Laatste documenten binnen dossier 28219


28-06-2007

KST108349 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Motie voor kwijtschelding boetes aan bedrijven die te laat loonaangifte hebben gedaan, en waarvan diezelfde aangifte door het UWV is kwijtgeraakt

Door het kwijtraken van de aangiftes moeten 430.000 bedrijven opnieuw loongegevens aanleveren.

Kamerstuk 2006-2007 KST108349

KST108351 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Motie om betrokkenen te informeren over de teruggave van de te veel ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet en het opnieuw moeten leveren van gegevens door bedrijven

Kamerstuk 2006-2007 KST108351

KST108353 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Motie voor goede voorlichting aan werkgevers, werknemers, gepensioneerden en zelfstandigen

Deze motie beoogt voorlichting inzake extra administratieve lasten als gevolg van knelpunten bij de loonaangifte.

Kamerstuk 2006-2007 KST108353

KST108350 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Motie om de vooringevulde aangifte niet eerder in te voeren dan wanneer de problemen bij de Belastingdienst en het UWV structureel zijn opgelost

Kamerstuk 2006-2007 KST108350

KST108352 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Motie inzake het opnemen van een aantal zaken in het plan van aanpak project integrale ketentest

Kamerstuk 2006-2007 KST108352

09-02-2007

KST105030 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Brief minister ter aanbieding advies en rapport over knelpunten loonaangiftesystematiek

Bij deze brief stuurt minister De Geus (SZW) de kamer het advies van het Actal en het rapport over de structurele en eenmalige administratieve lasten voor de loonaangiftesystematieken 'loon in' en 'loon over'. Het advies en het rapport zijn opgesteld in verband met de knelpunten rondom de loonaangiftesystematiek bij de uitvoering van de Wet Walvis. Het Actal adviseert om over de hele linie te komen tot toepassing van de 'loon in'-systematiek, vanuit oogpunt van structurele lage administratieve lasten voor het bedrijfsleven en een beperking van uitvoeringkosten bij loon- en premieheffing.

Kamerstuk 2006-2007 KST105030

BLG11209 Administratieve Lasten 'loon in' en 'loon over'

Bijlage BLG11209

BLG11208 Brief Actal over advies inzake 'loon in'/'loon over'-systematiek

Bijlage BLG11208

02-03-2006

KST95205 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Brief staatssecretaris over administratieve lastendoelstelling Walvis en SUB

In deze brief geeft staatssecretaris Wijn (Fin) zijn reactie op het onderzoek van het EIM en MKB-Nederland naar de realisatie van de administratieve lastendoelstelling van de Wet Walvis en SUB (Samenwerking UWV en Belastingdienst). Met name gaat hij in op de verschillen tussen de door EIM en MKB-Nederland gepresenteerde effecten en de ramingen van het kabinet.

Kamerstuk 2005-2006 KST95205

24-01-2006

KST93948 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Brief staatssecretaris

In onderhavige brief geeft staatssecretaris Wijn (Fin) nader aan wanneer hij kan voldoen aan de toezegging uit het Algemeen Overleg met de vaste Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor Financiën en voor de Rijksuitgaven over Walvis/Wfsv van 13 oktober 2005 (Kamerstuk 28219 / 30130, nr. 32) om de Kamer in kennis te stellen van de resultaten van de ketentest zodra deze beschikbaar zijn. De ketentest houdt in dat de Belastingdienst met behulp van de elektronische postkamer en het nieuwe heffingensysteem de loonaangiftegegevens kan ontvangen en opslaan en dat de relevante werknemergegevens kunnen worden doorgesluisd naar UWV en aldaar in de polisadministratie kunnen worden opgenomen. De uitkomst van de ketentest is, dat elke stap in de keten tot en met de opname van gegevens in de polisadministratie, succesvol kon worden doorlopen, Omdat UWV en Belastingdienst momenteel nog geen exact gelijke versie van de loonaangifte hanteren, wordt genoemde test met gelijke versie herhaald vanaf 1 februari 2006.

Kamerstuk 2005-2006 KST93948

19-10-2005

BLG6315 Ontwerpbesluit Wfsv

Bijlage BLG6315

13-10-2005

KST90297 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Brief minister over stand van zaken mbt weekaanlevering van loon- en dienstverbandgegevens door de uitzendbranche

De weekaanlevering van loon- en dienstverbandgegevens geven een actueel inzicht in de gewerkte tijdvakken, de verzekeringsplicht en het recht op uitkering van de uitzendkracht. UWV gebruikt deze gegevens bij het vaststellen van het recht, hoogte en duur van WW- en ZW-uitkeringen van uitzendkrachten. Tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen Walvis en Wfsv heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor voortzetting van de levering van deze gegevens. Aanleiding hiervoor was het signaal van de uitzendbranche dat de met Walvis en Wfsv beoogde administratieve lastenverlichting voor hen niet zou worden gerealiseerd, omdat de maandelijkse of vierwekelijkse loonaangifte onvoldoende rekening houdt met de weekverloning voor de uitzendkrachten. UWV, Belastingdienst en Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) hebben overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor het instandhouden van de weekaanlevering naast de loonaangifte. Minister De Geus (SZW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken hieromtrent.

Kamerstuk 2005-2006 KST90297

08-07-2005

BLG5526 UWV en Walvis Derde rapportage

Bijlage BLG5526

09-02-2005

BLG3042 UWV en Walvis: tweede rapportage

Bijlage BLG3042

KST80081 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Brief minister bij de tweede toezichtrapportage op de Walvis/SUB-operatie van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) UWV en Walvis

De inspectie heeft in deze tweede rapportage de haalbaarheid van de volledige invoering van Walvis en Wfsv per 1 januari 2006 betrokken alsmede de mate en het tempo waarin vier van de vijf doelstellingen van de wetgever worden bereikt. Hierop zal ik in deze brief ingaan. Daarnaast heeft de inspectie de Europese aanbesteding van de polisadministratie onderzocht. In deze brief geeft de minister een reactie op de conclusie uit het IWI-rapport.

Kamerstuk 2004-2005 KST80081

BLG3043 Persbericht: Tijdige en verantwoorde invoering wet Walvis en Wfsv onder druk

Bijlage BLG3043

24-06-2004

KST77536 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Eindverslag

Kamerstuk 2003-2004 KST77536

BLG2275 brief over de overeenstemming inzake weekaanlevering uitzendsector.

Bijlage BLG2275

KST77456 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Brief minister weekaanlevering van loon- en aangiftegegevens door de uitzendsector, in verband met Reflex-systeem

Minister De Geus (SZW) bespreekt in deze brief, na verzoeken daartoe tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen Walvis en Aansluitingswet Walvis, het handhaven van het wekelijks aanleveren van loon- en aangiftegegevens door de uitzendsector. De minister gaat in de brief tevens in op de besprekingen van betrokken partijen (UWV, Belastingdienst en de Algemene Bond Uitzendondernemingen) over het instandhouden van de mogelijkheid tot weekaanlevering na 2006 door de uitzendbranche, als vervanging van de huidige aanlevering via het Reflex-systeem. Inmiddels hebben partijen daarover overeenstemming bereikt.

Kamerstuk 2003-2004 KST77456

10-05-2004

KST76051 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Motie over vastleggen taakverdeling SZW en Fin inzake heffing sociale verzekeringspremies, eigen risico en premiedifferentiatie

Kamerstuk 2003-2004 KST76051

KST76053 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Motie over het optimaliseren van de informatie-uitvraag en het verkorten van het PANA-bericht

Kamerstuk 2003-2004 KST76053

KST76056 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Gewijzigde motie over vastleggen taakverdeling SZW en Fin inzake heffing sociale verzekeringspremies, eigen risico en premiedifferentiatie

Kamerstuk 2003-2004 KST76056

KST76096 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Amendement om het inkomensdeel verlofsparen en/of levensloopsparen onderdeel te maken van de grondslag voor het SV-loon

Hiermee wordt het onredelijke verschil in uitkeringshoogte tussen hen die verlofsparen en zij die dat niet doen ongedaan gemaakt.

Kamerstuk 2003-2004 KST76096

KST76055 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Motie over een jaarlijks verzekeringsbericht en over het efficient regelen van de inzage in gegevens

Kamerstuk 2003-2004 KST76055

01-03-2004

KST74465 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Brief minister over een regeling voor het WW-dagloon voor werknemers die structureel zijn aangewezen op tijdelijke contracten

De hoofdregel is dat wordt uitgegaan van het historisch dagloon. Voor het WW-dagloon voor werknemers die structureel zijn aangewezen op tijdelijke contracten zou dit tot een lager dagloon leiden. Daarom wordt nu voorgesteld de loondervingsuitkeringen die in het refertejaar worden ontvangen, in het nieuwe dagloon worden meegenomen, waarbij de ontvangen uitkering wordt vermenigvuldigd met een factor 100/70. Door de vermenigvuldigingsfactor 100/70 zal het bedrag dat als loon meetelt voor de dagloonvaststelling, in het algemeen een goede afspiegeling vormen van het in het refertejaar verdiende loon. De dagloonregels worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur op grond van bepalingen in de WW, de ZW en de WAO die met het wetsvoorstel Walvis worden gewijzigd.

Kamerstuk 2003-2004 KST74465

10-09-2003

KST69957 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Tweede nota van wijziging

Betreft wijziging van het loonbegrip. In plaats van een apart gedefinieerd loon zal het loon in de zin van Hoofdstuk II van de Wet op de loonbelasting 1964 als uitgangspunt gaan gelden voor het loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (SV-loon).

Kamerstuk 2002-2003 KST69957

09-09-2003

KST69934 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Brief minister bij het ontwerp-Besluit dagloonregels

Het conceptbesluit bevat een volledige en uniforme regeling voor de berekening van het uitkeringsdagloon voor de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het komt in de plaats van een groot aantal afzonderlijke besluiten voor de verschillende werknemersverzekeringen en voor verschillende bedrijfstakken. Met het nieuwe besluit wordt een aanzienlijke deregulering bereikt.

Kamerstuk 2002-2003 KST69934

10-04-2003

KST67451 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Verslag algemeen overleg van 13 maart 2003, over de samenwerking tussen het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Belastingdienst

Betreft algemeen overleg van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën met minister De Geus (SZW) en staatssecretaris Van Eijck (Fin) van 13 maart 2003, over de samenwerking tussen het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Belastingdienst (Kamerstuk 28219, nr. 6), bijvoorbeeld over uitbesteding van de premie-inning werknemersverzekeringen aan genoemde dienst.

Kamerstuk 2002-2003 KST67451

18-12-2002

KST65663 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Brief minister en staatssecretaris over de samenwerking tussen UWV en Belastingdienst

Minister De Geus (SZW) en staatssecretaris Van Eijck (Fin) sturen de Tweede Kamer het rapport 'Samenwerking UWV en Belastingdienst, vervolgonderzoek, oktober 2002'. In het Strategisch Akkoord is het voornemen vastgelegd om de premie-inning werknemersverzekeringen van UWV uit te besteden aan de Belastingdienst. In dit rapport geven de Belastingdienst en UWV aan hoe zij de beoogde samenwerking willen vormgeven. De vormgeving die door beide organisaties wordt voorgesteld (het attributiemodel) wordt door de minister en de staatssecretaris onderschreven, maar er bestaat nu nog onvoldoende inzicht in de omvang van de kosten. Een definitief besluit hierover zal daarom aan een volgend kabinet worden overgelaten.

Kamerstuk 2002-2003 KST65663

12-02-2002

KST59326 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Voorstel van wet

verbetering van de handhaving. De vereenvoudiging van de wet- en regelgeving betreft twee hoofdterreinen, namelijk het loonbegrip en de uitkeringsvaststelling (dagloonsystematiek). Het loonbegrip voor de premieheffing, het SV-premieloon, wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Loonbestanddelen die qua omvang beperkt zijn of incidenteel worden verstrekt (dus loonbestanddelen waarop een werknemer niet zijn normale uitgavenpatroon baseert) worden niet langer tot het SV-premieloon gerekend. De dagloonsystematiek (dit zijn de regels voor de wijze waarop de uitkering wordt vastgesteld) wordt drastisch gewijzigd. De verschillende dagloonregelen voor de desbetreffende werknemersverzekeringen (Ziektewet, WAO en WW) worden geïntegreerd tot één dagloonregeling. Verder komt er één systeem van premieafdracht en wordt de polisadminisratie het centrale deel van de informatiehuishouding van het UWV. De voorziene inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel is 1 januari 2005.

Kamerstuk 2001-2002 KST59326

KST59329 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2001-2002 KST59329

KST59328 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten); Memorie van toelichting

verbetering van de handhaving. De vereenvoudiging van de wet- en regelgeving betreft twee hoofdterreinen, namelijk het loonbegrip en de uitkeringsvaststelling (dagloonsystematiek). Het loonbegrip voor de premieheffing, het SV-premieloon, wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Loonbestanddelen die qua omvang beperkt zijn of incidenteel worden verstrekt (dus loonbestanddelen waarop een werknemer niet zijn normale uitgavenpatroon baseert) worden niet langer tot het SV-premieloon gerekend. De dagloonsystematiek (dit zijn de regels voor de wijze waarop de uitkering wordt vastgesteld) wordt drastisch gewijzigd. De verschillende dagloonregelen voor de desbetreffende werknemersverzekeringen (Ziektewet, WAO en WW) worden geïntegreerd tot één dagloonregeling. Verder komt er één systeem van premieafdracht en wordt de polisadminisratie het centrale deel van de informatiehuishouding van het UWV. De voorziene inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel is 1 januari 2005.

Kamerstuk 2001-2002 KST59328