Laatste documenten binnen dossier 27665


10-07-2001

KST54481 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Wijzigingen voorgesteld door de regering

Betreft enkele technische wijzigingen ten gevolgen van aangenomen amendementen, enkele vernummeringen en herstel van een redactionele omissie.

Kamerstuk 2000-2001 KST54481

02-07-2001

KST54232 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Amendement inzake overdracht van de zorgplicht van het UWV voor reïntegratie van uitkeringsgerechtigden aan de gemeente

Het betreft uitkeringsgerechtigden die naast hun uitkering van het UWV een uitkering van de gemeente ontvangen (alleenstaande ouders met zorgtaken, personen met een kleine WW- of WAO-uitkering en zelfstandigen). Op verzoek van de gemeente kan de zorgplicht dan aan de gemeente worden overgedragen.

Kamerstuk 2000-2001 KST54232

KST54230 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Amendement inzake overdracht van de verantwoordelijkheid van het UWV voor reïntegratie WW'er of arbeidsgehandicapte aan gemeente

Het betreft WW'ers of arbeidsgehandicapten die naast hun uitkering van het UWV een uitkering van de gemeente ontvangen. Op verzoek van een gemeente kan de verantwoordelijkheid dan na enige tijd (twee jaar) aan de gemeente worden overgedragen.

Kamerstuk 2000-2001 KST54230

KST54233 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Gewijzigd amendement over wijziging van de voorwaarden voor het toekennen van het persoonsgebonden budget

toevoeging van de mogelijkheid dat ook een PGB kan worden verstrekt indien er geen passende arbeid in het bedrijf voorhanden is, maar de werkgever wel geprobeerd heeft buiten het bedrijf tot plaatsing te komen.

Kamerstuk 2000-2001 KST54233

28-06-2001

KST54121 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Amendement over het wijzigen van de naam Centra voor werk en inkomen in Loketten voor werk en inkomen

Kamerstuk 2000-2001 KST54121

HAN7281A04 Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel: - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27588); - Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27665); - Wet verbetering poortwachter (27678)

Handeling 2000-2001 HAN7281A04

KST54146 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Amendement over het bij de gemeente laten van de intake voor ABW, IOAW en IOAZ

Dit amendement vloeit voort uit amendement 27588, nr. 30.

Kamerstuk 2000-2001 KST54146

KST54120 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Gewijzigd amendement over uitoefening van het toezicht door het College van toezicht werk en inkomen

Dit amendement is een uitwerking in de invoeringswet van amendement 27588, nr. 26, dat ertoe strekt het toezicht niet te doen plaatshebben door de Inspectie Werk en Inkomen, maar door een meer onafhankelijk orgaan, het College van toezicht werk en inkomen.

Kamerstuk 2000-2001 KST54120

HAN7281A02 Behandeling van het wetsvoorstel: - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27588); - Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27665); - Wet verbetering poortwachter (27678)

Handeling 2000-2001 HAN7281A02

OVG859 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 juni 2001

Agenda 2000-2001 OVG859

KST54144 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Amendement over het nemen van besluiten inzake de verlening van een uitkering uitsluitend door gemeenten

Kamerstuk 2000-2001 KST54144

20-06-2001

KST53880 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Amendement over het uitvoeren van bovenwettelijke regelingen door UWV, COWI en de SVB

Kamerstuk 2000-2001 KST53880

OVG850 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 19 juni 2001

Agenda 2000-2001 OVG850

KST53882 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Amendement over toezicht op de besteding van reïntegratiemiddelen door het UWV via privaatrechtelijke reïntegratiebedrijven

Dit amendement hoort bij amendement 27588, nr. 15.

Kamerstuk 2000-2001 KST53882

KST53879 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Amendement over uitoefening van het toezicht door het College van toezicht werk en inkomen

Dit amendement is een uitwerking van amendement 27588, nr. 11.

Kamerstuk 2000-2001 KST53879

KST53881 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Amendement over mogelijkheid om aan UWV vanaf 13e week ziekte oordeel te vragen of er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid

Kamerstuk 2000-2001 KST53881

KST53883 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Amendement over de voorwaarden voor het toekennen van het persoonsgebonden budget

Kamerstuk 2000-2001 KST53883

08-06-2001

KST53467 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Nota n.a.v. het verslag

Rechtsbescherming.

Kamerstuk 2000-2001 KST53467

OVG844 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 8 juni 2001

Agenda 2000-2001 OVG844

KST53468 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Nota van wijziging

de verplichting voor de werkgever om ook na het eerste ziektejaar en na het einde van het dienstverband, als de werkgever ervoor kiest opdrachtgever van de reïntegratie te blijven, een reïntegratieverslag op te stellen.

Kamerstuk 2000-2001 KST53468

17-04-2001

KST52449 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Memorie van toelichting

overgangsrecht ten aanzien van de bestaande lagere regelgeving. Op het terrein van de arbeidsvoorziening worden de centrale en regionale organen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgeheven. De taken met betrekking tot de publieke arbeidsbemiddeling, informatie en advies, fasering en reïntegratieadvies en andere wettelijke taken gaan over naar de nieuwe Centrale organisatie werk en inkomen. De bij de toelichting bij het wetsvoorstel SUWI aangekondigde voorstellen op het gebied van reïntegratie worden via onderhavig wetsvoorstel in de desbetreffende materiewetten geregeld, zoals de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten (Wet REA), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en de Algemene bijstandswet (Abw). Tenslotte wordt in het wetsvoorstel aandacht besteed aan het Inlichtingenbureau, de dienst voor ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de gegevensuitwisseling tussen gemeentelijke sociale diensten en andere instanties (in opdracht van en ten dienste van de gemeenten).

Kamerstuk 2000-2001 KST52449

KST52447 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen); Voorstel van wet

overgangsrecht ten aanzien van de bestaande lagere regelgeving. Op het terrein van de arbeidsvoorziening worden de centrale en regionale organen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgeheven. De taken met betrekking tot de publieke arbeidsbemiddeling, informatie en advies, fasering en reïntegratieadvies en andere wettelijke taken gaan over naar de nieuwe Centrale organisatie werk en inkomen. De bij de toelichting bij het wetsvoorstel SUWI aangekondigde voorstellen op het gebied van reïntegratie worden via onderhavig wetsvoorstel in de desbetreffende materiewetten geregeld, zoals de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten (Wet REA), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en de Algemene bijstandswet (Abw). Tenslotte wordt in het wetsvoorstel aandacht besteed aan het Inlichtingenbureau, de dienst voor ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de gegevensuitwisseling tussen gemeentelijke sociale diensten en andere instanties (in opdracht van en ten dienste van de gemeenten).

Kamerstuk 2000-2001 KST52447