Laatste documenten binnen dossier 28925


05-07-2004

KST77966 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Brief staatssecretaris over uitstel behandeling wetsvoorstel

In deze brief laat staatssecretaris Rutte (SZW) weten dat de HBO-raad en de VSNU niet tot overeenstemming zijn gekomen over aanpassing van de WHW inzake de titulatuur. Hun standpunten lopen dermate ver uiteen dat de staatssecretaris zich nader wil beraden op de consequenties. In verband hiermee vraagt hij de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen tot na het zomerreces.

Kamerstuk 2003-2004 KST77966

25-03-2004

KST75160 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Brief staatssecretaris over graden en titulatuur in het hoger beroepsonderwijs

Ter voorbereiding van het overleg over titulatuur geeft de staatssecretaris verschillende opties ten aanzien van het hanteren van graden en titulatuur in het (internationaal) hoger beroepsonderwijs.

Kamerstuk 2003-2004 KST75160

12-02-2004

KST74099 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Brief staatssecretaris met reactie op brief van Inspectie van het onderwijs over klacht van Studentenraad Open Universiteit

De Inspectie van het onderwijs heeft bij brief van 20 oktober 2003 (OCW03-888) haar visie aan de Tweede Kamer gegeven op de klacht van de Studentenraad van de Open Universiteit over (de beperkingen in) het behoud van studiepunten bij de omzetting van ongedeelde opleidingen naar opleidingen in de bachelor-masterstructuur. Staatssecretaris Nijs (OCW) geeft nu haar reactie op deze brief.

Kamerstuk 2003-2004 KST74099

KST74117 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Gewijzigd amendement over het schrappen van extra vooropleidingseisen in de Aanpassingswet

Kamerstuk 2003-2004 KST74117

KST74116 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Amendement om de NAO te laten beslissen over de toevoeging aan de graden bachelor en master, die aan de opleiding wordt verbonden

Kamerstuk 2003-2004 KST74116

KST74118 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Tweede nader gewijzigd amendement over handhaving titel Bachelor voor afgestudeerden hbo, begonnen met hun studie voorafgaand aan het studiejaar 2002-2003

Kamerstuk 2003-2004 KST74118

04-02-2004

KST73888 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Vierde nota van wijziging

De in deze nota opgenomen wijzigingen zijn, met uitzondering van onderdeel E, technisch van aard. Met de wijziging van onderdeel E wordt een artikel 17a.15b toegevoegd, dat regelt dat de bevoegdheden van de minister ten aanzien van de opleidingen waaraan accreditatie van rechtswege is verbonden in stand blijven, overeenkomstig de bevoegdheden zoals die voor invoering accreditatie bestonden.

Kamerstuk 2003-2004 KST73888

18-11-2003

KST71767 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Derde nota van wijziging

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de mogelijkheid dat aan afgestudeerden van een universitaire lerarenopleiding de graad Master wordt verleend.

Kamerstuk 2003-2004 KST71767

04-08-2003

KST69537 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Gewijzigd amendement over handhaving titel Bachelor voor afgestudeerden hbo "nieuwe stijl"

Dit amendement strekt tot wijziging van de Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur. De indiener stelt voor een nieuw artikel (art. 17a.20a) in te voegen over handhaving van de titel Bachelor voor afgestudeerden hbo die hun studie zijn begonnen in de studiejaren 1998 t/m 2002.

Kamerstuk 2002-2003 KST69537

22-07-2003

KST69467 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Amendement over handhaving titel Bachelor voor afgestudeerden hbo, begonnen in het studiejaar 1998-2001

Dit amendement strekt tot wijziging van de Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur. De indiener stelt voor een nieuw artikel (art. 17a.20a) in te voegen over handhaving van de titel Bachelor voor afgestudeerden hbo die hun studie zijn begonnen in de studiejaren 1998 t/m 2002.

Kamerstuk 2002-2003 KST69467

02-07-2003

KST69073 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Nota van wijziging

Onderhavige wijziging bevat een viertal wijzigingen van inhoudelijke aard en voorts een aantal wijzigingen van technische en redactionele aard. De inhoudelijke wijzigingen betreffen een nieuwe regeling van de nevenvestigingen, een voorziening in het kader van het uitstel van de vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoekplan, een wijziging van de regeling inzake de toevoegingen aan de bachelor- of mastergraad en een overgangsbepaling met betrekking tot de beroepsvereisten voor een aantal juridische beroepen.

Kamerstuk 2002-2003 KST69073

KST69072 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Nota van verbetering in artikel 3.1 en artikel 3.2 van het voorstel van wet (stuk nr. 2)

Betreft het op een nieuwe regel plaatsen van de zinsnede die aanvangt met de woorden 'mits deze graden'.

Kamerstuk 2002-2003 KST69072

06-06-2003

KST68402 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2002-2003 KST68402

KST68401 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Memorie van toelichting

Met ingang van 1 september 2002 is de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs ingevoerd. Hierdoor moeten een aantal wetten waarin vereisten voor de toegang tot bepaalde beroepen zijn vastgelegd, worden gewijzigd. Dit wetsvoorstel strekt daartoe. Ook is gebleken dat nog een aantal wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere onderwijswetten noodzakelijk is. De wijzigingen kunnen worden gezien als bezembepalingen van de wet van 6 juni 2002 (Stb. 2002, 303, invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs) en zijn voornamelijk technisch van aard.

Kamerstuk 2002-2003 KST68401

KST68399 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur); Voorstel van wet

Met ingang van 1 september 2002 is de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs ingevoerd. Hierdoor moeten een aantal wetten waarin vereisten voor de toegang tot bepaalde beroepen zijn vastgelegd, worden gewijzigd. Dit wetsvoorstel strekt daartoe. Ook is gebleken dat nog een aantal wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere onderwijswetten noodzakelijk is. De wijzigingen kunnen worden gezien als bezembepalingen van de wet van 6 juni 2002 (Stb. 2002, 303, invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs) en zijn voornamelijk technisch van aard.

Kamerstuk 2002-2003 KST68399