Laatste documenten binnen dossier 28135


10-12-2001

KST57761 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2001-2002 KST57761

KST57760 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget; Memorie van toelichting

een zorgbudget op samenwerkingsniveau. Het onderhavige wetsvoorstel bevat de volgende uitwerking: a. Kwalitatieve regulering van de instroom en een open-einde bekostiging van het lwoo en het pro. Ten behoeve van de beoordeling van de kwalitatieve criteria (indicatiestelling) wordt gebruik gemaakt van de regionale verwijzingscommissies (RVC's), die hierdoor dus ook een taak krijgen m.b.t. het lwoo. b. Een regionaal budget voor het samenwerkingsverband. Voorstellen a en b leiden tot een ander bekostigingsmodel dan voorzien was op grond van artikel 77, vierde lid, WVO. c. Voorlopige beperking van de mogelijkheid van bekostiging van het lwoo tot bevoegde gezagsorganen die al voor bekostiging daarvan in aanmerking komen; d. Vervallen van deel II van de WVO.

Kamerstuk 2001-2002 KST57760

KST57758 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget; Voorstel van wet

een zorgbudget op samenwerkingsniveau. Het onderhavige wetsvoorstel bevat de volgende uitwerking: a. Kwalitatieve regulering van de instroom en een open-einde bekostiging van het lwoo en het pro. Ten behoeve van de beoordeling van de kwalitatieve criteria (indicatiestelling) wordt gebruik gemaakt van de regionale verwijzingscommissies (RVC's), die hierdoor dus ook een taak krijgen m.b.t. het lwoo. b. Een regionaal budget voor het samenwerkingsverband. Voorstellen a en b leiden tot een ander bekostigingsmodel dan voorzien was op grond van artikel 77, vierde lid, WVO. c. Voorlopige beperking van de mogelijkheid van bekostiging van het lwoo tot bevoegde gezagsorganen die al voor bekostiging daarvan in aanmerking komen; d. Vervallen van deel II van de WVO.

Kamerstuk 2001-2002 KST57758