Laatste documenten binnen dossier 29849


27-10-2009

KST136036 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Brief staatssecretaris over modelregeling mandatering strafbeschikkingsbevoegdheden

van mandatering strafbeschikkingsbevoegdheid kan geen sprake zijn bij de behandeling van zaken waarin wordt overwogen een ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen of een aanwijzing betreffende het gedrag te geven, anders dan die welke strekt tot algemeen reclasseringsonderzoek.

Kamerstuk 2009-2010 KST136036

11-03-2009

BLG19212 Bijlage bij 29849, I

Bijlage 2008-2009 BLG19212

BLG19211 Bijlage bij 29849, I

Bijlage 2008-2009 BLG19211

16-05-2008

KST118224 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Brief staatssecretaris over voorziening transparant mandateringssysteem starvorderlijke bevoegdheden van officier van justitie

In onderhavige brief beargumenteert staatssecretaris Albayrak waarom ze heeft besloten om de mandatering van deze bevoegdheden van de officier van justitie te betrekken bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering.

Kamerstuk 2007-2008 KST118224

07-03-2008

KST116033 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Brief minister over toezegging in verband met de Wet OM-afdoening

In deze brief geeft minister Hirsch Ballin (Jus) gevolg aan de toezegging van zijn ambtsvoorganger tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het ontwerp van wet inzake de OM-afdoening (Kamerstukken 29 849, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening)) om met het College van procureurs-generaal de suggestie te bespreken om, wanneer de verdachte ter zitting verschijnt, systematisch af te zien van een verhoging, en hierover - binnen de grenzen van de vertrouwelijkheid van het overleg met de procureurs-generaal - te rapporteren aan de Eerste Kamer.

Kamerstuk 2007-2008 KST116033

BLG15071 Brief over toezegging in verband met de Wet OM-afdoening

Bijlage BLG15071

19-11-2007

KST112286 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Verslag schriftelijk overleg

Bij dit verslag is als bijlage het Besluit OM-afdoening gevoegd. Het besluit bevat enkele regels ter uitvoering van de Wet OM-afdoening, en regelt voor welke delicten opsporingsambtenaren een strafbeschikking zullen kunnen uitvaardigen.

Kamerstuk 2007-2008 KST112286

17-08-2007

KST109608 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Brief minister over o.a. twee algemene maatregelen van bestuur

Minister Hirsch Ballin (Jus) biedt de Tweede Kamer het Besluit OM-afdoening aan (Stb. 2007, 255). In dit besluit wordt geregeld voor welke delicten opsporingsambtenaren een strafbeschikking zullen kunnen uitvaardigen. Een tweede algemene maatregel van bestuur, betreffende de mandatering van de bevoegdheid van de officier van justitie een strafbeschikking uit te vaardigen zal, zodra deze gereed is, ook ter kennis van de Eerste Kamer worden gebracht. Tot slot gaat de minister in op de doorrekening van de verwachte capacitaire effecten van de Wet OM-afdoening.

Kamerstuk 2006-2007 KST109608

09-01-2006

KST93694 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Brief minister over motie-Eerdmans c.s. (Kamerstuk 29849, nr. 16)

In antwoord op de motie-Eerdmans c.s. (Kamerstuk 29849, nr. 16) over afdoening van over zeden- en geweldsmisdrijven die letsel tot gevolg hebben laat minister Donner (Jus) in deze brief weten dat hij het daarin neergelegde verzoek heeft besproken met het College van procureurs-generaal dat er instemmend op heeft gereageerd.

Kamerstuk 2005-2006 KST93694

16-11-2005

KST91423 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Notitie 'De keuze tussen sanctiestelsel en de betekenis van het Wetsvoorstel OM-afdoeningen daarvoor'

De mininister gaat in deze notitie in op de modaliteiten die de wetgever ter beschikking staan bij de keuze tussen de diverse sanctiestelsels en op de criteria die daarbij een rol kunnen spelen. Het gaat daarbij over zowel het bestuursrecht, het strafrecht en het privaatrecht.

Kamerstuk 2005-2006 KST91423

27-05-2005

KST86818 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Brief minister over aanwijzingsbevoegdheid CPG t.a.v. ambtenaren Belastingdienst en waterschappen

In deze brief beantwoordt de minister de vraag van de vaste commissie, waarom in het wetsvoorstel geen aanwijzingsbevoegdheid wordt toegekend aan het College van Procureurs-generaal ten aanzien van ambtenaren van de belastingdiensten en de waterschappen die bevoegd zijn om een strafbeschikking op te leggen.

Kamerstuk 2004-2005 KST86818

29-04-2005

KST86154 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Brief minister over amendement Rouvoet/Wolfson (Kamerstuk 29849, nr. 14), waarbij Belastingdienst en Waterschapsbestuur geen bevoegdheid krijgen om een strafbeschikking op te leggen

Minister Donner (Jus) gaat in onderhavige brief, om de toezegging uit het wetgevingsoverleg van 18 april 2005 over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening) gestand te doen, nader in te op het amendement van de leden Rouvoet en Wolfsen (Kamerstukken II 2004/05, 29 849, nr. 14). In het debat bleek dat achterliggende argumenten voor dit amendement gelegen waren in de karakterisering van de strafbeschikking als een daad van vervolging en in de koppeling van de strafbeschikking aan een schuldvaststelling. Een daad van vervolging, gebaseerd op een schuldvaststelling, zou beter niet aan deze (in de woorden van de toelichting van het amendement, `zuiver bestuurlijke overheidsorganen') kunnen worden toevertrouwd. Donner gaat daarom hierbij nader in op de betekenis en het belang van deze beide elementen van het wetsvoorstel in relatie tot het amendement. De minister gaat kort nader in op de overige in het wetgevingsoverleg ingediende amendementen. Tevens biedt Donner de Kamer de tweede nota van wijziging inzake het bovengenoemde wetsvoorstel (Kamerstuk 29849, nr. 24) aan. De daarin vooorgestelde wijzigingen, die een technisch karakter hebben, worden in de toelichting bij die nota nader aangeduid.

Kamerstuk 2004-2005 KST86154

KST86156 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Tweede nota van wijziging

Kamerstuk 2004-2005 KST86156

28-04-2005

KST86122 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Amendement dat ertoe sterkt de termijn voor de tenuitvoerlegging van overtredingen te verlengen

Kamerstuk 2004-2005 KST86122

KST86124 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Amendement dat voorziet in een motiveringseis voor zwaardere strafbeschikkingen

Kamerstuk 2004-2005 KST86124

KST86121 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Amendement dat beoogt de vergoeding voor door BOA's uitgeschreven strafbeschikkingen een wettelijke basis te geven

Kamerstuk 2004-2005 KST86121

KST86123 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Amendement dat ertoe strekt de strafbare feiten die thans exclusief door de wet-Mulder bestreken worden ook toegankelijk te maken voor het 'gewone' strafrecht

Kamerstuk 2004-2005 KST86123

KST86120 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Amendement dat het mogelijk wil maken om decentrale overheden ook bij bijv. 'kleine ergernissen' en lichte verkeersovertredingen bij de rechtshandhaving te betrekken

Kamerstuk 2004-2005 KST86120

19-04-2005

KST85857 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Amendement over het duidelijker vaststellen dat de strafbeschikking op een schuldvaststelling berust

Kamerstuk 2004-2005 KST85857

KST85861 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Amendement om de bewijskracht van de strafbeschikking op één lijn te stellen met die van een veroordeling

Kamerstuk 2004-2005 KST85861

KST85852 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Amendement om verdachte dezelfde termijn voor verzet te gunnen als de Awb voorschrijft voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, nl. zes weken

Kamerstuk 2004-2005 KST85852

KST85859 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Amendement over het horen van de verdachte voordat een aanwijzing het gedrag betreffend kan worden opgelegd

Kamerstuk 2004-2005 KST85859

KST85867 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Amendement over het kunnen uitreiken van een aankondiging waar de essentie van de strafbeschikking reeds in staat

Kamerstuk 2004-2005 KST85867

17-11-2004

KST81050 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Memorie van toelichting

Met dit wetsvoorstel krijgt het openbaar ministerie de bevoegdheid om bij lichtere delicten, waar de schuldvraag duidelijk ligt, een straf op te leggen, met daarbij de mogelijkheid tot een beroep bij de rechter. De officier van justitie neemt dan een zogeheten strafbeschikking. Met deze buitengerechtelijke afdoening van strafzaken wordt de doelmatigheid binnen de justitieketen vergroot; alleen de zwaardere strafzaken komen nog bij de strafrechter terecht. De strafbeschikking komt qua rechtskarakter min of meer overeen met een rechterlijke veroordeling. Het Openbaar Ministerie krijgt de mogelijkheid om onder meer geldboetes, korte rijontzeggingen en schadevergoedingsmaatregelen op te leggen.

Kamerstuk 2004-2005 KST81050

KST81052 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2004-2005 KST81052

KST81049 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Voorstel van wet

Met dit wetsvoorstel krijgt het openbaar ministerie de bevoegdheid om bij lichtere delicten, waar de schuldvraag duidelijk ligt, een straf op te leggen, met daarbij de mogelijkheid tot een beroep bij de rechter. De officier van justitie neemt dan een zogeheten strafbeschikking. Met deze buitengerechtelijke afdoening van strafzaken wordt de doelmatigheid binnen de justitieketen vergroot; alleen de zwaardere strafzaken komen nog bij de strafrechter terecht. De strafbeschikking komt qua rechtskarakter min of meer overeen met een rechterlijke veroordeling. Het Openbaar Ministerie krijgt de mogelijkheid om onder meer geldboetes, korte rijontzeggingen en schadevergoedingsmaatregelen op te leggen.

Kamerstuk 2004-2005 KST81049

KST81051 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2004-2005 KST81051

KST81048 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST81048