Laatste documenten binnen dossier 28457


03-07-2007

KST108550 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie); Brief minister over onderzoek mogelijk adoptieschandaal India

om (indien de onderzoeksbevindingen daartoe aanleiding geven) aanbevelingen te doen met betrekking tot het huidige functioneren van Stichting Meiling.

Kamerstuk 2006-2007 KST108550

26-07-2005

KST88778 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie); Brief minister over interlandelijke adoptie

de fiscale aftrek van door aspirant adoptiefouders te maken bemiddelingskosten (verhoging aftrekbaar bedrag per 1 januri 2006).

Kamerstuk 2004-2005 KST88778

20-04-2005

KST85895 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie); Verslag algemeen overleg over onder meer homoadoptie

de brief van de minister van Justitie d.d. 21 februari 2005 inzake Interlandelijke adoptie, homoadoptie, aanpak knelpunten en verbeterpunten (28457, nr. 20).

Kamerstuk 2004-2005 KST85895

04-03-2005

BLG4283 Quick Scan Vereenvoudiging Adoptieprocedure - een internationale vergelijking

Bijlage BLG4283

KST84544 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie); Brief minister over adoptie door homoparen

In deze brief informeert minister Donner (Jus) de Kamer over een aantal acties dat in gang is gezet om de adoptieprocedure door homoparen te verbeteren. Tevens doet hij de Kamer hierbij een plan van aanpak toekomen ten aanzien van de knel- en verbeterpunten. Daarnaast gaat de minister in op interlandelijke adoptie door een homopaar. Ten slotte beantwoordt hij de vragen die zijn gesteld in het schriftelijk overleg over het betreffende wetsvoorstel (Kamerstuk 28457, nr. 21).

Kamerstuk 2004-2005 KST84544

BLG4282 Rapport onderzoek Vereenvoudiging Adoptieprocedure

Bijlage BLG4282

KST84547 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adopties); Verslag schriftelijk overleg over adoptie door homoparen

Kamerstuk 2004-2005 KST84547

17-11-2004

KST81068 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie); Brief minister bij Evaluatieonderzoek Wobka

Bij deze brief biedt minister Donner (Jus) het rapport aan 'Evaluatieonderzoek Wobka. Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie' (juli 2004). In de brief laat de minister weten dat hij de Kamer binnenkort een plan van aanpak zal voorleggen ten aanzien van interlandelijke adoptie. Bij die gelegenheid zal hij ook inhoudelijk ingaan op het rapport.

Kamerstuk 2004-2005 KST81068

12-02-2004

KST74110 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie); Brief minister met een reactie op aangenomen moties

De minister gaat in op de aangenomen moties (inzake invoeren wachtlijst, doorlooptijd aanvraag vergunning, homoadoptie en enquête bilaterale overeenkomst VS). Daarnaast gaat de minister kort in op de doorberekening van de kosten van de voorlichtingscursus.

Kamerstuk 2003-2004 KST74110

15-01-2004

KST73610 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adoptie (Wet conflictenrecht adoptie); Verslag algemeen overleg van 11 december 2003

brief van de minister van Justitie van 1 december 2003 over interlandelijke adoptie.

Kamerstuk 2003-2004 KST73610

11-12-2003

KST72834 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adoptie (Wet conflictenrecht adoptie); Brief minister over interlandelijke adoptie

de beperkte adoptiecapaciteit. Ten slotte wijst hij de Kamer op het feit dat een aantal aspecten van de uitvoering van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie momenteel wordt geëvalueerd, welke evalutie in het voorjaar van 2004 gereed zal zijn.

Kamerstuk 2003-2004 KST72834

27-02-2003

KST66776 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adoptie (Wet conflictenrecht adoptie); Brief minister over interlandelijke adoptie door paren van hetzelfde geslacht

Volgens de Nederlandse wetgeving is het in principe mogelijk voor paren van gelijk geslacht om kinderen te adopteren. In de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt de term "echtgenoten" echter gedefinieerd als echtgenoten van verschillend geslacht. Reden hiervoor is het geconstateerde gebrek aan bereidheid van landen van herkomst om kinderen beschikbaar te stellen voor adoptie door personen van hetzelfde geslacht.

Kamerstuk 2002-2003 KST66776

06-11-2002

KST64011 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adoptie (Wet conflictenrecht adoptie); Verslag

Verslag van de vaste commissie voor Justitie belast met het voorbereidend onderzoek naar dit wetvoorstel.

Kamerstuk 2002-2003 KST64011

09-07-2002

KST62580 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adoptie (Wet conflictenrecht adoptie); Voorstel van wet

Het Haagse verdrag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie (Trb. 1993, 197) bevat geen regels van conflictenrecht. Dit wetsvoorstel vormt daarom een aanvulling op de regelgeving in verband met het verdrag. De in Nederland uitgesproken adoptie heeft, wat betreft de vestiging van familierechtelijk betrekkingen tussen de adoptant(en) en het kind, en wat betreft de verbreking van de familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en zijn natuurlijke ouders, de gevolgen die het Nederlands recht bepaalt. Op herroeping van een in Nederland uitgesproken adoptie is eveneens het Nederlandse recht van toepassing. Wat de erkenning van buitenlandse adoptie betreft, wordt het regime gewijzigd en verruimd ten opzichte wat tot dusver naar ongeschreven recht gebruikelijk was. Buiten de gevallen waarin het verdrag van 1993 in erkenning voorziet, wordt in de eerste plaats geregeld de erkenning van adopties, tot stand gekomen in de staat waar alle betrokken partijen ten tijde van de adoptie gewone verblijfplaats hadden. In de tweede plaats wordt geregeld de erkenning van adopties, uitgesproken in een vreemde staat waar hetzij de adoptanten, hetzij het kind ten tijde van de adoptie gewone verblijfplaats hebben. In de derde plaats wordt voorzien in een erkenningsprocedure voor niet onder het verdrag vallende buitenlandse adopties door personen die in Nederland gewone verblijfplaats hebben. In geen van deze gevallen doet het ter zake of in geval van adoptie door Nederlandse adoptanten op grond van de regels van het ter plaatse geldende internationaal privaatrecht een ander recht is toegepast dan het Nederlandse. Een buitenlandse adoptie heeft in Nederland de rechtsgevolgen die daaraan worden toegekend door het recht dat op die adoptie is toegepst. Dit is vooral van belang voor de "zwakke" adoptie. Voorzien wordt in de mogelijkheid van omzetting van een in het buitenland uitgesproken "zwakke" adoptie in een "sterke" adoptie naar Nederlands recht.

Kamerstuk 2001-2002 KST62580

KST62583 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adoptie (Wet conflictenrecht adoptie); Memorie van toelichting

Het Haagse verdrag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie (Trb. 1993, 197) bevat geen regels van conflictenrecht. Dit wetsvoorstel vormt daarom een aanvulling op de regelgeving in verband met het verdrag. De in Nederland uitgesproken adoptie heeft, wat betreft de vestiging van familierechtelijk betrekkingen tussen de adoptant(en) en het kind, en wat betreft de verbreking van de familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en zijn natuurlijke ouders, de gevolgen die het Nederlands recht bepaalt. Op herroeping van een in Nederland uitgesproken adoptie is eveneens het Nederlandse recht van toepassing. Wat de erkenning van buitenlandse adoptie betreft, wordt het regime gewijzigd en verruimd ten opzichte wat tot dusver naar ongeschreven recht gebruikelijk was. Buiten de gevallen waarin het verdrag van 1993 in erkenning voorziet, wordt in de eerste plaats geregeld de erkenning van adopties, tot stand gekomen in de staat waar alle betrokken partijen ten tijde van de adoptie gewone verblijfplaats hadden. In de tweede plaats wordt geregeld de erkenning van adopties, uitgesproken in een vreemde staat waar hetzij de adoptanten, hetzij het kind ten tijde van de adoptie gewone verblijfplaats hebben. In de derde plaats wordt voorzien in een erkenningsprocedure voor niet onder het verdrag vallende buitenlandse adopties door personen die in Nederland gewone verblijfplaats hebben. In geen van deze gevallen doet het ter zake of in geval van adoptie door Nederlandse adoptanten op grond van de regels van het ter plaatse geldende internationaal privaatrecht een ander recht is toegepast dan het Nederlandse. Een buitenlandse adoptie heeft in Nederland de rechtsgevolgen die daaraan worden toegekend door het recht dat op die adoptie is toegepst. Dit is vooral van belang voor de "zwakke" adoptie. Voorzien wordt in de mogelijkheid van omzetting van een in het buitenland uitgesproken "zwakke" adoptie in een "sterke" adoptie naar Nederlands recht.

Kamerstuk 2001-2002 KST62583