Laatste documenten binnen dossier 27081


02-01-2001

KST50551 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Brief minister over de uitvoering van een motie om onderuitputting op het scholings- en activeringsbudget Wiw toe te staan

In het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) is toegestaan om onderuitputting op het scholings- en activeringsbudget mee te nemen naar het budget van volgend jaar. Het maximale percentage dat gemeenten bij onderuitputting mogen meenemen is vastgesteld op 50% van het toegekende budget in het betreffende jaar. Deze regeling is vanaf 1 januari 2001 van kracht.

Kamerstuk 2000-2001 KST50551

14-09-2000

KST47855 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bevat vragen over o.a. het Fonds Werk en Inkomen, het begrip 'ontschotting', de positie van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, onzekerheden voor de gemeenten bij de invoering en toepassing van de nieuwe regels, de beoordeling van de kwaliteit en effectiviteit van de twee beleidsdoelstellingen (uitvoering ABW en reïntegratie werklozen), de administratieve lasten als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek, het toekomstbeeld (verdere decentralisatie van de uitvoering van het bijstandsbeleid?).

Kamerstuk 1999-2000 KST47855

12-09-2000

KST47782 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Brief minister inzake aanbieding concept-AMvB op grond van art. 5, tweede lid, van het onderhavige wetsvoorstel

De AMvB regelt de wijze van bepaling van de budgetten die de gemeenten voor 2001 gaan ontvangen voor het op grond van het onderhavige wetsvoorstel gebudgetteerde deel van de uitkeringslasten Abw, IOAW en IOAZ (25%). Minister Vermeend (SZW) gaat in deze brief in op twee wijzigingen ten opzichte van een eerdere versie van de AMvB die bij brief van 9 juni 2000 aan de Kamer is overlegd.

Kamerstuk 1999-2000 KST47782

21-07-2000

KST47297 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Brief minister over het vervroegen van de inbrengdatum van het voorlopig van verslag

De minister verzoekt de commissie de inbrengdatum voor het voorlopig verslag te vervroegen naar 12 september 2000, zodat het wetsvoorstel vóór 1 oktober door de Eerste Kamer behandeld kan worden, teneinde een zorgvuldige invoering van wet- en regelgeving te verzekeren.

Kamerstuk 1999-2000 KST47297

04-07-2000

HAN7138A02 Behandeling van het wetsvoorstel: Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ) (27081)

Handeling 1999-2000 HAN7138A02

KST46919 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Motie over het besteden van 50% van het overschot gedurende één jaar na de formele vaststelling van dat overschot door het Rijk

Kamerstuk 1999-2000 KST46919

HAN7138A21 Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel: Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ) (27081)

Handeling 1999-2000 HAN7138A21

KST46920 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Motie over randvoorwaarden voor experimenten met verdergaande vormen van het Fonds voor werk en inkomen

Kamerstuk 1999-2000 KST46920

03-07-2000

KST46915 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Gewijzigd amendement over een experiment voor een grotere beleidsvrijheid bij het besteden van de WIW-middelen

Kamerstuk 1999-2000 KST46915

KST46912 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Amendement over het vergroten van de beleidsvrijheid van gemeenten ten aanzien van de overschotten in het inkomensdeel

Kamerstuk 1999-2000 KST46912

KST46914 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Amendement over de besteding van de overschotten

Kamerstuk 1999-2000 KST46914

KST46916 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Amendement over de besteding van de overschotten

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.

Kamerstuk 1999-2000 KST46916

KST46913 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Amendement over het vergoedingspercentage

Kamerstuk 1999-2000 KST46913

20-04-2000

KST45192 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel hangt samen met het voornemen om te komen tot een Fonds Werk en Inkomen (FWI). Daarin wordt het geld samengevoegd dat is gemoeid met de uitvoering van de bijstandswetten en het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Het fonds kent een uitkeringsdeel (bijstand) en een werkdeel (Wiw). Geld dat gemeenten overhouden in het uitkeringsdeel door bijvoorbeeld een succesvol uitstroombeleid te voeren, moet worden ingezet in het werkdeel om mensen aan het werk te helpen. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de eerste fase van de invoering van het FWI. Het Rijk gaat 75% (in plaats van de huidige 90%) van de uitbetaalde bijstand aan de gemeenten vergoeden op basis van declaraties, terwijl het eigen aandeel van de gemeenten in de financiering wordt vergroot. Daarvoor worden aanvullende middelen aan de gemeente verstrekt, volgens een objectief verdeelmodel dat is gebaseerd op de factoren die de omvang van de bijstandsuitgaven van gemeenten verklaren, uit de de begroting van SZW. De algemene bijdrage uit het Gemeentefonds wordt verlaagd. Door deze structuur worden de gemeenten gestimuleerd actief beleid te voeren voor reïntegratie van bijstandsgerechtigden in de arbeidsmarkt.

Kamerstuk 1999-2000 KST45192

KST45195 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1999-2000 KST45195

KST45194 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel hangt samen met het voornemen om te komen tot een Fonds Werk en Inkomen (FWI). Daarin wordt het geld samengevoegd dat is gemoeid met de uitvoering van de bijstandswetten en het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Het fonds kent een uitkeringsdeel (bijstand) en een werkdeel (Wiw). Geld dat gemeenten overhouden in het uitkeringsdeel door bijvoorbeeld een succesvol uitstroombeleid te voeren, moet worden ingezet in het werkdeel om mensen aan het werk te helpen. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de eerste fase van de invoering van het FWI. Het Rijk gaat 75% (in plaats van de huidige 90%) van de uitbetaalde bijstand aan de gemeenten vergoeden op basis van declaraties, terwijl het eigen aandeel van de gemeenten in de financiering wordt vergroot. Daarvoor worden aanvullende middelen aan de gemeente verstrekt, volgens een objectief verdeelmodel dat is gebaseerd op de factoren die de omvang van de bijstandsuitgaven van gemeenten verklaren, uit de de begroting van SZW. De algemene bijdrage uit het Gemeentefonds wordt verlaagd. Door deze structuur worden de gemeenten gestimuleerd actief beleid te voeren voor reïntegratie van bijstandsgerechtigden in de arbeidsmarkt.

Kamerstuk 1999-2000 KST45194