Laatste documenten binnen dossier 29497


04-08-2006

KST99731 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ); Verslag schriftelijk overleg over de verenigbaarheid van de WIA met het ILO-verdrag nr. 121

Betreft tevens een briefwisseling tussen de de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de houdbaarheid van de Wet WIA in verband met de vraag die door de Commissie aan de ILO is voorgelegd over: de verenigbaarheid van de afschaffing van de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering van vrouwelijke zelfstandigen met onder meer ILO-Verdrag nr. 100 (Verdrag betreffende gelijke beloning) en Verdrag nr. 103 (Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap).

Kamerstuk 2005-2006 KST99731

19-07-2006

KST99593 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ); Brief minister met mededeling inzake gevraagde reactie op advies GCB over afschaffing regeling zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen in relatie tot Europese regelgeving

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft minister De Geus (SZW) op 7 juni 2006 schriftelijk gevraagd om een reactie op het advies van de Commissie Gelijke Behandeling over de afschaffing van de publieke regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen in relatie tot Europese regelgeving. De aspecten waarover de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft geadviseerd, zijn ook aan de orde in een procedure die de FNV c.s. tegen de Staat aanhangig heeft gemaakt. Minister De Geus acht het thans, omdat hij niet wil treden in een zaak die onder de rechter is, niet opportuun om een inhoudelijke reactie te geven op het advies van de CGB.

Kamerstuk 2005-2006 KST99593

24-11-2005

KST91767 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ); Brief minister over ervaringen met Verbond van Verzekeraars over private abeidsingeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen

De vaste commissie SZW van uw Kamer heeft de minister op 9 november 2005 schriftelijk verzocht haar te informeren over de praktijkervaringen met de afspraken met het Verbond van Verzekeraars over private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Daarbij heeft de commissie hem specifiek verzocht aandacht te schenken aan risicoselectie door verzekeraars bij vrouwelijke startende zelfstandige ondernemers en de (on)mogelijkheden van (startende) vrouwelijke zelfstandigen om zich te verzekeren tegen derving van inkomsten als gevolg van bevalling en zwangerschap. In deze brief informeert de minister de Kamer over de afspraken die met het Verbond van Verzekeraars zijn gemaakt.

Kamerstuk 2005-2006 KST91767

28-04-2005

KST86138 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ); Brief minister over besparingsverliezen bij uitstel van het wetsvoorstel

In deze brief gaat minister De Geus (SZW) in op een vraag, gesteld tijdens de Eerste-Kamerbehandeling van onderhavig wetsvoorstel. Deze vraag betrof de besparingsverliezen bij uitstel van het wetsvoorstel van 1 januari 2004 naar 1 juli respectievelijk 1 oktober 2004. In de brief licht de minister de verschillende stappen in de ramingen toe, die geleid hebben tot een geraamd cumulatief besparingsverlies van 42 mln euro bij uitstel naar 1 oktober.

Kamerstuk 2004-2005 KST86138

28-01-2005

KST83662 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ); Brief minister over ruimere openstelling 'alternatieve verzekering'

In reactie op de brief d.d. 10 november 2004, kenmerk 140-04-SZW, informeert minister De Geus (SZW) hierbij de Kamer over de uitkomst van zijn contact met het Verbond van Verzekeraars over het openstellen van de zogenoemde alternatieve verzekering, die door verzekeraars is ontwikkeld in het kader van het beëindigen van de toegang tot de WAZ-verzekering voor degenen met een reguliere particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering waarvan de looptijd eerder dan het bereiken van de 65-jarige leeftijd eindigt. Het Verbond heeft zich hiertoe op 19 januari 2005 bereid verklaard.

Kamerstuk 2004-2005 KST83662

07-04-2004

KST75416 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2003-2004 KST75416

KST75418 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ); Memorie van toelichting

De afschaffing van de WAZ wordt geregeld door de WAZ zodanig te wijzigen dat vanaf 1 juli 2005 nieuwe instroom niet meer mogelijk is. Dit houdt in dat degenen die vóór 1 juli 2004 arbeidsongeschikt worden in de zin van de WAZ, na afloop van het wachtjaar nog in aanmerking kunnen komen voor een WAZ-uitkering. Degenen die vanaf 1 juli 2004 arbeidsongeschikt worden, komen niet meer in de WAZ. Zij zijn aangewezen op de private verzekeringsmarkt voor een inkomensdervingsverzekering bij arbeidsongeschiktheid. Degenen met een WAZ-uitkering blijven in de WAZ.

Kamerstuk 2003-2004 KST75418

KST75417 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ); Voorstel van wet

De afschaffing van de WAZ wordt geregeld door de WAZ zodanig te wijzigen dat vanaf 1 juli 2005 nieuwe instroom niet meer mogelijk is. Dit houdt in dat degenen die vóór 1 juli 2004 arbeidsongeschikt worden in de zin van de WAZ, na afloop van het wachtjaar nog in aanmerking kunnen komen voor een WAZ-uitkering. Degenen die vanaf 1 juli 2004 arbeidsongeschikt worden, komen niet meer in de WAZ. Zij zijn aangewezen op de private verzekeringsmarkt voor een inkomensdervingsverzekering bij arbeidsongeschiktheid. Degenen met een WAZ-uitkering blijven in de WAZ.

Kamerstuk 2003-2004 KST75417

KST75419 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2003-2004 KST75419