Laatste documenten binnen dossier 29421


02-03-2005

KST84495 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb); Nota van verbetering

Herdruk in verband met verbetering van misstellingen in het oorspronkelijke stuk.

Kamerstuk 2004-2005 KST84495

08-12-2004

KST82070 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb); Brief minister over de voorgestelde wijziging van artikel 6:13 Awb

De voorgestelde wijziging van artikel 6:13 heeft betrekking op uitbreiding van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in beroep te gaan tegen op bezwaar, respectievelijk in administratief beroep genomen besluiten. In de huidige opzet van artikel 6:13 komt het recht om te procederen slechts toe aan de belanghebbende die daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen dan wel administratief beroep in te stellen. De voorgestelde wijziging van het artikel houdt onder meer in dat als bijkomende voorwaarde voor de gang naar de rechter wordt verlangd, dat in geval er sprake is van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure, belanghebbende óók daarvan daadwerkelijk gebruik moet maken.

Kamerstuk 2004-2005 KST82070

26-10-2004

KST80243 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb); Tweede nota van wijziging

Betreft wijzigingen van louter wetstechnische aard: herstel van enkele technische onjuistheden en nadere actualisering in verband met de samenloop met enkele andere lopende wetsvoorstellen

Kamerstuk 2004-2005 KST80243

21-06-2004

KST77327 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb); Nota van wijziging

Afgezien van de wijzigingen van de Planwet verkeer en vervoer, die voortvloeien uit de nota naar aanleiding van het verslag, is deze nota van wijziging van louter wetstechnische aard. Het betreft in hoofdzaak het herstel van enkele omissies en een actualisering van en aanvulling met bepalingen die de samenloop regelen tussen het onderhavige wetsvoorstel en enkele andere lopende wetsvoorstellen. Daarnaast wordt in onderdeel 30 voorgesteld om met het oog op de aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de Wet, voorhang- en voordrachtprocedures eenmalig buiten werking te stellen.

Kamerstuk 2003-2004 KST77327

KST77326 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb); Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2003-2004 KST77326

18-02-2004

KST74147 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van een groot aantal wetten aan de in een nieuwe afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen uniforme openbare voorbereidingsprocedure (u.o.v.). De nieuwe afdeling 3.4 is tot stand gebracht via de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Stb. 2002, 54). Voordat die wet in werking kan treden, moet de Nederlandse wet- en regelgeving zijn aangepast aan de u.o.v.. Hoewel de voorgestelde wetswijzigingen op het eerste gezicht een wetstechnisch karakter dragen, moet er op worden gewezen dat dit wetsvoorstel een belangrijke bijdrage beoogt te leveren aan de verdere vereenvoudiging van de wetgeving op het gebied van besluitvormingsprocedures.

Kamerstuk 2003-2004 KST74147

16-02-2004

KST74148 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van een groot aantal wetten aan de in een nieuwe afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen uniforme openbare voorbereidingsprocedure (u.o.v.). De nieuwe afdeling 3.4 is tot stand gebracht via de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Stb. 2002, 54). Voordat die wet in werking kan treden, moet de Nederlandse wet- en regelgeving zijn aangepast aan de u.o.v.. Hoewel de voorgestelde wetswijzigingen op het eerste gezicht een wetstechnisch karakter dragen, moet er op worden gewezen dat dit wetsvoorstel een belangrijke bijdrage beoogt te leveren aan de verdere vereenvoudiging van de wetgeving op het gebied van besluitvormingsprocedures.

Kamerstuk 2003-2004 KST74148

KST74146 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2003-2004 KST74146

KST74149 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2003-2004 KST74149