Laatste documenten binnen dossier 28995


19-12-2005

BLG6977 Schematisch overzicht van de per besluit voorgeschreven procedure.

Bijlage BLG6977

KST93111 Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden); Brief minister over totstandkoming aangepaste besluiten

In verband met de aanpassing aan de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden en de Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden (Stb. 2005, 530 en 532) zijn de op de betrokken wetgeving berustende algemene maatregelen van bestuur technisch aangepast. Het gaat om aanpassingen die rechtstreeks voortvloeien uit de herverdeling van bevoegdheden tussen het college van burgemeester en wethouders en de raad respectievelijk gedeputeerde staten en provinciale staten, die door de twee genoemde wetten tot stand is gebracht. Enkele van deze algemene maatregelen van bestuur zijn op grond van bepalingen in de wettelijke grondslag waarop zij berusten reeds in ontwerp aan de Kamers voorgelegd (bij brief minister van BVK van 7 april 2005, 28995/29316, nr. 12). In de bijlage bij deze brief is een schematisch overzicht opgenomen (zie bijlage) van de per besluit voorgeschreven procedure van overlegging aan de Staten-Generaal die voor sommige algemene maatregelen van bestuur ook een melding inhoudt van de bekrachtiging en de plaatsing in het Staatsblad. Het besluit is op 24 oktober 2005 bekrachtigd en geplaatst in het Staatsblad van 22 november 2005 (Stb. 2005, 574). Met onderhavige brief stelt minister Pechtold (BVK) de Kamer daarvan op de hoogte. Het voornemen is om de wijzigingen in de algemene maatregelen van bestuur tegelijk met de genoemde wetten op 8 maart 2006 in werking te laten treden.

Kamerstuk 2005-2006 KST93111

05-07-2004

KST77958 Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden); Tweede nota van wijziging

Herdruk in verband met toevoeging van de bijlage. Met deze nota van wijziging wordt onder meer geregeld dat de bevoegdheid tot het vaststellen van streefcijfers van voortijdig schoolverlaten binnen gemeenten wordt toebedeeld aan de gemeenteraden. Als bijlage is opgenomen een schematisch overzicht per wet van overgaande taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en/of gemeentebestuur.

Kamerstuk 2003-2004 KST77958

25-07-2003

KST69504 Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden); Memorie van toelichting

de redenen waarom geen wijzigingen op de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen. Ten slotte wordt een toelichting gegeven op de uitoefening van bestuursbevoegdheden door het college. Een schematisch overzicht per wet van overgaande taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en/of het gemeentebestuur is als bijlage in de memorie van toelichting opgenomen. De reacties van VNG, IPO en de Vereniging van Openbare Scholen en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB) zijn als bijlagen bij de memorie van toelichting gevoegd.

Kamerstuk 2002-2003 KST69504

KST69501 Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden); Voorstel van wet

de redenen waarom geen wijzigingen op de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen. Ten slotte wordt een toelichting gegeven op de uitoefening van bestuursbevoegdheden door het college.

Kamerstuk 2002-2003 KST69501

KST69505 Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2002-2003 KST69505