Laatste documenten binnen dossier 27659


18-03-2010

KST141679 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over de kapitaallastensituatie in het onderdeel care

In deze brief informeert minister Klink (VWS) de Kamer, op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de kapitaallastensituatie in de care. Klink kondigt de kapitaallastenbrief care aan, die is voorzien vóór de zomer 2010 en waarin uitgegaan wordt van introductie van integrale tarieven met ingang van 2011. Die brief beoogt reguleringszekerheid te bieden aan instellingen in de langdurige zorg en de gehele GGZ over de financiering van hun kapitaallasten. In onderhavige brief gaat Klink onder meer in op de het nader uitwerken van de beslissing uit 2006 om instellingen (in het kader van de stelselwijziging in de zorg) zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun exploitatie inclusief hun vastgoedinvesteringen. Het vraagstuk van de kapitaallasten in de cure zal worden meegenomen in een separate brief over prestatiebekostiging.

Kamerstuk 2009-2010 KST141679

08-04-2009

KST129643 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over spoedwetgeving voor behoud waarde onroerend goed voor de zorg

De Raad van State heeft het voorschrift dat het behoud van waarde van onroerende zaken voor de zorg regelde, vernietigd. Sinds de uitspraak van de Raad van State ontbreken voor het College sanering zorginstellingen voldoende instrumenten om actief toezicht te houden op transacties met onroerende zaken van zorginstellingen. Daarom zal worden overgegaan tot spoedwetgeving om op deze wijze de bepalingen die ten aanzien van het behoud van vermogen voor zorg wenselijk zijn, een wettelijke grondslag te geven.

Kamerstuk 2008-2009 KST129643

26-02-2009

KST128196 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Verslag algemeen overleg op 27 januari 2009 over wijziging uitvoeringsbesluit (WTZi)

Bevat een woordelijk verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 27 januari 2009 heeft gevoerd met staatssecretaris Bussemaker (VWS) over de wijziging van het uitvoeringsbesluit (WTZi), d.d. 18 december 2008 (27659, nr.106).

Kamerstuk 2008-2009 KST128196

23-01-2009

KST127208 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Verslag schriftelijk overleg over het voorgehanden Uitvoeringsbesluit WTZi

Het oorspronkelijke stuk is gedrukt onder de letter O. Deze was echter al gebruikt. Daarom is verslag nu onder de letter P gepubliceerd.

Kamerstuk 2008-2009 KST127208

08-01-2009

KST126766 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief staatssecretaris over inwerkingtreding van de wjiziging van het Uitvoeringsbesluit Wtzi

De wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wtzi kan pas in werking treden nadat de periode van overlegging aan de Kamer is verstreken. De inwerkingtreding is nu voorzien op 1 februari 2009 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009. Deze brief is eerder abusievelijk gepubliceerd onder nummer 102. Die brief is komen te vervallen.

Kamerstuk 2008-2009 KST126766

KST126766 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief staatssecretaris over inwerkingtreding van de wjiziging van het Uitvoeringsbesluit Wtzi

De wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wtzi kan pas in werking treden nadat de periode van overlegging aan de Kamer is verstreken. De inwerkingtreding is nu voorzien op 1 februari 2009 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009. Deze brief is eerder abusievelijk gepubliceerd onder nummer 102. Die brief is komen te vervallen.

Kamerstuk 2008-2009 KST126766

BLG18538 Besluit houdende derde wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi

Bijlage BLG18538

KST126767 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief staatssecretaris ter overlegging van een wijziging van het Uitvoeringsbesluit van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi)

het duidelijker vastleggen dat AWBZ-instellingen die extramurale zorg verlenen, geen winstoogmerk mogen hebben, als zij daarnaast dezelfde soort zorg in combinatie met verblijf verlenen.

Kamerstuk 2008-2009 KST126767

11-07-2008

KST120979 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Verslag algemeen overleg op 18 juni 2008

de brief van de minister van VWS d.d. 11 juni 2008 inzake uitbreiding B-segment en taakstelling ziekenhuizen 2009 (Voorhang aanwijzing ex WMG) (kamerstuk 29248, nr. 48).

Kamerstuk 2007-2008 KST120979

27-05-2008

BLG15872 Beslissing op bezwaar Awb

Bijlage BLG15872

KST118568 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over de beslissing op bezwaar inzake behoud van waarde van onroerende zaken voor de zorg

Er zijn ruim 400 bezwaren ingediend tegen de voorschriften d.d. 23 juli 2007 die aan de toelatingen van zorginstellingen zijn verbonden. De voorschriften hebben als doel de waarde van onroerende zaken van zorginstellingen te behouden voor de zorg. Naar aanleiding van de bezwaarschriftenprocedure heeft de minister een beslissing op bezwaar genomen en de regeling toezicht WTZi en de beleidsregels WTZi aangepast. Daarover gaat deze brief. De beslissing op bezwaar, de wijziging van de Regeling toezicht WTZi en de Regeling vaststelling van beleidsregels WTZi zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.

Kamerstuk 2007-2008 KST118568

BLG15873 MC-U-2834994, houdende wijziging van de Regeling toezicht Wet toelating zorginstelling

Bijlage BLG15873

BLG15874 MC-U-2827900, houdende vaststelling van beleidsregels op grond van de artikelen 4 en 13 van de Wet toelating zorginstellingen

Bijlage BLG15874

10-03-2008

BLG15086 Dagvaarding behorend bij de bodemprocedure NVZ inzake ziekenhuiszorg

Bijlage BLG15086

KST116080 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over een bodemprocedure tegen de staat door NVZ vereniging van ziekenhuizen en elf individuele ziekenhuizen

De dagvaarding is als bijlage bij deze brief gevoegd. De bodemprocedure heeft betrekking op de tariefmaatregelen bij ziekenhuizen en maatstafconcurrentie. De tariefmaatregelen zouden ongerechtvaardigd zijn omdat overschrijding van het Budgettair Kader Zorg het gevolg zou zijn van een onjuiste raming van de zorgontwikkeling. Ziekenhuizen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volumeontwikkeling in de zorg. Maatstafconcurrentie zou gepaard gaan met onevenredige grote risico's voor ziekenhuizen.

Kamerstuk 2007-2008 KST116080

08-02-2008

KST115036 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister met reactie op een viertal zaken

de circulaires wijziging eigendomsverhoudingen van het College bouw zorginstellingen en het College sanering zorginstellingen.

Kamerstuk 2007-2008 KST115036

14-11-2007

BLG13726 Wijziging van het Uitvoeringsbesluit van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi)

Bijlage BLG13726

KST112012 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister met voorlegging wijziging Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen (WTZi)

Hierbij legt minister Klink (VWS) de Kamer de voorgenomen wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Op die wijziging is de regel van 'voorhang' van toepassing: de maatregel treedt in werking nadat dertig dagen na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn één der Kamers te kennen geeft dat een in de maatregel geregeld onderwerp bij wet wordt bepaald. In de aanbiedingsbrief gaat Klink nader in op de aanleiding voor de wijziging: de voorgenomen afschaffing van het bouwregime voor de ziekenhuizen per 1 januari 2007.

Kamerstuk 2007-2008 KST112012

17-07-2007

BLG12656 Versterking vermogenspositie zorgaanbieders

Bijlage BLG12656

BLG12655 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende vaststelling van beleidsregels ex artikelen 4 en 13 van de Wet toelating zorginstellingen

Bijlage BLG12655

KST109218 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister en staatssecretaris over de voortgang van de invoering van integrale en transparante tarieven

In deze brief zetten minister Klink en staatssecretaris Bussemaker (beide VWS) hun plannen uiteen hoe zij het ondernemerschap van zorgaanbieders willen versterken om te komen tot kwalitatief hoogwaardige zorgvoorzieningen die, nu en in de toekomst, aansluiten bij de behoeften van cliënten. Ook geven ze een inhoudelijke reactie op het RVZ-advies 'Management van vastgoed in de zorgsector' (kamerstuk 27659, nr. 77) en gaan ze in op de positie van het College bouw zorginstellingen (CBZ), het College sanering zorginstellingen (CSZ) en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Recent is door de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om een reactie op het rapport 'Normatieve huisvestingscomponent' van het CBZ en SDO en een overzicht van de vermogensopbouw bij zorgaanbieders. Deze vragen worden ook beantwoord in deze brief.

Kamerstuk 2006-2007 KST109218

29-11-2006

KST103350 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over onder meer de motie-Kant inzake normering van het maximumsalaris in de zorg (Kamerstuk 27659, nr. 74)

Verder gaat minister Hoogervorst (VWS) in deze brief in op de motie van het lid Arib (Kamerstuk 27659, nr. 75) over de wettelijke verankering van de eis tot uitleg bij afwijking van de good governance code.

Kamerstuk 2006-2007 KST103350

17-11-2006

KST103006 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over bereikbaarheid acute ziekenhuiszorg

Met deze brief informeert minister Hoogervorst (VWS) de Kamer over de bereikbaarheid van de acute ziekenhuiszorg sinds de invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) per 1 januari 2006.

Kamerstuk 2006-2007 KST103006

18-07-2006

BLG9281 Strategisch vastgoedbeheer in de zorgsector, economische en juridische aspecten

Bijlage BLG9281

KST99651 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister bij aanbieding advies 'Management van vastgoed in de zorgsector', van de RVZ,

Hierbij biedt minister Hoogervorst (VWS) de Kamer het advies 'Management van vastgoed in de zorgsector' van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan. Dit advies is een van de vervolgactiviteiten in het kader van de brief 'Transparante en integrale tarieven', de kapitaallastenbrief (TK 2004/05, 27 659, nr.52). Hoogervorst streeft ernaar dat zorginstellingen meer verantwoordelijkheid krijgen voor investeringsbeslissingen. Daarvoor is nodig dat bij de invoering van integrale prestatiebekostiging de huisvestingslasten deel uitmaken van de tarieven en/of prijzen in de ziekenhuiszorg en de AWBZ. Maar het gaat ook om het (uiteindelijk) afschaffen van het bouwregime en bijpassende regelingen rond faillissement en eigendom. De RVZ onderzocht de eisen waaraan de organisatie van een zorginstelling en het toekomstige management van zorginstellingen moeten voldoen. De RVZ steunt de ingezette beleidslijn bij de kapitaallasten van harte, zowel bij de ziekenhuiszorg als bij de AWBZ, en vraagt zich zelfs af of het transitieproces niet sneller kan verlopen. Daarbij wijst de RVZ nadrukkelijk op de verantwoordelijkheid van de zorginstellingen om het ondernemerschap op te pakken. Na de verkiezingen kan het nieuwe kabinet een nadere uitwerking geven aan de plannen op het terrein van de kapitaallasten. In een uitwerkingsbrief past ook een inhoudelijke reactie op het RVZ-advies.

Kamerstuk 2005-2006 KST99651

BLG9283 Management van vastgoed in de zorgsector

Bijlage BLG9283

12-05-2006

KST97186 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Verslag algemeen overleg op 20 april 2006

zijn brieven van 12 januari en 2 maart 2006 inzake het advies van de Commissie Onderbouwing Normatief Uurtarief Medisch Specialisten (kamerstuk 30300 XVI, nr. 114).

Kamerstuk 2005-2006 KST97186

03-01-2006

KST93622 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over aanpassing beleidsvisie en beleidsregels WTZi mbt acute zorg en ivm keuzevrijheid wonen in kleine of grote AWBZ-instelling

Tijdens het algemeen overleg op 8 december 2005 heeft minister Hoogervorst (VWS) de Tweede Kamer beloofd de beleidsvisie en de beleidsregels WTZi aan te passen op het punt van de acute zorg (bereikbaarheidsnorm van 45 minuten voor Spoedeisende Eerste Hulp) en wat betreft de keuzevrijheid voor plaatsing in een klein- danwel grootschalige AWBZ-instelling. In deze brief zijn de aangepaste teksten opgenomen ('Beleidsvisie Wet toelating zorginstellingen (WTZI)' en 'Beleidsregels ex artikel 4 Wet toelating zorginstellingen').

Kamerstuk 2005-2006 KST93622

15-12-2005

HAN7924A09 Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het Uitvoeringsbesluit WTZ-i, te weten de motie-Vietsch c.s. over de beleidsregel bereikbaarheid ziekenhuiszorg en het hanteren van een bereikbaarheidscriterium van 45 minuten (27659, nr. 68)

Handeling 2005-2006 HAN7924A09

KST92802 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over Uitvoeringsbesluit WTZi

Bij deze brief biedt minister Hoogervorst (VWS) op de vragen die door de Kamer zijn gesteld over het ontwerp-Uitvoeringsbesluit WTZi. Ook gaat hij in op het verzoek van de vaste kamercommissie om de beslissing over inwerkingtreding van het besluit uit te stellen tot en met 15 december. Omdat de minister eraan hecht het besluit tegelijkertijd met de Zorgverzekeringswet, Wet op de zorgtoeslag en WTZi in werking te laten treden, wil hij vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2006 en stelt hij voor het in het AO van 7 december vooral over de inhoud van het besluit te hebben.

Kamerstuk 2005-2006 KST92802

HAN7924A03 Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 7 december 2005 over het Uitvoeringsbesluit WTZ-i

Handeling 2005-2006 HAN7924A03

06-12-2005

KST92227 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over Uitvoeringsbesluit WTZi

In deze brief laat minister Hoogervorst (VWS) weten dat hij de vragen rondom het Uitvoeringsbesluit WTZi uiterlijk 5 december zal beantwoorden.

Kamerstuk 2005-2006 KST92227

29-11-2005

KST91972 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister ter voorlegging van het Uitvoeringsbesluit WTZi

Herdruk in verband met een correctie in de voorhangtekst. Het uitvoeringsbesluit is als bijlage bij deze brief gevoegd. Verder biedt de minister in deze brief de Beleidsvisie en de Beleidsregels Wet toelating zorginstellingen aan. Ook deze stukken zijn als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Kamerstuk 2005-2006 KST91972

14-11-2005

KST91257 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief staatssecretaris met informatie over de vermogensgroei in de AWBZ

In de brief gaat minister Hoogervorst (VWS) onder meer in op de ontwikkeling van het eigen vermogen in de diverse sectoren in de AWBZ.

Kamerstuk 2005-2006 KST91257

KST91268 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister ter voorlegging van het Uitvoeringsbesluit WTZi

Het uitvoeringsbesluit is als bijlage bij deze brief gevoegd. Verder biedt de minister in deze brief de Beleidsvisie en de Beleidsregels Wet toelating zorginstellingen aan. Ook deze stukken zijn als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Kamerstuk 2005-2006 KST91268

18-10-2005

KST90430 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Verslag algemeen overleg over de tarieven in de gezondheidszorg

de brief van de minister van VWS d.d. 26 april 2005 ter beantwoording van commissievragen inzake transparante en integrale tarieven in de gezondheidszorg (27659, nr. 54).

Kamerstuk 2005-2006 KST90430

19-09-2005

KST89600 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister in verband met de brief 'Transparante en integrale tarieven in de gezondheidszorg'

Op 15 september is er een Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Uw Kamer over de brief 'Transparante en integrale tarieven' (Kamerstuk 27 659, nr. 52). De vaste commissie heeft verzocht vóór het algemeen overleg schriftelijk te reageren op drie brieven die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Die brieven zijn afkomstig van NVZ vereniging van ziekenhuizen, Arcares, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), en Z-org organisatie van zorgondernemers. Met deze brief voldoet de minister aan het verzoek van de vaste commissie.

Kamerstuk 2004-2005 KST89600

14-07-2005

BLG5575 Zorgbrede Governancecode

Bijlage BLG5575

KST88642 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over zorgbrede governancecode

Op 23 juni 2005 heeft minister Hoogervorst de Zorgbrede Governancecode in ontvangst genomen, opgesteld door een aantal brancheorganisaties in de zorg. Tevens ontving hij de notitie 'Zuinig, zinnig en zuiver toezicht in de zorg' waarin de brancheorganisaties hun visie weergeven op overheidstoezicht. In deze brief schetst de minister naar aanleiding hiervan de ontwikkelingen rondom governance, maatschappelijke verantwoording en extern toezicht. Daarnaast informeert hij de Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de actiepunten governancebeleid die hij op 1 juli 2004 heeft voorgesteld.

Kamerstuk 2004-2005 KST88642

15-04-2005

KST85772 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over afspraken tussen de ZN en LHV inzake kleinschalige huisartsenposten

Op 3 maart 2005 heeft minister Hoogervorst (VWS) de Kamer geïnformeerd over de toezeggingen die hij gedaan had tijdens het algemeen overleg inzake de WTZi op 26 januari 2005, c.q. de wijze waarop hij daaraan uitvoering zou geven (kamerstuk 27659, nr.51). In dat verband is hij ook ingegaan op de kwestie van de kleinschalige huisartsenposten. De commissie heeft de minister daarop gevraagd om de uitspraak gedaan in zijn brief van 3 maart, namelijk niet te zullen treden in de overeenstemming die de LHV en ZN hebben bereikt over de kleinschalige huisartsenposten (huisartsendienstenstructuren, HDS'en) te willen bevestigen. Tevens informeert de kamer hoe daarmee in de praktijk zal worden omgegaan. De minister ziet vooralsnog geen aanleiding voor een aanpassing van de onlangs in werking getreden CTG-beleidsregel.

Kamerstuk 2004-2005 KST85772

14-03-2005

BLG4325 Notitie 'Transparante en integrale tarieven in de gezondheidszorg'

Bijlage BLG4325

KST84803 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over de aanpak van het kapitaallastenvraagstuk bij zorginstellingen, en notitie transparante en integrale tarieven in de gezondheidszorg

Welke juridische gevolgen heeft de overname van een bestaande zorginstelling en hoe kan (wanneer uitkeerbare winst is toegestaan) worden voorkomen dat dit ten koste gaat van de zorg?; In onderhavige brief geeft minister Hoogervorst (VWS) antwoord op genoemde vragen. Hierbij bespreekt hij onder meer prestatiebekostiging en transitie van de intramurale sectoren. Voor een nadere toelichting op en onderbouwing van die keuzes verwijst Hoogervorst naar de door een interdepartementale werkgroep opgestelde notitie 'Transparante en integrale tarieven in de gezondheidszorg' (zie bijlage).

Kamerstuk 2004-2005 KST84803

24-02-2005

KST84273 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over de gevolgen van de verdergaande deregulering die met de WTZi wordt beoogd, i.v.m. debat over genoemde wet in Tweede Kamer (nota 'Bouw- en kapitaallasten)

De Tweede Kamer heeft in bedoeld debat over de WTZi met name aandacht gevraagd voor de vraag hoe in de toekomst zal worden omgegaan met de risico's voor zorginstellingen die samenhangen met de eigen verantwoordelijkheid voor de investeringsbeslissingen, alsmede de eigendomsverhoudingen. De minister geeft aan, op welke termijn hij zijn nota ('Bouw- en kapitaallasten') over dit onderwerp naar de Kamer gaat sturen.

Kamerstuk 2004-2005 KST84273

10-12-2004

KST82199 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen

De minister laat de Kamer in de onderhavige brief weten dat het hem niet lukt om het nader rapport en het Uitvoeringsbesluit tijdig, voor het geplande algemeen overleg van 15 december 2004, naar de Tweede Kamer te zenden. Hij is van plan beide stukken vóór het kerstreces aan de Kamer te doen toekomen.

Kamerstuk 2004-2005 KST82199

01-12-2004

KST81715 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister met beleidsvisie en beleidsregels WTZi

De WTZi ziet ondermeer op het benoemen van de transparantie-eisen voor zorginstellingen en op verdergaande deregulering van het bouwregime. Uitgangspunt is dat het zoveel mogelijk aan marktpartijen moet worden overgelaten om zelf te beslissen over toetreding tot de zorgmarkt, over investeringen en over de vormgeving van gebouwen en instellingen. Het zware instrument dat de WTZi biedt, namelijk het verbieden van een nieuwe instelling of een verbod op de uitbreiding/wijziging van een bestaande instelling zal alleen gebruikt worden waar publieke belangen aantoonbaar in het gedrang komen. De eindsituatie is een zorgstelsel waarin de cliënt een centrale rol inneemt en waar de zorgaanbieders en zorgverzekeraars voldoende in staat zijn om op de zorgvraag in te spelen. Gereguleerde marktwerking zal de cliënt meer keuzevrijheid, de zorgaanbieders meer vrijheid én eigen verantwoordelijkheid en de zorgverzekeraars een adequate inkooprol geven. Voorwaarde is dat de publieke belangen gewaarborgd blijven. In de beleidsvisie geeft de minister de hoofdlijnen van het beleid aan met de punten waar de komende tijd op gestuurd zal worden.

Kamerstuk 2004-2005 KST81715

22-09-2004

KST79442 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over de behandeling van een enquêteverzoek

De kamer heeft haar zorg uitgesproken over het handelen van de Ondernemingskamer bij een enquêteverzoek van een niet-functionerende cliëntenraad. De Ondernemingskamer zal echter in alle gevallen beoordelen of de verzoeker zijn enquêteverzoek voldoende van gronden heeft voorzien alvorens een enquête te bevelen, gelet op het mogelijk ingrijpende karakter van een onderzoek en de daaraan verbonden kosten.

Kamerstuk 2003-2004 KST79442

09-09-2004

KST79126 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Amendement om een krachtens deze wet vastgestelde algemene maatregel van bestuur aan beide Kamers der Staten-Generaal te overleggen

Volgens indiener kunnen de krachtens AMvB nader te regelen onderwerpen zware gevolgen hebben voor patiënten, cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Kamerstuk 2003-2004 KST79126

KST79101 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister met reactie op amendementen en vragen

overige nog openstaande vragen (over voorhangprocedure, zbo's, prestatie-eisen voor de bouw, gelijk speelveld academische en algemene ziekenhuizen, toegang van cliëntenraden tot de Ondernemingskamer, winstoogmerk en sponsoring). Voor de nota van wijziging zij verwezen naar kamerstuk 27659, nr. 30. Daarmee is vastgelegd dat ook de transparantie-eisen bij de Tweede Kamer worden voorgehangen, conform de toezegging van de minister.

Kamerstuk 2003-2004 KST79101

KST79125 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Amendement voor een verbod op het uitkeren van winst aan personen of aandeelhouders door organisatorische verbanden die tevens zorgprestaties leveren

Betreft zorgprestaties bij of kwachtens de Ziekenfondswet en de AWBZ.

Kamerstuk 2003-2004 KST79125

KST79127 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Amendement inzake de mogelijkheid bepalingen van de wet buiten werking te kunnen stellen ten behoeve van het starten van een experiment

Kamerstuk 2003-2004 KST79127

KST79099 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Vijfde nota van wijziging

Kamerstuk 2003-2004 KST79099

07-05-2002

KST61603 Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Tweede nota van wijziging

Met deze nota van wijziging wordt onder meer in het wetsvoorstel de verplichting voor de provinciale besturen en de 4 grote steden opgenomen om te garanderen dat de betrokken gemeenten in hun gebied bij het opstellen van de regiovisie worden uitgenodigd.

Kamerstuk 2001-2002 KST61603

12-03-2002

KST59855 Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Nota n.a.v. het verslag

Minister Borst (VWS) gaat in op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit het nader verslag (kamerstuk 27659, nr. 7).

Kamerstuk 2001-2002 KST59855

11-03-2002

KST59808 Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Nader verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag (kamerstuk 27659, nr. 7) en de daarbij gevoegde nota van wijziging (kamerstuk 27659, nr. 8).

Kamerstuk 2001-2002 KST59808

02-10-2001

KST55628 Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Brief minister over de inhoud van de op het wetsvoorstel gebaseerde algemene maatregel van bestuur

De informatie in deze brief valt in twee delen uiteen. In het eerste deel wordt aangegeven op welke wijze het wetsvoorstel Wet exploitatie zorginstellingen (WEZ) nader wordt uitgewerkt. Er wordt aandacht besteed aan het beleidskader en aan de op het wetsvoorstel gebaseerde nadere regelgeving. In het tweede deel van de brief komt de deregulering van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WVZ) aan bod. Er wordt ingegaan op de wijze waarop de WVZ, in afwachting van de WEZ, verder zal worden gedereguleerd.

Kamerstuk 2001-2002 KST55628

06-04-2001

KST52346 Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel dient ter begeleiding van de overgang van een stelsel van centrale aanbodsturing, waarbij de capaciteit van de zorginstellingen normatief door de centrale overheid wordt bepaald, naar een decentraal vraaggericht stelsel, waarbij die capaciteit wordt bepaald door de betrokken partijen (consumenten, instellingen en verzekeraars). De centrale overheid beperkt zich daarbij tot het stellen van randvoorwaarden waarbinnen decentrale partijen (verzekeraars en aanbieders) moeten handelen. Dit wetsvoorstel vervangt de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZW) en de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening (TVWMD). De WZV heeft zijn ankerpunt in het nemen van bouwbeslissingen, terwijl in onderhavig wetsvoorstel het proces van zorgverlening zelf het aangrijpingspunt vormt voor de verdere vormgeving van de zorginfrastructuur. In het wetsvoorstel staan het beleidskader (visie van de minister m.b.t. een doelmatig, evenwichtig en voor eenieder toegankelijk stelsel van gezondheidszorg) en de exploitatietoestemming centraal. Het beleidskader is de basis voor de besluitvorming m.b.t. de afgifte van een exploitatietoestemming (de toestemming die vereist is voor het in bedrijf hebben van een zorginstelling). Een exploitatietoestemming is vereist voor niet-winstbeogende instellingen die zorg verlenen waarvan de kosten op grond van de AWBZ of Ziekenfondswet worden vergoed. Zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen, waarvan de kosten van zorgverlening strikt privaat worden vergoed, vallen ook onder het toestemmingsvereiste. Verder kent het voorstel het instrument vergunning, vereist bij bouwprojecten waarvan de uitvoering uit een oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid risicovol wordt geacht. Bij de besluitvorming en het toezicht spelen het College bouw, het College voor zorgverzekeringen en het College sanering mede een rol.

Kamerstuk 2000-2001 KST52346

KST52349 Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2000-2001 KST52349

KST52348 Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel dient ter begeleiding van de overgang van een stelsel van centrale aanbodsturing, waarbij de capaciteit van de zorginstellingen normatief door de centrale overheid wordt bepaald, naar een decentraal vraaggericht stelsel, waarbij die capaciteit wordt bepaald door de betrokken partijen (consumenten, instellingen en verzekeraars). De centrale overheid beperkt zich daarbij tot het stellen van randvoorwaarden waarbinnen decentrale partijen (verzekeraars en aanbieders) moeten handelen. Dit wetsvoorstel vervangt de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZW) en de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening (TVWMD). De WZV heeft zijn ankerpunt in het nemen van bouwbeslissingen, terwijl in onderhavig wetsvoorstel het proces van zorgverlening zelf het aangrijpingspunt vormt voor de verdere vormgeving van de zorginfrastructuur. In het wetsvoorstel staan het beleidskader (visie van de minister m.b.t. een doelmatig, evenwichtig en voor eenieder toegankelijk stelsel van gezondheidszorg) en de exploitatietoestemming centraal. Het beleidskader is de basis voor de besluitvorming m.b.t. de afgifte van een exploitatietoestemming (de toestemming die vereist is voor het in bedrijf hebben van een zorginstelling). Een exploitatietoestemming is vereist voor niet-winstbeogende instellingen die zorg verlenen waarvan de kosten op grond van de AWBZ of Ziekenfondswet worden vergoed. Zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen, waarvan de kosten van zorgverlening strikt privaat worden vergoed, vallen ook onder het toestemmingsvereiste. Verder kent het voorstel het instrument vergunning, vereist bij bouwprojecten waarvan de uitvoering uit een oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid risicovol wordt geacht. Bij de besluitvorming en het toezicht spelen het College bouw, het College voor zorgverzekeringen en het College sanering mede een rol.

Kamerstuk 2000-2001 KST52348