Laatste documenten binnen dossier 27079


13-12-2000

HAN7197A03 Behandeling van: - wetsvoorstel Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof (26079); - wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof (27079); - wetsvoorstel Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (26842); - wetsvoorstel Wijziging van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de invoeging van een strafuitsluitingsgrond voor het in voorraad hebben van waren, onderdelen daarvan of merken uitsluitend voor eigen gebruik (26848); - wetsvoorstel Verhoging grensbedrag van artikel 3 van de Wet op het consumentenkrediet tot en met negentigduizend gulden en toepasselijkheid Besluit kredietaanbiedingen op transacties boven dit bedrag (26971); - wetsvoorstel Wijziging van de regeling van de productenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding tot landbouwproducten (27051); - wetsvorostel Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van die wet (27167); - voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt) (27215)

Handeling 2000-2001 HAN7197A03

13-11-2000

KST49080 Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof; Memorie van antwoord

Reactie van staatssecretaris Verstand ((SZW), minister Korthals (Jus) en minister De Vries (BZK) op de vragen en opmerkingen van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer uit het voorlopig verslag.

Kamerstuk 2000-2001 KST49080

09-06-2000

KST46165 Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof; Nota n.a.v. het verslag

Bevat de reactie van de regering op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kamerstuk 1999-2000 KST46165

26-05-2000

KST45835 Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof; Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1999-2000 KST45835

20-04-2000

KST45190 Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel betekent een aanpassing van het wetsvoorstel 26079, in behandeling bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal, inzake wijziging van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof. Bij de behandeling van genoemd wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn op enkele punten vragen gerezen, die tot een aanvullend advies van de Sociaal-Economische Raad hebben geleid. De regering neemt de aanbevelingen uit dit SER-advies van 2 november 1999 in grote lijnen over. De aanpassingen betreffen: - handhaving van de huidige artikelen 7:636 en 7:637, en verduidelijking van de reikwijdte van het huidige artikel 7:636, betekenis van de zinsnede "kunnen slechts met instemming van de werknemer door de werkgever als vakantie worden aangemerkt"; - beperking van het aantal ziektedagen dat op grond van artikel 7:637 maximaal als vakantie mag worden aangemerkt; - herinvoering van de regeling met betrekking tot ziekte tijdens een vastgestelde vakantie. Voorzien is een overgangsregeling voor extra ouderschapsverlof voor ouders van meerlingen.

Kamerstuk 1999-2000 KST45190

KST45188 Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel betekent een aanpassing van het wetsvoorstel 26079, in behandeling bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal, inzake wijziging van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof. Bij de behandeling van genoemd wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn op enkele punten vragen gerezen, die tot een aanvullend advies van de Sociaal-Economische Raad hebben geleid. De regering neemt de aanbevelingen uit dit SER-advies van 2 november 1999 in grote lijnen over. De aanpassingen betreffen: - handhaving van de huidige artikelen 7:636 en 7:637, en verduidelijking van de reikwijdte van het huidige artikel 7:636, betekenis van de zinsnede "kunnen slechts met instemming van de werknemer door de werkgever als vakantie worden aangemerkt"; - beperking van het aantal ziektedagen dat op grond van artikel 7:637 maximaal als vakantie mag worden aangemerkt; - herinvoering van de regeling met betrekking tot ziekte tijdens een vastgestelde vakantie. Voorzien is een overgangsregeling voor extra ouderschapsverlof voor ouders van meerlingen.

Kamerstuk 1999-2000 KST45188

KST45191 Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1999-2000 KST45191