Laatste documenten binnen dossier 29952


11-01-2005

KST83182 Wijziging van de wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen alsmede wijziging van die wet (Stb. 1992, 573) in verband met de verlenging van de openstelling van de Uitkeringswet gewezen militairen voor de oudere gewezen militair, die voortijdig de dienst met een recht op wachtgeld zou moeten verlaten; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST83182

KST83184 Wijziging van de wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen alsmede wijziging van die wet (Stb. 1992, 573) in verband met de verlenging van de openstelling van de Uitkeringswet gewezen militairen voor de oudere gewezen militair, die voortijdig de dienst met een recht op wachtgeld zou moeten verlaten; Memorie van toelichting

Onderhavig wetsvoorstel strekt ertoe de instroombasis voor de Uitkeringswet gewezen militairen (Ugm), die nu nog beperkt is tot ontslaggevallen tot 1 januari 2001, in de tijd uit te breiden. Dit wordt gerealiseerd door de betreffende einddatum in artikel 1, eerste lid van de wet te wijzigen. Dit is noodzakelijk om de wet ook te kunnen openstellen voor nieuwe reductiemaatregelen ter voldoening aan de taakstellingen uit het Strategisch Akkoord. Voor het vaststellen van de nieuwe einddatum zal zoveel mogelijk worden aangeknoopt bij de werkingduur van het Sociaal Beleidskader Defensie (SBK) als randvoorwaarde voor opwachtgeldstelling ingevolge het overgangsregime ex artikel 18, zesde lid, van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie.

Kamerstuk 2004-2005 KST83184

KST83183 Wijziging van de wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen alsmede wijziging van die wet (Stb. 1992, 573) in verband met de verlenging van de openstelling van de Uitkeringswet gewezen militairen voor de oudere gewezen militair, die voortijdig de dienst met een recht op wachtgeld zou moeten verlaten; Voorstel van wet

Onderhavig wetsvoorstel strekt ertoe de instroombasis voor de Uitkeringswet gewezen militairen (Ugm), die nu nog beperkt is tot ontslaggevallen tot 1 januari 2001, in de tijd uit te breiden. Dit wordt gerealiseerd door de betreffende einddatum in artikel 1, eerste lid van de wet te wijzigen. Dit is noodzakelijk om de wet ook te kunnen openstellen voor nieuwe reductiemaatregelen ter voldoening aan de taakstellingen uit het Strategisch Akkoord. Voor het vaststellen van de nieuwe einddatum zal zoveel mogelijk worden aangeknoopt bij de werkingduur van het Sociaal Beleidskader Defensie (SBK) als randvoorwaarde voor opwachtgeldstelling ingevolge het overgangsregime ex artikel 18, zesde lid, van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie.

Kamerstuk 2004-2005 KST83183