Laatste documenten binnen dossier 26812


14-03-2000

KST44372 Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen); Brief staatssecretaris over de stand van zaken m.b.t. het handhavingsverdrag met Indonesiƫ

De Tweede Kamer heeft in een motie (kamerstuk 25757, nr. 12) aangedrongen op een maximale inspanning om spoedig een handhavingsverdrag met Indonesiƫ te sluiten. In deze brief deelt staatssecretaris Hoogervorst (SZW) mee dat de ministerraad inmiddels heeft ingestemd met de ondertekening van het verdrag en dat de ondertekening op 6 maart 2000 zal plaatsvinden te Jakarta. Vervolgens zal het verdrag voor stilzwijgende goedkeuring worden overgelegd aan de Staten-Generaal. Met dit verdrag wordt de exportbeperking van de Wet beperking export uitkeringen opgeheven ten aanzien van Indonesiƫ.

Kamerstuk 1999-2000 KST44372

16-12-1999

KST42704 Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen); Nota n.a.v. het verslag

Staatssecretaris Hoogervorst (SZW) gaat in op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel. Dit kamerstuk bevat als bijlage: Stand van zaken verdragen/handhavingsprotocollen.

Kamerstuk 1999-2000 KST42704

KST42703 Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen); Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1999-2000 KST42703

06-12-1999

KST42256 Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen); Amendement inzake gelijktrekken recht op uitkering in buitenland en in Nederland in bepaald geval huwelijk/samenlevingsverband

De ongelijkheid doet zich voor indien het huwelijk of samenlevingsverband tussen Nederlander en buitenlander wordt ontbonden door overlijden Nederlandse partner, terwijl verbindtenis korter dan drie jaar heeft geduurd. Eenzelfde gelijktrekking ondergaat ook de kinderbijslag.

Kamerstuk 1999-2000 KST42256

15-11-1999

KST41668 Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen); Nota van wijziging

De wijzigingen beogen onder meer een nadere afstemming met het wetsvoorstel Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden (kamerstuk 26063), dat op dit moment in behandeling is bij de Eerste Kamer.

Kamerstuk 1999-2000 KST41668

28-09-1999

KST40562 Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen); Voorstel van wet

De Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) regelt dat het recht op een sociale uitkering gebonden is aan het wonen in Nederland of in een land waarmee een verdrag over sociale zekerheid is gesloten. Met onderhavig wetsvoorstel worden een aantal wetsartikelen aangepast die met de Wet BEU worden ingevoerd. De wijzigingen betreffen onder meer woonfictie inzake verblijf in Nederland langer dan drie maanden, ontstaan of herleving van het recht op een uitkering na inwerking van een bilateraal verdrag met handhavingsbepalingen en wijzigingen in de wettelijke grondslag voor de algemene maatregel van bestuur.

Kamerstuk 1999-2000 KST40562

KST40564 Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen); Nader rapport

Kamerstuk 1999-2000 KST40564

KST40563 Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen); Memorie van toelichting

De Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) regelt dat het recht op een sociale uitkering gebonden is aan het wonen in Nederland of in een land waarmee een verdrag over sociale zekerheid is gesloten. Met onderhavig wetsvoorstel worden een aantal wetsartikelen aangepast die met de Wet BEU worden ingevoerd. De wijzigingen betreffen onder meer woonfictie inzake verblijf in Nederland langer dan drie maanden, ontstaan of herleving van het recht op een uitkering na inwerking van een bilateraal verdrag met handhavingsbepalingen en wijzigingen in de wettelijke grondslag voor de algemene maatregel van bestuur.

Kamerstuk 1999-2000 KST40563