Laatste documenten binnen dossier 27571


29-03-2001

KST52088 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de besteding van gelden die ten laste komen van de begroting van de Europese Unie (achtste wijziging van de Comptabiliteitswet); Verslag

Herdruk i.v.m. verbetering commissiesamenstelling en toevoeging ondertekening. Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven over dit wetsvoorstel, over onder meer de controlebevoegdheden van de rekenkamers in andere EU-lidstaten, de wenselijkheid van nadere ministeriële bevoegdheden en de doelmatigheid van het Nederlandse en het Europese controlebestel.

Kamerstuk 2000-2001 KST52088

21-03-2001

KST51926 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de besteding van gelden die ten laste komen van de begroting van de Europese Unie (achtste wijziging van de Comptabiliteitswet); Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven over dit wetsvoorstel, over onder meer de controlebevoegdheden van de rekenkamers in andere EU-lidstaten, de wenselijkheid van nadere ministeriële bevoegdheden en de doelmatigheid van het Nederlandse en het Europese controlebestel.

Kamerstuk 2000-2001 KST51926

08-01-2001

KST50588 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de besteding van gelden die ten laste komen van de begroting van de Europese Unie (achtste wijziging van de Comptabiliteitswet); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2000-2001 KST50588

KST50587 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de besteding van gelden die ten laste komen van de begroting van de Europese Unie (achtste wijziging van de Comptabiliteitswet); Memorie van toelichting

Het wetsvoorstel geeft de Algemene Rekenkamer onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van het door de minister gevoerde beleid ter nakoming van verplichtingen aangaande beheer, controle en toezicht inzake middelijk of onmiddelijk verleende EG-subsidies. Het wetsvoorstel richt zich op die EU-subsidies voor de de besteding waarvan de Nederlandse Staat door de Europese Commissie of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aansprakelijk kan worden gesteld. Voor de belangrijkste EG-uitgavencategorieën geldt dat de aansprakelijkheid van de regering onder bepaalde omstandigheden kan leiden tot aanspraken die een beslag leggen op rijksmiddelen. Uit het belang dat het Rijk heeft bij het voorkómen van financiële kortingen volgt dat het Rijk voldoende inzicht dient te hebben of te kunnen verkrijgen in het financiële beheer van EG-subsidies tot op het niveau van de eindbestemmingen, opdat aannemelijk gemaakt kan worden dat de voorgeschreven beheer- en controleprocedures in Nederland op alle niveaus wordt nageleefd, en dat de Algemene Rekenkamer de mogelijkheid moet hebben om zo nodig tot op het niveau van de eindbestemming zelfstandig de juistheid vast te stellen van wat uit de departementale dossies blijkt. De Algemene Rekenkamer krijgt de bevoegdheid om onderzoek te verrichten bij decentrale overheden die EG-subsidies ontvangen. Daarnaast krijgt de Algemene Rekenkamer een eigenstandige onderzoeksbevoegdheid bij bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen en die EG-subsidies ontvangen. Bij natuurlijke personen gaat het in het bijzonder om agrariërs.

Kamerstuk 2000-2001 KST50587

KST50585 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de besteding van gelden die ten laste komen van de begroting van de Europese Unie (achtste wijziging van de Comptabiliteitswet); Voorstel van wet

Het wetsvoorstel geeft de Algemene Rekenkamer onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van het door de minister gevoerde beleid ter nakoming van verplichtingen aangaande beheer, controle en toezicht inzake middelijk of onmiddelijk verleende EG-subsidies. Het wetsvoorstel richt zich op die EU-subsidies voor de de besteding waarvan de Nederlandse Staat door de Europese Commissie of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aansprakelijk kan worden gesteld. Voor de belangrijkste EG-uitgavencategorieën geldt dat de aansprakelijkheid van de regering onder bepaalde omstandigheden kan leiden tot aanspraken die een beslag leggen op rijksmiddelen. Uit het belang dat het Rijk heeft bij het voorkómen van financiële kortingen volgt dat het Rijk voldoende inzicht dient te hebben of te kunnen verkrijgen in het financiële beheer van EG-subsidies tot op het niveau van de eindbestemmingen, opdat aannemelijk gemaakt kan worden dat de voorgeschreven beheer- en controleprocedures in Nederland op alle niveaus wordt nageleefd, en dat de Algemene Rekenkamer de mogelijkheid moet hebben om zo nodig tot op het niveau van de eindbestemming zelfstandig de juistheid vast te stellen van wat uit de departementale dossies blijkt. De Algemene Rekenkamer krijgt de bevoegdheid om onderzoek te verrichten bij decentrale overheden die EG-subsidies ontvangen. Daarnaast krijgt de Algemene Rekenkamer een eigenstandige onderzoeksbevoegdheid bij bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen en die EG-subsidies ontvangen. Bij natuurlijke personen gaat het in het bijzonder om agrariërs.

Kamerstuk 2000-2001 KST50585