Laatste documenten binnen dossier 28467


12-11-2004

OVG1186 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 12 november 2004

Agenda 2004-2005 OVG1186

KST80921 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Brief minister over het opnemen van verlofregelingen in het Burgerlijk Wetboek

In de motie Van Middelkoop c.s. (kamerstuk 26447, nr. 10) werd verzocht bestaande en nieuwe verlofregelingen op te nemen in het Burgerlijk Wetboek in plaats van in de Wet arbeid en zorg. Tijdens de plenaire behandeling van het onderhavige wetsvoorstel op 14 oktober 2004 is de regering gevraagd dit alsnog te bezien. Minister De Geus (SZW) heeft dat gedaan, maar komt tot de conclusie dat opname in het Burgerlijk Wetboek geen optie is en dat het wenselijk is dat de Wet arbeid en zorg als zelfstandige wet blijft bestaan. Hij legt in deze brief uit hoe hij tot dat oordeel gekomen is.

Kamerstuk 2004-2005 KST80921

19-10-2004

KST80145 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Amendement inzake overgangsrecht voor de financiering van langdurend verlof

Dit amendement regelt dat de financiering voor langdurig verlof in stand blijft totdat de levensloopregeling als onderdeel van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (kamerstuk 29760) in werking treedt.

Kamerstuk 2004-2005 KST80145

KST80147 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Amendement m.b.t. de introductie van een keuzekaart

Door middel van de keuzekaart kunnen werknemers er voor kiezen om inplaats van de in de wet genoemde naasten (ouders, partner, kinderen) maximaal vijf naasten bij naam en toenaam aan te wijzen voor wie hij/zij in geval van een levensbedreigende ziekte langdurig verlof op zou willen nemen.

Kamerstuk 2004-2005 KST80147

KST80144 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Gewijzigd amendement met voorstel het toegestane recht op zorgverlof dertien maal de arbeidsduur per week te laten bedragen, in een aaneengesloten periode van maximaal zes maanden

Kamerstuk 2004-2005 KST80144

KST80146 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Amendement dat ertoe strekt dat het recht op langdurig verlof niet aangetast kan worden door afspraken tussen sociale partners

Kamerstuk 2004-2005 KST80146

23-01-2004

KST73711 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Derde nota van wijziging

Onderhavige wijziging betreft een voorstel om de financieringsregeling loopbaanonderbrekeing geheel te laten vervallen, waardoor er voor langdurend zorgverlof geen financiering op grond van deze regeling mogelijk is.

Kamerstuk 2003-2004 KST73711

KST73712 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2003-2004 KST73712

06-10-2003

KST70540 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Nota van wijziging naar aanleiding van het wetsvoorstel Levensloopregeling (kamerstuk 29208, nrs. 1-2)

In verband met het wetsvoorstel Levensloopregeling en het daarmee gepaard gaande vervallen van de Financieringsregeling loopbaanonderbreking per 1 januari 2004, vervalt de noodzaak van het maken van onderscheid tussen de begrippen 'terminaal ziek' en 'levensbedreigend ziek' voor het toekennen van langdurend zorgverlof. Daarnaast bevat deze nota van wijziging nog enige kleinere aanpassingen.

Kamerstuk 2003-2004 KST70540

16-07-2002

KST62670 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Voorstel van wet

De Wet arbeid en zorg voorziet reeds in verschillende verlofmogelijkheden voor zorg in combinatie met betaald werk. In deze wet worden de verlofregelingen die de combinatie werken en zorgen voor werknemer moeten vergemakkelijken, gebundeld en uitgebreid. Deze wet biedt echter nog geen recht op langdurend zorgverlof. Met deze wetswijziging wordt daarin voorzien. Het langdurend zorgverlof geldt alleen voor eenmalige terminale zorg aan een ouder, een kind of een partner, en voor zorg aan een kind in een levensbedreigende toestand. Door het langdurend zorgverlof wordt de werkweek gedurende twee of drie maanden teruggebracht tot een halve of 1/3 werkweek. Als de cao kortere termijnen bevat, dan gelden deze. Het verlof wordt niet verstrekt als naar mening van de werkgever de werksituatie dat verlof niet toelaat. Bij instemming van de werkgever kan het aantal wekelijkse verlofuren worden verhoogd, of kan de termijn waarvoor de regeling geldt, worden verlengd tot maximaal 18 weken. Voor ieder opgenomen verlofuur vervalt het loon. In plaats van dat loon komt een tegemoetkoming van 70% van het wettelijk minimumloon. De tegemoetkoming wordt toegekend onder toepassing van de reeds bestaande financieringsregeling loopbaanonderbreking en komt ten laste van één van de werkloosheidsfondsen.

Kamerstuk 2001-2002 KST62670

KST62683 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2001-2001 KST62683

KST62673 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2001-2002 KST62673

KST62672 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Memorie van toelichting

De Wet arbeid en zorg voorziet reeds in verschillende verlofmogelijkheden voor zorg in combinatie met betaald werk. In deze wet worden de verlofregelingen die de combinatie werken en zorgen voor werknemer moeten vergemakkelijken, gebundeld en uitgebreid. Deze wet biedt echter nog geen recht op langdurend zorgverlof. Met deze wetswijziging wordt daarin voorzien. Het langdurend zorgverlof geldt alleen voor eenmalige terminale zorg aan een ouder, een kind of een partner, en voor zorg aan een kind in een levensbedreigende toestand. Door het langdurend zorgverlof wordt de werkweek gedurende twee of drie maanden teruggebracht tot een halve of 1/3 werkweek. Als de cao kortere termijnen bevat, dan gelden deze. Het verlof wordt niet verstrekt als naar mening van de werkgever de werksituatie dat verlof niet toelaat. Bij instemming van de werkgever kan het aantal wekelijkse verlofuren worden verhoogd, of kan de termijn waarvoor de regeling geldt, worden verlengd tot maximaal 18 weken. Voor ieder opgenomen verlofuur vervalt het loon. In plaats van dat loon komt een tegemoetkoming van 70% van het wettelijk minimumloon. De tegemoetkoming wordt toegekend onder toepassing van de reeds bestaande financieringsregeling loopbaanonderbreking en komt ten laste van één van de werkloosheidsfondsen.

Kamerstuk 2001-2002 KST62672