Laatste documenten binnen dossier 29934


10-03-2009

KST128593 Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen); Brief minister inzake toezegging van een circulaire voor bestuursorganen met goede voorlichting voor burgers over deze wet

Minister Ter Horst (BZK) heeft deze toezegging gestand gedaan in de vorm van twee circulaires (een algemene en een juridische versie). Daarnaast gaat zij in op andere middelen om burgers voor te lichten (website, emailadres en telefoonnummer).

Kamerstuk 2008-2009 KST128593

11-07-2008

KST120957 Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen); Brief minister over de bekrachtiging van het onderhavige wetsvoorstel

In deze brief gaat de minister met name in op de schouw naar wettelijke beslistermijnen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben de minister geadviseerd over het conceptvoorstel van wet tot wijziging van de algemene wet bestuursrecht (Awb) en van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in verband met de inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel. Beide adviezen zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.

Kamerstuk 2007-2008 KST120957

BLG16632 Brief VNG over Advies wetsvoorstel wijziging Awb en Wob

Bijlage BLG16632

BLG16624 Advies VNG wetsvoorstel wijziging Awb en Wob (ivm Wet dwangsom en beroep)

Bijlage BLG16624

KST121001 Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen); Verslag schriftelijk overleg over de schouw naar wettelijke beslistermijnen

Kamerstuk 2007-2008 KST121001

BLG16633 Brief IPO over advies wetsvoorstel wijziging Wwb en Wob i.v.m. Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Bijlage BLG16633

KST120940 Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen); Lijst van vragen en antwoorden ove de bekrachtiging van het onderhavige wetsvoorstel

Kamerstuk 2007-2008 KST120940

BLG16631 Brief VNG over schouw wettelijk beslistermijnen i.v.m. Wet dwangsom en beroep

Bijlage BLG16631

BLG16625 Advies wetsvoorstel wijziging Awb en Wob i.v.m. Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Bijlage BLG16625

24-04-2008

KST117753 Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen); Brief aan de minister over inwerkingtreding van het wetsvoorstel

Met deze brief wenst de commissie de minister van BZK te informeren dat zij met veel belangstelling de beantwoording van de vragen van de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tegemoet ziet. Tevens wenst de commissie de minister van BZK te informeren dat zij na uw beantwoording van de Tweede Kamervragen zich zal beraden of het wenselijk wordt geacht nog nadere, aanvullende vragen te stellen.

Kamerstuk 2007-2008 KST117753

29-06-2006

KST98910 Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen); Nota van wijziging

Met deze nota van wijziging wordt bewerkstelligd dat de dwangsomregeling voor de genoemde beschikkingen langer een facultatief karakter kan behouden dan voor andere beschikkingen.

Kamerstuk 2005-2006 KST98910

17-12-2004

KST82431 Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen); Voorstel van wet

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft termijnen waarbinnen de overheid moet beslissen. Deze termijnen beschermen burgers tegen onbehoorlijk gedrag van de overheid. Ze verschaffen teven rechtszekerheid, omdat burgers zo weten binnen welke termijn ze duidelijkheid krijgen over het standpunt van de overheid. Dit voorstel wil burgers een effectiever rechtsmiddel geven tegen te trage besluitvorming door het bestuur door een financiƫle sanctie op termijnoverschrijding te introduceren. Een aanvrager van een beschikking krijgt de mogelijkheid om een bestuursorgaan dat verzuimt tijdig te beslissen, aan te sporen dit binnen een periode van twee weken alsnog te doen. Doet het bestuursorgaan dat niet, dan verbeurt het een dwangsom voor elke dag dat een beslissing nog langer uitblijft.

Kamerstuk 2004-2005 KST82431

KST82430 Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen); Geleidende brief

Kamerstuk 2004-2005 KST82430

KST82432 Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen); Memorie van toelichting

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft termijnen waarbinnen de overheid moet beslissen. Deze termijnen beschermen burgers tegen onbehoorlijk gedrag van de overheid. Ze verschaffen teven rechtszekerheid, omdat burgers zo weten binnen welke termijn ze duidelijkheid krijgen over het standpunt van de overheid. Dit voorstel wil burgers een effectiever rechtsmiddel geven tegen te trage besluitvorming door het bestuur door een financiƫle sanctie op termijnoverschrijding te introduceren. Een aanvrager van een beschikking krijgt de mogelijkheid om een bestuursorgaan dat verzuimt tijdig te beslissen, aan te sporen dit binnen een periode van twee weken alsnog te doen. Doet het bestuursorgaan dat niet, dan verbeurt het een dwangsom voor elke dag dat een beslissing nog langer uitblijft.

Kamerstuk 2004-2005 KST82432