft als gevolg daarvan vooral een technisch karakter. Zo moeten bijvoorbeeld alle fiscale en niet-fiscale bepalingen die verwijzen naar de Wet op de inkomstenbelasting 1964, of begrippen die niet in de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn overgenomen, worden aangepast. Dit geldt eveneens voor verwijzingen naar de Wet op de vermogensbelasting 1964, die in het kader van de belastingherziening wordt ingetrokken. Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht om de aansluiting tot stand te brengen tussen de huidige belastingwetgeving en de belastingwetgeving die zal gelden met ingang van 2001. Het betreft reëel overgangsrecht, zodat er als gevolg van de belastingherziening geen onredelijk voor- of nadeel ontstaat. De technische doorwerking van de belastingherziening in de niet-fiscale wettelijke bepalingen vindt in een later stadium plaats; daartoe is een wetsvoorstel voor een aanpassingswet in voorbereiding.

Kamerstuk 1998-1999 KST40407

KST40409 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1998-1999 KST40409

KST40408 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel bevat de bepalingen die noodzakelijk zijn om de belastingherziening 21e eeuw op 1 januari 2001 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel regelt daartoe de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 en in samenhang daarmee de aanpassing van andere relevante fiscale wetten, alsmede het benodigde overgangsrecht. Verder bevat het bepalingen tot wijziging van niet-fiscale wetgeving die noodzakelijk zijn om de belastingherziening in werking te kunnen laten treden, zoals de aanpassing van de Wet financiering volksverzekeringen en de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Ook de verhoging van het algemene BTW-tarief tot 19% is in dit wetsvoorstel opgenomen. Een groot deel van de aanpassingswetgeving houdt verband met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 en heeft als gevolg daarvan vooral een technisch karakter. Zo moeten bijvoorbeeld alle fiscale en niet-fiscale bepalingen die verwijzen naar de Wet op de inkomstenbelasting 1964, of begrippen die niet in de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn overgenomen, worden aangepast. Dit geldt eveneens voor verwijzingen naar de Wet op de vermogensbelasting 1964, die in het kader van de belastingherziening wordt ingetrokken. Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht om de aansluiting tot stand te brengen tussen de huidige belastingwetgeving en de belastingwetgeving die zal gelden met ingang van 2001. Het betreft reëel overgangsrecht, zodat er als gevolg van de belastingherziening geen onredelijk voor- of nadeel ontstaat. De technische doorwerking van de belastingherziening in de niet-fiscale wettelijke bepalingen vindt in een later stadium plaats; daartoe is een wetsvoorstel voor een aanpassingswet in voorbereiding.

Kamerstuk 1998-1999 KST40408