Laatste documenten binnen dossier 29001


22-08-2003

KST69608 Wijziging van de Meststoffenwet, de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij ter opschorting van de expiratiedatum van de stelsels van mestproductie-, pluimvee- en varkensrechten; Voorstel van wet

In de Meststoffenwet, de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij is vastgelegd dat per 1 januari 2005 de stelsel van mestproductierechten, pluimveerechten en varkensrechten vervallen. Inmiddels moet worden geconstateerd dat op Europees vlak twee onzekerheden aan de orde zijn, die van groot belang zijn voor de vraag of in de nabije toekomst al dan niet moet worden gerekend met een landelijk niet-plaatsbaar mestoverschot van relevante omvang: 1) het aanstaande arrest van het Hof van Justitie in de inbreukprocedure tegen Nederland inzake de uitvoering van de Nitraatrichtlijn en 2) de uitkomst van het lopende overleg met de Europese Commissie over de derogatie van de in de richtlijn opgenomen gebruiksnorm voor dierlijke mest. Om tot een verantwoorde besluitvorming te komen is besloten de betrokken stelsel twee jaar langer hun gelding te laten behouden. In het wetsvoorstel wordt de expiratiedatum van 1 januari 2005 vervangen door 1 januari 2007.

Kamerstuk 2002-2003 KST69608

KST69610 Wijziging van de Meststoffenwet, de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij ter opschorting van de expiratiedatum van de stelsels van mestproductie-, pluimvee- en varkensrechten; Memorie van toelichting

In de Meststoffenwet, de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij is vastgelegd dat per 1 januari 2005 de stelsel van mestproductierechten, pluimveerechten en varkensrechten vervallen. Inmiddels moet worden geconstateerd dat op Europees vlak twee onzekerheden aan de orde zijn, die van groot belang zijn voor de vraag of in de nabije toekomst al dan niet moet worden gerekend met een landelijk niet-plaatsbaar mestoverschot van relevante omvang: 1) het aanstaande arrest van het Hof van Justitie in de inbreukprocedure tegen Nederland inzake de uitvoering van de Nitraatrichtlijn en 2) de uitkomst van het lopende overleg met de Europese Commissie over de derogatie van de in de richtlijn opgenomen gebruiksnorm voor dierlijke mest. Om tot een verantwoorde besluitvorming te komen is besloten de betrokken stelsel twee jaar langer hun gelding te laten behouden. In het wetsvoorstel wordt de expiratiedatum van 1 januari 2005 vervangen door 1 januari 2007.

Kamerstuk 2002-2003 KST69610