Laatste documenten binnen dossier 28851


08-01-2008

BLG14459 Aanvulling Nederlands standpunt ten aanzien van de voorstellen van de Commissie voor de herziening van het EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector

Bijlage BLG14459

KST114199 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Brief staatssecretaris over herzieningsvoorstellen EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector

In deze brief gaat staatssecretaris Heemskerk (EZ) in op de Nederlandse reactie op de voorstellen van de Europese Commissie voor herziening van het EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector. Dat standpunt is aangpast naar aanleiding van een nieuwe versie van deze voorstellen. Zie voor een uiteenzetting van het Nederlandse standpunt de BNC-fiche (kamerstuk 22112, nr. 597). In de bijlage bij onderhavige brief wordt een nadere toelichting gegeven op het Nederlandse standpunt. Ten slotte informeert de staatssecretaris de Kamer over het vervolgtraject rondom de voorstellen.

Kamerstuk 2007-2008 KST114199

01-07-2005

KST88216 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Brief minister met beleidsregels voor OPTA

Hierbij zendt minister Brinkhorst (EZ) de Kamer de tekst van de beleidsregels voor OPTA, die hij recentelijk heeft vastgesteld. Hiermee geeft hij mede uitvoering aan de motie van de leden Atsma en Blok (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, nr. 35) die door de Kamer is aangenomen. Met deze beleidsregels wordt de samenhang tussen het beleid en het toezicht van OPTA versterkt. De beleidsregels hebben betrekking op het stimuleren van investeringen in infrastructuur, de toepassing van kortingen voor inefficiënte kosten, het stimuleren van concurrentie op kwaliteit en meer tarieftransparantie voor consumenten. Hiermee wordt ruimte gegeven aan innovatie in de telecommunicatiesector en wordt een betere bescherming van de consument gerealiseerd. [Betreft: Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 2 juni 2005, nr. WJZ 5032571, over door het college als bedoeld in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit uit te oefenen taken op het gebied van duurzame concurrentie, efficiënte kosten, kwaliteit, toegang en tarieftransparantie in de elektronische communicatiesector (Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door het college uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector), gepubliceerd in Stcrt. 2005, 109].

Kamerstuk 2004-2005 KST88216

BLG5452 Beleidsregels voor de OPTA

Bijlage BLG5452

30-10-2003

KST71164 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement voor het schrappen van de verplichting voor degene die last heeft van plaagtelefoontjes om de aard en de ernst van de hinder te onderbouwen

Kamerstuk 2003-2004 KST71164

KST71244 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement over ingrijpen "op eigen initiatief" door de OPTA

Kamerstuk 2003-2004 KST71244

KST71163 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement over het gelijkstellen van abonnees, natuurlijke personen en gebruikers in art. 11.7 met betrekking tot ongevraagde mail

Kamerstuk 2003-2004 KST71163

KST71154 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Brief minister met een reactie van de minister op de amendementen 28551, nrs. 36-37 en 39-46

Naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer op 21 en 22 oktober 2003 is een aantal gewijzigde amendementen ingediend. Hierop reageert de minister in onderhavige brief.

Kamerstuk 2003-2004 KST71154

KST71243 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement inzake verduidelijken reguleringsdoelen

Herdruk in verband met invoeging van de aanhef.

Kamerstuk 2003-2004 KST71243

HAN7600A02 Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (28851)

Handeling 2003-2004 HAN7600A02

KST71245 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Nader gewijzigd amendement over het toevoegen van organisaties met ideële en charitatieve doeleinden m.b.t. voorwaarden voor ongevraagde communicatie

Kamerstuk 2003-2004 KST71245

29-10-2003

KST71162 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement over definitie van het begrip kabels

Dit amendement strekt ertoe de definitie van het begrip 'kabels' zodanig aan te passen dat duidelijk wordt, dat (nog niet in gebruik genomen) mantelbuizen onderdeel uitmaken van elektronische communicatiewerken.

Kamerstuk 2003-2004 KST71162

KST71179 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Motie over het opzetten van een landelijke database met zogeheten IMEI-nummers van mobiele telefoons

Kamerstuk 2003-2004 KST71179

KST71165 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Nader gewijzigd amendement inzake verantwoordingsplicht ingrepen toezichthouder OPTA

In verband met uitbreiding beleidsbevoegdheden OPTA en de zwaarte van de op te leggen verplichtingen, moet OPTA ingrepen die merkbare invloed hebben op de markt baseren op een uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve motivering.

Kamerstuk 2003-2004 KST71165

KST71167 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement over het bij wet regelen van het niet vernietigen dan wel anonimiseren van dataverkeergegevens

Kamerstuk 2003-2004 KST71167

KST71180 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Motie over het ontwikkelen van visie en concreet beleid voor de telecommunicatiesector en dit te vertalen in beleidsregels

Kamerstuk 2003-2004 KST71180

KST71166 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement over het vergoeden van marktconforme kosten bij de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur

Kamerstuk 2003-2004 KST71166

27-10-2003

KST71088 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement over beroep in één instantie bij het CBB voor handhavingsmaatregelen

Kamerstuk 2003-2004 KST71088

KST71090 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement inzake verantwoordingsplicht ingrepen toezichthouder OPTA

In verband met uitbreiding beleidsbevoegdheden OPTA en de zwaarte van de op te leggen verplichtingen, moet OPTA ingrepen die merkbare invloed hebben op de markt baseren op een uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve motivering.

Kamerstuk 2003-2004 KST71090

KST71093 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement over het toevoegen van organisaties met ideële en charitatieve doeleinden

Dit amendement strekt ertoe in het tweede lid van artikel 11.7 naast commerciële, ook ideële en charitatieve doeleinden te noemen net als dat het geval is in het eerste lid.

Kamerstuk 2003-2004 KST71093

KST71087 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement over ingrijpen "op eigen initiatief" door de OPTA

Deze motie strekt tot uitvoering van en voldoening aan een verplichting van communautair recht zoals vastgelegd in artikel 5, vierde lid van de Richtlijn 2002/19/EG. Dit artikel schrijft voor dat de lidstaten ervoor zorgen dat de nationale regelgevende instantie - i.c. de OPTA - de bevoegdheid heeft "op eigen initiatief" maatregelen te nemen die gericht zijn op de verwezenlijking van de in artikel 8, tweede, derde of vierde lid van richtlijn 2002/21/EG genoemde doelstellingen.

Kamerstuk 2003-2004 KST71087

KST71089 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Gewijzigd amendement inzake verduidelijken reguleringsdoelen

Kamerstuk 2003-2004 KST71089

KST71092 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement inzake aanscherpen voorwaarden voor oplegging prijsreguleringsvoorschriften aan marktpartijen

Er moet niet alleen aanmerkelijke marktmacht geconstateerd worden, maar het toezichthoudend college dient ook vast te stellen dat een marktpartij daar daadwerkelijk misbruik van maakt door hoge prijzen te berekenen of andere partijen uit de markt te drukken. Dit amendement is eerder verschenen onder volgnr. 10. De vervanging betreft een wijziging in de toelichting.

Kamerstuk 2003-2004 KST71092

KST71086 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement over invloed van minister en volksvertegenwoordiging op beslissingen van de OPTA

Dit amendement strekt ertoe het mogelijk te maken dat de minister en de volksvertegenwoordiging invloed uitoefenen op beslissingen van de OPTA, indien deze afwijken van de letter en de geest van de bepalingen van artikel 8 van de kaderrichtlijn.

Kamerstuk 2003-2004 KST71086

22-10-2003

KST70950 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement ter verduidelijking dat verkeersgegevens voor het opsporen van fraude mogen worden gebruikt

Kamerstuk 2003-2004 KST70950

KST70980 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement over het informeren van consumenten over de kwaliteit van de dienstverlening

Kamerstuk 2003-2004 KST70980

KST70951 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement voor het schrappen van de verplichting voor degene die last heeft van plaagtelefoontjes om de aard en de ernst van de hinder te onderbouwen

Kamerstuk 2003-2004 KST70951

KST70979 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement over beroep in één instantie bij het CBB voor handhavingsmaatregelen

Kamerstuk 2003-2004 KST70979

30-09-2003

KST70394 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement over het feit dat kabelnetwerken roerende zaken zijn

Dit amendement strekt er toe in de wet vast te leggen dat kabelnetwerken (elektronische communicatiewerken) roerende zaken zijn.

Kamerstuk 2003-2004 KST70394

KST70391 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement over het toevoegen van organisaties met ideële en charitatieve doeleinden

Dit amendement strekt ertoe in het tweede lid van artikel 11.7 naast commerciële, ook ideële en charitatieve doeleinden te noemen net als dat het geval is in het eerste lid.

Kamerstuk 2003-2004 KST70391

OVG1092 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 26 september 2003

Agenda 2003-2004 OVG1092

KST70393 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement over definitie van het begrip kabels

Dit amendement strekt ertoe de definitie van het begrip 'kabels' zodanig aan te passen dat duidelijk wordt, dat (nog niet in gebruik genomen) mantelbuizen onderdeel uitmaken van elektronische communicatiewerken.

Kamerstuk 2003-2004 KST70393

KST70392 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement over het schrappen van de beperking tot natuurlijke personen

Dit amendement strekt ertoe de beperking van de werking van de artikelen 11.6 en 11.7 tot natuurlijke personen te schrappen. De problematiek van ongevraagde reclamemail treft immers vooral het bedrijfsleven, dat grote kosten moet maken om de stroom ongevraagde mails te verwerken.

Kamerstuk 2003-2004 KST70392

26-09-2003

KST70341 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Tweede nota van wijziging

Naast enkele wijzigingen van wetstechnische aard, strekt deze tweede nota van wijziging er vooral toe om de overgangsrechtelijke bepalingen die betrekking hebben op geschilbeslechting te vereenvoudigen.

Kamerstuk 2003-2004 KST70341

27-08-2003

KST69651 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement inzake aanscherpen voorwaarden voor oplegging prijsreguleringsvoorschriften aan marktpartijen

Er moet niet alleen aanmerkelijke marktmacht geconstateerd worden, maar het toezichthoudend college dient ook vast te stellen dat een marktpartij daar daadwerkelijk misbruik van maakt door hoge prijzen te berekenen of andere partijen uit de markt te drukken.

Kamerstuk 2002-2003 KST69651

KST69650 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Amendement inzake verantwoordingsplicht ingrepen toezichthouder OPTA

In verband met uitbreiding beleidsbevoegdheden OPTA en de zwaarte van de op te leggen verplichtingen, moet OPTA ingrepen die merkbare invloed hebben op de markt baseren op een uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve motivering.

Kamerstuk 2002-2003 KST69650