Laatste documenten binnen dossier 28186


28-02-2002

KST59625 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente; Nota n.a.v. het verslag

In deze nota naar aanleiding van het verslag gaat staatssecretaris Adelmund (OCW) in op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Kamerstuk 2001-2002 KST59625

24-01-2002

KST58797 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente; Voorstel van wet

Het op 18 september 2000 ingediende wetsvoorstel 27291 (met dezelfde titel als het onderhavige) voorziet niet in een terugbetalingsverplichting voor niet door verzelfstandigde scholen bestede middelen voor administratie, beheer en bestuur. Daardoor wordt de werking van de overgangsregeling terzake zodanig verlengd dat het karakter van de regeling ter discussie komt te staan. Doel van het wetsvoorstel is om het de gemeenten beter mogelijk te maken het openbaar onderwijs te verzelfstandigen in een passend geachte vorm, zonder de materiële financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs aan te tasten. In onderhavig wetsvoorstel is genoemde terugbetalingsverplichting toegevoegd.

Kamerstuk 2001-2002 KST58797

23-01-2002

KST58799 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente; Memorie van toelichting

Het op 18 september 2000 ingediende wetsvoorstel 27291 (met dezelfde titel als het onderhavige) voorziet niet in een terugbetalingsverplichting voor niet door verzelfstandigde scholen bestede middelen voor administratie, beheer en bestuur. Daardoor wordt de werking van de overgangsregeling terzake zodanig verlengd dat het karakter van de regeling ter discussie komt te staan. Doel van het wetsvoorstel is om het de gemeenten beter mogelijk te maken het openbaar onderwijs te verzelfstandigen in een passend geachte vorm, zonder de materiële financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs aan te tasten. In onderhavig wetsvoorstel is genoemde terugbetalingsverplichting toegevoegd.

Kamerstuk 2001-2002 KST58799