Laatste documenten binnen dossier 29531


09-08-2004

KST77837 Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen); Amendement over de beslissingtermijn voor de premie-inning en van teveel betaalde ziekenfondspremie

bij te veel betaalde premies. Voor dergelijke aanvragen geldt niet de voorgestelde beslistermijn van één jaar conform artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voor een aantal specifieke beschikkingen, zoals de beschikking over het verzekerd zijn, blijft de bestaande beslistermijn van in beginsel dertien weken gelden. In onderhavig amendement is geregeld dat ook voor de aanvragen voor een teruggaaf van teveel betaalde ziekenfondspremie de beslistermijn van in beginsel acht weken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht geldt.

Kamerstuk 2003-2004 KST77837

05-07-2004

KST77988 Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen); Amendement over beslistermijn premie-inning

Vervanging in verband met wijziging van ondertekening en toelichting. Dit amendement beoogt te regelen dat de beslistermijn voor de premie-inning van in beginsel acht weken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht geldt voor beschikkingen op aanvraag, ingediend bij de inspecteur op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen en bij de aanvraag van een teruggaaf van te veel betaalde premies.

Kamerstuk 2003-2004 KST77988

25-06-2004

KST77424 Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen); Nota van wijziging

aanpassingen in het belanghebbende-begrip in de werknemersverzekeringswetten in overeenstemming met hetgeen al geregeld was in de WAO.

Kamerstuk 2003-2004 KST77424

03-05-2004

KST75953 Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen); Memorie van toelichting

bevoegdheden in verband met de invoering. Voor onderwerpen als de polisadministratie en de overdracht van de uitvoering van de heffing en inning van de procentuele ziekenfondspremie aan de Belastingdienst, wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wfsv. De financiering van de Ziekenfondswet wordt overigens niet geregeld in het wetsvoorstel Wfsv, maar blijft geregeld in de Ziekenfondswet, omdat die wet in de loop der jaren van een echte werknemersverzekering is uitgebreid tot een verzekering die sociale bescherming biedt aan categorieën van personen die daaraan maatschappelijk gezien behoefte hebben.

Kamerstuk 2003-2004 KST75953

KST75948 Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2003-2004 KST75948

KST75954 Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2003-2004 KST75954

KST75989 Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen); Voorstel van wet

bevoegdheden in verband met de invoering. Voor onderwerpen als de polisadministratie en de overdracht van de uitvoering van de heffing en inning van de procentuele ziekenfondspremie aan de Belastingdienst, wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wfsv. De financiering van de Ziekenfondswet wordt overigens niet geregeld in het wetsvoorstel Wfsv, maar blijft geregeld in de Ziekenfondswet, omdat die wet in de loop der jaren van een echte werknemersverzekering is uitgebreid tot een verzekering die sociale bescherming biedt aan categorieën van personen die daaraan maatschappelijk gezien behoefte hebben.

Kamerstuk 2003-2004 KST75989