Laatste documenten binnen dossier 28243


26-11-2002

KST64583 Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Brief minister n.a.v. een tweetal ingediende moties

de motie van het lid Van Gent inzake financiële compensatie van kosten van gemeenten voor de invoering van nog niet wettelijk verplichte instrumenten in het kader van de dualisering van het gemeentebestuur (28243, nr. 17).

Kamerstuk 2002-2003 KST64583

15-11-2002

KST64342 Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Memorie van antwoord

korte toelichtingen op: het ontslag of einde lidmaatschap van raadsleden; wijziging van art. 123 van de Gemeentewet; art. 84 van het Wetboek van strafrecht; uitsluiting van de stemming van raadsleden; Wet voorkeursrecht gemeenten; gezamenlijke bezwaar- en klachtencommissies; uitvoering van moties.

Kamerstuk 2002-2003 KST64342

24-10-2002

KST63811 Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Voorlopig verslag

Commentaar van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat op voorgestelde aanpassingen van de Wet dualisering gemeentebestuur. Aanpassingen hebben betrekking op de formulering rond bijvoorbeeld de term wethouder en het verschil in verantwoordelijkheid tussen het college en de wethouders onderling aan de gemeenteraad.

Kamerstuk 2002-2003 KST63811

12-03-2002

KST59821 Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Memorie van toelichting

herinvoering mogelijkheid limaatschap raadsleden en collegeleden van elkaars bezwaarschriften- en klachtencommissie. Voor de intergemeentelijke samenwerkjngsvormen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet bestuur in verandering geldt een overgangsregeling, met 'bevriezing' van verwijzingen naar de Gemeentewet.

Kamerstuk 2001-2002 KST59821

KST59818 Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Voorstel van wet

herinvoering mogelijkheid limaatschap raadsleden en collegeleden van elkaars bezwaarschriften- en klachtencommissie. Voor de intergemeentelijke samenwerkjngsvormen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet bestuur in verandering geldt een overgangsregeling, met 'bevriezing' van verwijzingen naar de Gemeentewet.

Kamerstuk 2001-2002 KST59818

KST59822 Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Nader rapport

Kamerstuk 2001-2002 KST59822