Laatste documenten binnen dossier 29767


13-10-2005

KST90266 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Brief staatssecretaris over onder meer het vaststellen van de heffingsrente op basis van marktconforme rentetarieven

Bij de behandeling van het Belastingplan 2005 is door het Kamerlid Bakker c.s. een motie (Kamerstuk 29767, nr. 51) ingediend. Met die motie is de regering gevraagd te onderzoeken of door een heffingsrente op basis van marktconforme rentetarieven en het gelijkstellen van de invorderingrente aan de te betalen heffingsrente ongewenste gedragseffecten teniet kunnen worden gedaan. Verder is verzocht om de budgettaire consequenties hiervan in kaart te brengen en de extra belastingontvangsten van de hiervoor geschetste maatregel in te zetten voor de verdere modernisering van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. In deze brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de resultaten van dit onderzoek.

Kamerstuk 2005-2006 KST90266

14-02-2005

KST84077 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Brief staatssecretaris over aftrek van gemengde kosten

In onderhavige brief gaat staatssecretaris Wijn (Fin) in op de beperking van de aftrek voor gemengde kosten in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dit zijn uitgaven die ten behoeve van de onderneming worden gedaan, maar waaraan ook privé-elementen ten grondslag kunnen liggen. In het Belastingplan 2005 wordt de fiscale aftrekbaarheid van deze kosten verder beperkt. De staatssecretaris reageert met deze brief op de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. (Kamerstuk 29767, nr. 59) waarin verzocht wordt met een voorstel te komen voor een regeling voor gemengde kosten die evenwichtig uitpakt voor zowel het MKB als voor het grootbedrijf. De staatssecretaris laat weten dat hij in zijn nota over modernisering van de vennootschapsbelasting, die voorjaar 2005 het licht zal zien, nader op deze kwestie zal ingaan.

Kamerstuk 2004-2005 KST84077

14-12-2004

KST82339 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Nota n.a.v. het verslag

Vpb-plicht NV Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV.

Kamerstuk 2004-2005 KST82339

08-12-2004

HAN7763A04 Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005) (29767); - Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005) (29758)

Handeling 2004-2005 HAN7763A04

HAN7763A07 Voortzetting van de behandeling van: - wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005) (29767); - wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005) (29758); - motie-Vendrik over de Energietransitie (29767, nr. 47); - motie-Vendrik/Kant over biobrandstoffen (29767, nr. 48); - motie-Crone over fiscale ouderenheffingskortingen (29767, nr. 49); - motie-Crone c.s. over biobrandstoffen (29767, nr. 50); - motie-Bakker c.s. over heffings- en invorderingsrente (29767, nr. 51); - de motie-Van As over belastingverhoging voor ondernemers in de inkomstenbelasting (29767, nr. 52); - en nog vier andere moties (29767, nrs. 53, 54, 55 en 57)

Handeling 2004-2005 HAN7763A07

HAN7763A11 Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het Belastingplan 2005, te weten: - motie-Vendrik over de Energietransitie (29767, nr. 47); - motie-Vendrik/Kant over biobrandstoffen (29767, nr. 48); - motie-Crone over omzetting van alle fiscale ouderenheffingskortingen in een subsidie- of toeslagsysteem (29767, nr. 49); - motie-Crone c.s. over accijnsvrijstelling voor biobrandstoffen (29767, nr. 50); - motie-Bakker c.s. over het rentetarief bij de heffings- en invorderingsrente (29767, nr. 51); - motie-Van As over privégebruik van de auto (29767, nr. 52); - en nog vijf andere moties (29767, nrs. 53, 54, 55, 57 en 59)

Handeling 2004-2005 HAN7763A11

KST82073 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Verslag

Kamerstuk 2004-2005 KST82073

HAN7763A09 Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005) (29767)

Handeling 2004-2005 HAN7763A09

02-12-2004

KST81831 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Verslag wetgevingsoverleg op 15 november 2004

Bevat een stenografisch verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Financiën op 15 november 2004 heeft gevoerd met staatssecretaris Wijn (Fin) over het Belastingplan 2005.

Kamerstuk 2004-2005 KST81831

24-11-2004

KST81451 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie over een meer evenwichtige regeling voor gemengde kosten

Kamerstuk 2004-2005 KST81451

KST81449 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie met het verzoek de peildatum voor het spaarloon dusdanig aan te passen dat werknemers in de agrarische en toeristische sector ook na 1 januari 2005 hiervan gebruik kunnen blijven maken

Kamerstuk 2004-2005 KST81449

KST81443 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie inzake vrijmaken 5 miljoen euro extra ten behoeve van ontwikkeling tweede generatie biobrandstoffen, in kader Energietransitie

Kamerstuk 2004-2005 KST81443

KST81453 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie over heroverweging financiering amendement Rouvoet (29767, nr. 15)

Kamerstuk 2004-2005 KST81453

KST81446 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie inzake tijdelijke vrijstelling accijns kleinschalige projecten, en langere vrijstelling biobrandstoffen met positieve milieubalans

Kamerstuk 2004-2005 KST81446

KST81455 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie over omvormen prestatiecontract B/CPP naar contract waarin kwalitatieve i.p.v. kwantitatieve criteria zijn opgenomen

B/CPP is het Centrum voor Proces- en productontwikkeling. van de Belastingdienst.

Kamerstuk 2004-2005 KST81455

KST81448 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie met het verzoek de belastingverhoging voor ondernemers in de inkomstenbelasting ongedaan te maken

Kamerstuk 2004-2005 KST81448

KST81445 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie inzake omzetten fiscale heffingskortingen voor kinderen (i.v.m. wetsvoorstel AWIR) en ouderen in subsidie- of toeslagensysteem

het omzetten van de fiscale ouderenheffingskortingen in een subsidie- of toeslagensysteem, nalaoog aan het systeem dat voor kinderen gaat gelden.

Kamerstuk 2004-2005 KST81445

KST81452 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie met het verzoek het tarief voor de eindheffing van het spaarloon niet te verhogen

Kamerstuk 2004-2005 KST81452

KST81444 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie inzake voorstel accijnsverlaging op generatie biobrandstoffen, alsmede verplicht aandeel klimaat-efficiëntie motorbrandstoffen

Kamerstuk 2004-2005 KST81444

KST81454 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie met het verzoek om onderzoek te doen naar voor- en nadelen van kinderkorting, gebaseerd op het aantal kinderen in een gezin

Kamerstuk 2004-2005 KST81454

KST81447 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie inzake tenietdoen ongewenste gedragseffecten bij heffings en invorderingsrente, i.v.m. modernisering Wet op de vennootschapsbelasting

Bedoelde modernisering zou kunnen omvatten het creëren van een extra box voor uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

Kamerstuk 2004-2005 KST81447

23-11-2004

KST81395 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Nader gewijzigd amendement om de wijziging in de regeling gemengde kosten in werking te laten treden op 1 januari 2005

eenmalige matiging van de verhoging van de energiebelasting (EB) voor het midden- en kleinbedrijf.

Kamerstuk 2004-2005 KST81395

22-11-2004

KST81334 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement om wijzigen voorwaarden c.q. omruilen aandelenoptierecht bij bijv. aandelenfusie niet meer aan te merken als uitoefening of vervreemdeling van het oude aandelenoptierecht

Kamerstuk 2004-2005 KST81334

KST81285 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement over verzilvering van heffingskortingen voor zover het totaal meer bedraagt dan het totaal van de gecombineerde inkomensheffing

Kamerstuk 2004-2005 KST81285

KST81318 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Brief staatssecretaris met antwoord op een aantal vragen gesteld tijdens de behandeling van het Belastingplan 2005 en Overige fiscale maatregelen 2005, op 15-11-2004

stimulering van de film.

Kamerstuk 2004-2005 KST81318

KST81329 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Gewijzigd amendement inzake niet laten doorgaan verkorting termijn geruisloze doorschuiving IB-onderneming aan medeondernemer of werknemer

In het Belastingplan 2005 wordt voorgesteld de genoemde termijn te verkorten van drie naar twee jaar. Als de termijn niet verkort wordt, levert dit 30 miljoen euro per jaar op.

Kamerstuk 2004-2005 KST81329

KST81328 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement over verhoging aanvullende kinderkorting

Kamerstuk 2004-2005 KST81328

KST81330 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement over jonggehandicaptenkorting

Kamerstuk 2004-2005 KST81330

KST81320 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Vijfde nota van wijziging over het opnemen van de voorgenomen verhoging van de energiebelasting in 2006 en 2007 in het wetsvoorstel

Kamerstuk 2004-2005 KST81320

KST81331 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Gewijzigd amendement over onder meer eerdere inwerkingtreding wijziging regeling gemengde kosten

Verder stelt het amendement voor, om de verhoging van de energiebelasting (EB) voor het midden- en kleinbedrijf te matigen.

Kamerstuk 2004-2005 KST81331

KST81324 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Motie over compensatie voor sportinstellingen

Kamerstuk 2004-2005 KST81324

19-11-2004

KST81225 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement inzake onder meer ophoging percentage vermogen onderneming dat buiten heffing schenking- en schenkingsrecht valt (going-concernwaarde), in verband met bedrijfsopvolging

Verder stelt het amendement voor, om de verhoging van de energiebelasting (EB) voor het midden- en kleinbedrijf te matigen.

Kamerstuk 2004-2005 KST81225

KST81429 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Gewijzigd amendement van het lid Dezentjé Hamming c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nummer 36 om de EB-verhoging voor het midden- en kleinbedrijf te matigen.

Kamerstuk 2004-2005 KST81429

KST81223 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement inzake stapsgewijze verhoging motorrijtuigenbelasting bestelauto van de particulier naar niveau personenauto, alsmede stapsgewijze vermindering vennootschapsbelasting

De stapsgewijze (minder snelle) vermindering van de vennootschapsbelasting levert de dekking van onderhavig amendement.

Kamerstuk 2004-2005 KST81223

KST81224 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement inzake ontvangen no-claimheffingskorting door chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met veel zorgkosten

Genoemde groepen krijgen de no-claimheffingskorting, omdat ze per definitie niet in aanmerking komen voor de no-claimteruggaaf. Om deze reden wordt in onderhavig amendement geregeld dat chronisch zieken en gehandicapten de stijging van de gemiddelde nominale premie als gevolg van de invoering van de no-claimteruggaaf via de belasting terugkrijgen. [Complementair aan dit amendement zijn de twee ingediende amendementen bij de begroting VWS van Tonkens c.s. (29800 XVI, nr. 17 H en nr. 18 Herdruk). Het eerste amendement dient ter dekking en zorgt voor een verlaging van de rijksbijdragen aan de ziekenfondsen. Het tweede amendement betekent een verhoging van de verzilveringsregeling (TBU) zodat ook mensen die weinig belasting betalen deze nieuwe no-claimheffingskorting ontvangen. De regeling geldt voor iedereen met specifieke uitgaven van meer dan 307 euro].

Kamerstuk 2004-2005 KST81224

KST81219 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement met wijzigingen inzake afdrachtvermindering lage lonen en langdurig werklozen, en zelfstandigenaftrek

Kamerstuk 2004-2005 KST81219

KST81226 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement inzake niet laten doorgaan verkorting termijn geruisloze doorschuiving IB-onderneming aan medeondernemer of werknemer

In het Belastingplan 2005 wordt voorgesteld de genoemde termijn te verkorten van drie naar twee jaar. Als de termijn niet verkort wordt, levert dit 30 miljoen euro per jaar op.

Kamerstuk 2004-2005 KST81226

KST81221 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement over de forfaitaire regeling bij het privé-gebruik van bestelauto's

Kamerstuk 2004-2005 KST81221

KST81222 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement over een andere verdeling van de combinatiekortinggelden

Kamerstuk 2004-2005 KST81222

KST81427 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Gewijzigd amendement van het lid Van Vroonhoven-Kok ter vervanging van dat gedrukt onder nummer 37 om de driejaarstermijn die geldt voor de geruisloze doorschuiving van een IB-onderneming aan een medeondernemer of werknemer te verkorten tot twee jaar niet door te laten gaan.

Kamerstuk 2004-2005 KST81427

KST81218 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement over verlagen van het percentage inzake aftrek bepaalde gemengde kosten (voedsel, representatie congressen enz)

Kamerstuk 2004-2005 KST81218

KST81428 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement van het lid Kant over een Wajong-uitkering voor jonggehandicapten.

Kamerstuk 2004-2005 KST81428

KST81220 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement over een nieuwe persoonsgebonden aftrekpost voor uitgaven die verband houden met handicap of chronische ziekte

Kamerstuk 2004-2005 KST81220

17-11-2004

KST81095 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Vierde nota van wijziging

het goedkeuringsbesluit dat ziet op de fiscale behandeling van filmfondssubsidies vooralsnog wordt verlengd.

Kamerstuk 2004-2005 KST81095

15-11-2004

KST80965 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement om een maximum te stellen van 21.000 euro aan de zogenaamde 30% regeling

Kamerstuk 2004-2005 KST80965

KST80966 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement om de bestaande kinderkorting van 112 euro te laten vervallen en de oude aanvullende kinderkorting te verhogen

Hiermee wordt beoogd de koopkracht van gezinnen met een laag inkomen te verbeteren.

Kamerstuk 2004-2005 KST80966

KST80977 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement om de leeftijdsgrens van 65 jaar voor de zelfstandigenaftrek te laten vervallen

Hierdoor kunnen ook zelfstandigen van 65 jaar en ouder in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek.

Kamerstuk 2004-2005 KST80977

KST81042 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement over de belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM)

Dit amendement strekt ertoe de BPM, voor zover deze betrekking heeft op personenauto's, (mede) afhankelijk te maken van de CO2-uitstoot van de personenauto's (het brandstofverbruik van de personenauto).

Kamerstuk 2004-2005 KST81042

KST80974 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Amendement om de leeftijdsgrens van 65 jaar voor de zelfstandigenaftrek te laten vervallen

Hierdoor kunnen ook zelfstandigen van 65 jaar en ouder in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek.

Kamerstuk 2004-2005 KST80974

05-11-2004

KST80692 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Nota naar aanleiding van het nader verslag

Kamerstuk 2004-2005 KST80692

KST80693 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Derde nota van wijziging

enkele (technische) wijzigingen die ten onrechte nog niet eerder waren opgenomen in het wetsvoorstel.

Kamerstuk 2004-2005 KST80693

OVG1184 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 5 november 2004

Agenda 2004-2005 OVG1184

30-09-2004

KST79595 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Memorie van toelichting

Belangrijkste pijler binnen het fiscaal pakket 2005 is onderhavig wetsvoorstel. Gerichte inkomensondersteuning, versterking van het Nederlandse ondernemings- en vestigingsklimaat en vergroening zijn de speerpunten van Belastingplan 2005. Het inkomensbeeld in 2005 wordt allereerst beïnvloed door de al in 2003 besloten lastenverlichting voor 2005. Daarnaast wordt als uitvloeisel van het Belastingplan 2004 in 2005 het maximum van de arbeidskorting verhoogd met 56 euro. Ook wordt de gerichte combinatiekorting verhoogd met 93 euro. Met deze maatregelen wordt het voor burgers aantrekkelijker om te participeren op de arbeidsmarkt. Om tot een meer gelijkmatig inkomensbeeld te komen wordt specifiek voor kwetsbare groepen als onderdeel van een groter pakket aan koopkrachtmaatregelen een aantal fiscale maatregelen getroffen. De budgettaire ruimte voor deze maatregelen wordt onder meer gevonden in het schrappen van de pc-privéregeling en van de mogelijkheid van dubbel spaarloon. Met het afschaffen van het dubbel spaarloon wordt een onbedoeld gebruik van de regeling door werknemers met meerdere dienstbetrekkingen beëindigd. Belangrijk in het kader van versterking van het Nederlandse ondernemings- en vestigingsklimaat is het voorstel een eerste forse stap te zetten naar verlaging van de vennootschapsbelasting. Het gaat om een per saldo budgettair neutraal pakket van maatregelen, gericht op een substantiële verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting naar 30% in 2007, een verlaging van de Vpb-tariefopstap (winsten tot 22689 euro) naar 25%, en een verhoging van de zelfstandigenaftrek. De financiering van het voorgestelde Vpb-pakket vindt voor een belangrijk deel plaats uit de afschaffing van het fiscaal gunstige regime voor grijze kentekens, een maatregel die ook leidt tot verbetering van het milieu. De 'vergroening' wordt verder onder meer gestalte gegeven door verhoging van de energiebelasting, tariefverlaging BPM voor dieselauto's met roetfilter, en de stimulering van Euro IV motoren voor vrachtauto's en autobussen. Met de voorgestelde maatregelen wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de Kyoto-doelstellingen voor CO2 en aan het realiseren van de normen in EU-richtlijnen voor NOx.

Kamerstuk 2004-2005 KST79595

KST79594 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Voorstel van wet

Belangrijkste pijler binnen het fiscaal pakket 2005 is onderhavig wetsvoorstel. Gerichte inkomensondersteuning, versterking van het Nederlandse ondernemings- en vestigingsklimaat en vergroening zijn de speerpunten van Belastingplan 2005. Het inkomensbeeld in 2005 wordt allereerst beïnvloed door de al in 2003 besloten lastenverlichting voor 2005. Daarnaast wordt als uitvloeisel van het Belastingplan 2004 in 2005 het maximum van de arbeidskorting verhoogd met 56 euro. Ook wordt de gerichte combinatiekorting verhoogd met 93 euro. Met deze maatregelen wordt het voor burgers aantrekkelijker om te participeren op de arbeidsmarkt. Om tot een meer gelijkmatig inkomensbeeld te komen wordt specifiek voor kwetsbare groepen als onderdeel van een groter pakket aan koopkrachtmaatregelen een aantal fiscale maatregelen getroffen. De budgettaire ruimte voor deze maatregelen wordt onder meer gevonden in het schrappen van de pc-privéregeling en van de mogelijkheid van dubbel spaarloon. Met het afschaffen van het dubbel spaarloon wordt een onbedoeld gebruik van de regeling door werknemers met meerdere dienstbetrekkingen beëindigd. Belangrijk in het kader van versterking van het Nederlandse ondernemings- en vestigingsklimaat is het voorstel een eerste forse stap te zetten naar verlaging van de vennootschapsbelasting. Het gaat om een per saldo budgettair neutraal pakket van maatregelen, gericht op een substantiële verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting naar 30% in 2007, een verlaging van de Vpb-tariefopstap (winsten tot 22689 euro) naar 25%, en een verhoging van de zelfstandigenaftrek. De financiering van het voorgestelde Vpb-pakket vindt voor een belangrijk deel plaats uit de afschaffing van het fiscaal gunstige regime voor grijze kentekens, een maatregel die ook leidt tot verbetering van het milieu. De 'vergroening' wordt verder onder meer gestalte gegeven door verhoging van de energiebelasting, tariefverlaging BPM voor dieselauto's met roetfilter, en de stimulering van Euro IV motoren voor vrachtauto's en autobussen. Met de voorgestelde maatregelen wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de Kyoto-doelstellingen voor CO2 en aan het realiseren van de normen in EU-richtlijnen voor NOx.

Kamerstuk 2004-2005 KST79594

KST79596 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2004-2005 KST79596

KST79593 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST79593