Laatste documenten binnen dossier 28804


11-11-2003

KST71536 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening ter implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG inzake de toepassing van de goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen); Tweede nota van wijziging

Naast het herstellen van onvolkomenheden wordt met deze nota van wijziging een overgangsregime gecreëerd voor aanvragen om een positief oordeel van een ethische commissie waarop nog niet onherroepelijk is beslist.

Kamerstuk 2003-2004 KST71536

26-08-2003

KST69623 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening ter implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG inzake de toepassing van de goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen); Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2002-2003 KST69623

KST69619 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening ter implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG inzake de toepassing van de goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen); Nota van wijziging

Onderhavige wijziging voorziet in aanpassingen van het opschrift en de overwegingen van het wetsvoorstel in verband met de noodzakelijk geachte Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG). In het opschrift van het wetsvoorstel wordt, na: 'Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen', ingevoegd: 'Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG)'. Verder houden de wijzigingen verband met onder meer een aanpassing van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in verband met schade-uitkering in geval van dood of letsel van de proefpersoon.

Kamerstuk 2002-2003 KST69619

07-03-2003

KST66846 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening ter implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG inzake de toepassing van de goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen); Voorstel van wet

Bij proeven met mensen voor de ontwikkelen van geneesmiddelen wordt het richtsnoer voor Good Clinical Practice (GCP) gebruikt, dat is geïnspireerd op de Verklaring van Helsinki ter bescherming van de rechten van de mens en de menselijke waardigheid bij toepassingen van de biologie en de geneeskunde. Onder de richtlijnen die naar aanleiding van het richtsnoer zijn opgesteld is richtlijn nr. 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PbEG L 121), die door onderhavige wetswijziging wordt geïmplementeerd. De richtlijn beoogt de regelgeving te harmoniseren en vereenvoudigen, zodat de uitvoering van proeven niet langer door de verschillen in regelgeving wordt vertraagd. De richtlijn gaat uit van een duaal stelsel van toetsing. Er moet een gunstig oordeel zijn gegeven door een ethische toetsingscommissie en door de bevoegde instantie moeten geen bezwaren zijn geopperd. Bij implementatie in Nederland wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande (toetsings)praktijk van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Binnen de richtlijn is bijzondere aandacht voor het onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen, alsook voor de uitwisseling van gegevens over geneesmiddelenonderzoek met mensen. Voor dit doel wordt een databank ingericht.

Kamerstuk 2002-2003 KST66846

KST66849 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening ter implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG inzake de toepassing van de goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2002-2003 KST66849

KST66848 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening ter implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG inzake de toepassing van de goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen); Memorie van toelichting

Bij proeven met mensen voor de ontwikkelen van geneesmiddelen wordt het richtsnoer voor Good Clinical Practice (GCP) gebruikt, dat is geïnspireerd op de Verklaring van Helsinki ter bescherming van de rechten van de mens en de menselijke waardigheid bij toepassingen van de biologie en de geneeskunde. Onder de richtlijnen die naar aanleiding van het richtsnoer zijn opgesteld is richtlijn nr. 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PbEG L 121), die door onderhavige wetswijziging wordt geïmplementeerd. De richtlijn beoogt de regelgeving te harmoniseren en vereenvoudigen, zodat de uitvoering van proeven niet langer door de verschillen in regelgeving wordt vertraagd. De richtlijn gaat uit van een duaal stelsel van toetsing. Er moet een gunstig oordeel zijn gegeven door een ethische toetsingscommissie en door de bevoegde instantie moeten geen bezwaren zijn geopperd. Bij implementatie in Nederland wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande (toetsings)praktijk van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Binnen de richtlijn is bijzondere aandacht voor het onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen, alsook voor de uitwisseling van gegevens over geneesmiddelenonderzoek met mensen. Voor dit doel wordt een databank ingericht.

Kamerstuk 2002-2003 KST66848