Laatste documenten binnen dossier 28764


04-04-2007

KST106154 Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties, alsmede invoering van enige regels met betrekking tot in een terrorismelijst vermelde organisaties en andere organisaties waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde; Verslag schriftelijk overleg

De vragen en antwoorden hebben specifiek betrekking op de mogelijke heroverweging van de plaatsing van de Mujahedin-e Khalq Organisation (MKO) op de EU-lijst (= EU-terrorismelijst), in verband met uitleg van het dictum van een recent arrest van het Gerecht in Eerste Aanleg over het besluit om het MKO op de EU-lijst te plaatsen.

Kamerstuk 2006-2007 KST106154

17-01-2007

KST104353 Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties, alsmede invoering van enige regels met betrekking tot in een terrorismelijst vermelde organisaties en andere organisaties waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde; Brief minister met een reactie op de motie-Franken c.s. (kamerstuk 28764, nr. E)

De minister geeft een reactie op de motie-Franken c.s. over verbetering procedures voor de plaatsing op en verwijdering van de lijsten van terroristische organisaties (kamerstuk 28764, nr. E) en gaat daarbij in op welke inspanningen Nederland reeds heeft geleverd, de verbeterde procedures en over wat Nederland nog voornemens te doen is.

Kamerstuk 2006-2007 KST104353

24-01-2003

KST66356 Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties; Memorie van toelichting

In Nederland wordt de regeling wordt de erkenning van in het buitenland gevestigde juridische lichamen thans geregeld in de Wet conflictenrecht corporaties die op 1 januari 1998 in werking is getreden. niet-gouvernementele organisaties (NGO's) vallen onder het begrip corporaties. Met betrekking tot de erkenning in Nederland van buitenlandse NGO's geldt dat organisaties die vallen onder de toepassing van onderhavig verdrag, ook binnen de (ruimere) reikwijdte van de Wet conflictenrecht vallen. Het verdrag doet dan ook geen afbreuk aan het bestaande stelsel van erkenning van buitenlandse juridische lichamen in Nederland. Gezien die bestaande regeling is het onderhavige verdrag met name van belang voor de erkenning in het buitenland van (het grote aantal) in Nederland gevestigde internationale NGO's. Een aantal van de bedoelde organisaties heeft aangegeven dat ze problemen hebben ondervonden als gevolg van niet-erkenning in het buitenland en dat ze ontevreden zijn over hun status. Met het verdrag wordt de rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid van in Nederland gevestigde niet-gouvernementele organisaties in de zin van artikel 1 van het verdrag, zoals verkregen in het land waar de statutaire zetel is gevestigd, van rechtswege erkend. Het verdrag gaat onder meer in op de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om binnen het toepassingsbereik van het verdrag te vallen, alsmede op aspecten van openbare orde die erkenning in de weg zouden kunnen staan.

Kamerstuk 2002-2003 KST66356

KST66354 Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties; Voorstel van wet

In Nederland wordt de regeling wordt de erkenning van in het buitenland gevestigde juridische lichamen thans geregeld in de Wet conflictenrecht corporaties die op 1 januari 1998 in werking is getreden. niet-gouvernementele organisaties (NGO's) vallen onder het begrip corporaties. Met betrekking tot de erkenning in Nederland van buitenlandse NGO's geldt dat organisaties die vallen onder de toepassing van onderhavig verdrag, ook binnen de (ruimere) reikwijdte van de Wet conflictenrecht vallen. Het verdrag doet dan ook geen afbreuk aan het bestaande stelsel van erkenning van buitenlandse juridische lichamen in Nederland. Gezien die bestaande regeling is het onderhavige verdrag met name van belang voor de erkenning in het buitenland van (het grote aantal) in Nederland gevestigde internationale NGO's. Een aantal van de bedoelde organisaties heeft aangegeven dat ze problemen hebben ondervonden als gevolg van niet-erkenning in het buitenland en dat ze ontevreden zijn over hun status. Met het verdrag wordt de rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid van in Nederland gevestigde niet-gouvernementele organisaties in de zin van artikel 1 van het verdrag, zoals verkregen in het land waar de statutaire zetel is gevestigd, van rechtswege erkend. Het verdrag gaat onder meer in op de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om binnen het toepassingsbereik van het verdrag te vallen, alsmede op aspecten van openbare orde die erkenning in de weg zouden kunnen staan.

Kamerstuk 2002-2003 KST66354

KST66357 Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2002-2003 KST66357