Laatste documenten binnen dossier 29048


28-12-2009

KST139209 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Brief minister over noodzakelijk uitstel onderzoek naar het effect van de maximumprijs en de redelijke prijs op de winstgevendheid van bestaande warmtenetten

Minister Van der Hoeven (EZ) heeft de Kamer op 1 december 2009 het ontwerp Warmtebesluit en bijbehorende ontwerp ministeriële regeling toegestuurd (Kamerstuk 29 048, nr. 46). Tevens zijn op deze datum het Warmtebesluit en de ministeriële regeling openbaar gemaakt middels publicatie in de Staatscourant en is op internet een publieke consultatie gestart. De minister heeft in haar begeleidende brief aan de Kamer ten aanzien van het Warmtebesluit een onderzoek aangekondigd naar het effect van de maximumprijs en de redelijke prijs op de winstgevendheid van bestaande warmtenetten. De Kamer heeft op basis daarvan de voorhang van het Warmtebesluit gestuit in afwachting van meer informatie over dit onderzoek. Middels brief van 8 december 2009 (2009D62750) vraagt de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken de minister om uiterlijk 1 februari 2010 de Kamer te informeren over de resultaten van het desbetreffende onderzoek. Van der Hoeven legt in onderhavige reactie op bedoeld verzoek van de commissie uit dat het type onderzoek dat ze noodzakelijk acht echter meer tijd vereist. Het gaat namelijk om een uitgebreid feitenonderzoek naar de te verwachten effecten van het tariefstelsel op de bestaande warmteprojecten.

Kamerstuk 2009-2010 KST139209

02-07-2008

KST120349 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Brief van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Met deze brief reageren de indieners op de amendementen die door de Kamer zijn ingediend of toegelicht tijdens de tweede termijn van de Kamer over de Warmtewet d.d. 26 juni 2008.

Kamerstuk 2007-2008 KST120349

27-06-2008

KST120145 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Amendement over inwerkingtreding van deze wet zonder terugwerkende kracht

Kamerstuk 2007-2008 KST120145

KST120029 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Gewijzigd amendement om de reikwijdte van artikel 17i te verruimen tot alle producenten van restwarmte

Kamerstuk 2007-2008 KST120029

KST120031 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Amendement om de wettelijke bescherming tegen een te hoge aansluitbijdrage uit te breiden tot ontwikkelaars, en ook de geschillenregeling voor hen open te stellen

Kamerstuk 2007-2008 KST120031

KST120090 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Amendement om het midden- en kleinbedrijf onder de reikwijdte van de Warmtewet te brengen

Kamerstuk 2007-2008 KST120090

OVG1490 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 juni 2008

Agenda 2007-2008 OVG1490

KST120030 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Amendement over bepalen maximumprijs door vergelijking met kosten die gebruiker zou maken bij gebruik van gas als energiebron

Kamerstuk 2007-2008 KST120030

26-06-2008

KST119948 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Amendement om de mogelijkheid om zonder vergunning warmte te leveren, te beperken en de grens waarbij een vergunning voor warmtelevering vereist is, eenduidig te definiëren

Kamerstuk 2007-2008 KST119948

KST119951 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Amendement om artikel 19a, lid 4 te laten vervallen

Kamerstuk 2007-2008 KST119951

KST119954 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Amendement over het vaststellen van de warmteprijs

Kamerstuk 2007-2008 KST119954

KST119942 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Amendement over de productie van restwarmte

Kamerstuk 2007-2008 KST119942

KST119949 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Amendement om de warmtenet op dezelfde soort wijze te definieren als net in de Elektriciteitswet 1998 en gastransportnet in de Gaswet

Kamerstuk 2007-2008 KST119949

KST119953 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Amendement om de reikwijdte van artikel 17i te verruimen tot alle producenten van restwarmte

Kamerstuk 2007-2008 KST119953

22-06-2005

KST87659 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Brief minister met de visie van de minister op het onderhavige wetsvoorstel

In deze brief zet de minister zijn visie op het wetsontwerp uiteen zoals dit na de tweede nota van wijziging voorligt.

Kamerstuk 2004-2005 KST87659

30-09-2004

BLG2930 Advies kostengeoriënteerde regulering warmtemarkt

Bijlage BLG2930

KST79661 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Brief minister over de wenselijkheid van onderhavig wetsvoorstel

In deze brief geeft de minister zijn visie op het wetsvoorstel van de leden Ten Hoopen en Hessels (Warmtewet). Aan de orde komen de doelen en de instrumentatie van het voorstel.

Kamerstuk 2004-2005 KST79661

13-09-2004

KST79251 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Verslag

De vragen en opmerkingen van de verschillende Tweede-Kamerfracties betreffen onder ondere aanleiding en doelstelling, reikwijdte, uitgangspunten, uitwerking en instrumentatie van het wetsvoorstel, en samenhang met andere wetgeving.

Kamerstuk 2003-2004 KST79251

02-10-2003

KST70153 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan kleinverbruikers (Warmtewet); Voorstel van wet

De huidige, aanzienlijk problemen met warmteprojecten, de toenemene risico's ten gevolge van de liberalisering en de aangekondigde privatisering van de energiesector in combinatie met het ontbreken van effectieve bescherming van de kleinverbruiker rechtvaardigen naar het oordeel van de initiatiefnemers het tot stand brengen van een wettelijk kader ter waarborging van de positie van de groep kwetsbare kleinverbruikers aangesloten op een warmtenet. Voor huishoudens is de beschikbaarheid van warmte, waarbij moet worden gedacht aan ruimteverwarming en warm tapwater, te beschouwen als een primaire levensbehoefte. In deze zin heeft warmte voor deze huishoudens een zelfde betekenis als bijvoorbeeld drinkwater en elektriciteit. De overheid heeft tot taak er voor te zorgen dat essentiële voorzieningen voor huishoudens, in dit geval warmte, voor een ieder tegen redelijke prijzen en voorwaarden beschikbaar zijn. Met dit wetsvoorstel wordt de zorgplicht van de overheid voor levering van warmte nader uitgewerkt. Gekozen is voor een vergunningestelsel. Levering van warmte aan kleinverbruikers is verboden, behoudens een daartoe strekkende vergunning. Op een vergunninghouder rust de wettelijke plicht te zorgen voor een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke prijzen en voorwaarden en een goede dienstverlening. De verplichting geldt overigens uitsluitend met betrekking tot personen die zijn aangesloten op het warmtenet van de betreffende vergunninghouder.

Kamerstuk 2002-2003 KST70153

18-09-2003

KST70154 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan kleinverbruikers (Warmtewet); Memorie van toelichting

De huidige, aanzienlijk problemen met warmteprojecten, de toenemene risico's ten gevolge van de liberalisering en de aangekondigde privatisering van de energiesector in combinatie met het ontbreken van effectieve bescherming van de kleinverbruiker rechtvaardigen naar het oordeel van de initiatiefnemers het tot stand brengen van een wettelijk kader ter waarborging van de positie van de groep kwetsbare kleinverbruikers aangesloten op een warmtenet. Voor huishoudens is de beschikbaarheid van warmte, waarbij moet worden gedacht aan ruimteverwarming en warm tapwater, te beschouwen als een primaire levensbehoefte. In deze zin heeft warmte voor deze huishoudens een zelfde betekenis als bijvoorbeeld drinkwater en elektriciteit. De overheid heeft tot taak er voor te zorgen dat essentiële voorzieningen voor huishoudens, in dit geval warmte, voor een ieder tegen redelijke prijzen en voorwaarden beschikbaar zijn. Met dit wetsvoorstel wordt de zorgplicht van de overheid voor levering van warmte nader uitgewerkt. Gekozen is voor een vergunningestelsel. Levering van warmte aan kleinverbruikers is verboden, behoudens een daartoe strekkende vergunning. Op een vergunninghouder rust de wettelijke plicht te zorgen voor een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke prijzen en voorwaarden en een goede dienstverlening. De verplichting geldt overigens uitsluitend met betrekking tot personen die zijn aangesloten op het warmtenet van de betreffende vergunninghouder.

Kamerstuk 2002-2003 KST70154