Laatste documenten binnen dossier 29686


19-04-2005

KST85863 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen; Vierde nota van wijziging

De wijzigingen betreffen onder meer de expliciete verwijzing in het voorgestelde artikel IVA naar het 'oude' artikel 13ca van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dat wil zeggen zoals dit luidde vóór de inwerkingtreding van onderhavige wet.

Kamerstuk 2004-2005 KST85863

10-01-2005

KST83177 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen; Nota van wijziging

Deze nota van wijziging bevat voor het merendeel aanpassingen die zijn aangekondigd in de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 29686, nr. 6). De belangrijkste aanpassingen betreffen de introductie van een keuzeregime voor wat betreft de vorming van een opwaarderingsreserve in de vennootschapsbelasting, alsmede de opname van een anti-samenloopregeling met het huidige artikel 12 van de wet. Voor het overige betreffen het wetstechnische verbeteringen.

Kamerstuk 2004-2005 KST83177

KST83176 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen; Nota n.a.v. het verslag

In deze nota geeft staatssecretaris WIjn (Fin) onder andere zijn reactie op de inbreng van VNO/NCW, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en enkele overige commentaren.

Kamerstuk 2004-2005 KST83176

16-07-2004

KST78408 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen; Voorstel van wet

Op grond van wetgevingsoverleg op 11 februari 2004 over het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoering van een aftrekverbod voor aankoopkosten van een deelneming (kamerstuk 29381, nr. 1-3) is besloten dit wetsvoorstel te splitsen in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. De maatregelen die zien op afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen zijn uit genoemd wetsvoorstel gelicht en nagenoeg geheel overgenomen in onderhavig wetsvoorstel. In het onderhavige wetsvoorstel wordt een wijziging in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) voorgesteld die in een eerdere fase al is aangekondigd. Daarbij gaat het om een aanpassing van de behandeling van de omzetting van afgewaardeerde vorderingen. De aankondiging betrof de invoering van een gedeeltelijke vrijstelling voor conversiewinst. Het wetsvoorstel gaat op dit punt verder dan aangekondigd. Voorgesteld wordt de bepaling op grond waarvan conversiewinst wordt getroffen door vennootschapsbelasting te laten vervallen. Het voorstel beoogt op dit punt tegemoet te komen aan bezwaren geuit door het bedrijfsleven dat de huidige regeling belemmerend werkt in financiële reorganisaties. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele aanpassingen in de regeling met betrekking tot tijdelijke afwaarderingsverliezen op deelnemingen.

Kamerstuk 2003-2004 KST78408

KST78410 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2003-2004 KST78410

KST78407 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen; Koninklijke boodschap

Op grond van wetgevingsoverleg op 11 februari 2004 over het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoering van een aftrekverbod voor aankoopkosten van een deelneming (kamerstuk 29381, nr. 1-3) is besloten dit wetsvoorstel te splitsen in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. De maatregelen die zien op afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen zijn uit genoemd wetsvoorstel gelicht en nagenoeg geheel overgenomen in onderhavig wetsvoorstel. In het onderhavige wetsvoorstel wordt een wijziging in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) voorgesteld die in een eerdere fase al is aangekondigd. Daarbij gaat het om een aanpassing van de behandeling van de omzetting van afgewaardeerde vorderingen. De aankondiging betrof de invoering van een gedeeltelijke vrijstelling voor conversiewinst. Het wetsvoorstel gaat op dit punt verder dan aangekondigd. Voorgesteld wordt de bepaling op grond waarvan conversiewinst wordt getroffen door vennootschapsbelasting te laten vervallen. Het voorstel beoogt op dit punt tegemoet te komen aan bezwaren geuit door het bedrijfsleven dat de huidige regeling belemmerend werkt in financiële reorganisaties. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele aanpassingen in de regeling met betrekking tot tijdelijke afwaarderingsverliezen op deelnemingen.

Kamerstuk 2003-2004 KST78407

KST78409 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen; Memorie van toelichting

Op grond van wetgevingsoverleg op 11 februari 2004 over het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoering van een aftrekverbod voor aankoopkosten van een deelneming (kamerstuk 29381, nr. 1-3) is besloten dit wetsvoorstel te splitsen in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. De maatregelen die zien op afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen zijn uit genoemd wetsvoorstel gelicht en nagenoeg geheel overgenomen in onderhavig wetsvoorstel. In het onderhavige wetsvoorstel wordt een wijziging in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) voorgesteld die in een eerdere fase al is aangekondigd. Daarbij gaat het om een aanpassing van de behandeling van de omzetting van afgewaardeerde vorderingen. De aankondiging betrof de invoering van een gedeeltelijke vrijstelling voor conversiewinst. Het wetsvoorstel gaat op dit punt verder dan aangekondigd. Voorgesteld wordt de bepaling op grond waarvan conversiewinst wordt getroffen door vennootschapsbelasting te laten vervallen. Het voorstel beoogt op dit punt tegemoet te komen aan bezwaren geuit door het bedrijfsleven dat de huidige regeling belemmerend werkt in financiële reorganisaties. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele aanpassingen in de regeling met betrekking tot tijdelijke afwaarderingsverliezen op deelnemingen.

Kamerstuk 2003-2004 KST78409