Laatste documenten binnen dossier 30101


13-11-2007

KST112022 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Memorie van antwoord

Bij dit Kamerstuk is een bijlage gevoegd waarin de toetsing is beschreven van het onderhavige wetsvoorstel en het wetsvoorstel Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen (30098) aan de indicatoren uit de notitie sanctiestelsels. Met het toevoegen van de bijlage voldoen minister Ter Horst (BZK) en minister Hirsch Ballin (Jus) aan het verzoek van leden van de PvdA-fractie, om aan de hand van de indicatoren uit de notitie sanctiestelsels per criterium te laten zien waarom de keuze voor de door de gemeente op te leggen bestuursrechtelijke boete gerechtvaardigd is.

Kamerstuk 2007-2008 KST112022

BLG13733 Onderbouwing bestuurlijke boete a.d.h.v. indicatoren notitie sanctiestelsels

Bijlage BLG13733

22-06-2006

KST98563 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Gewijzigd amendement dat strekt tot afschaffing van het griffierecht voor het (hoger) beroep op de rechter

In dit gewijzigde amendement wordt voorgesteld om de belanghebbende die tegen de boete in beroep gaat, geen griffierecht te laten betalen, maar zekerheid te laten stellen. Vernietigt de rechter de bestuurlijke boete, dan krijt de belanghebbende dit geld terug. Verklaart de rechter het beroep ongegrond, dan is de belanghebbende het geld kwijt: het bestuursorgaan vehaalt de boete op het bedrag van de zekerheidsstelling.

Kamerstuk 2005-2006 KST98563

KST98564 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Gewijzigd amendement om te realiseren dat gemeente vrijwel alle overtredingen van voorschriften uit de APV af kan doen met bestuurlijke boete

Met dit gewijzigde amendement wordt tegemoet gekomen aan de randvoorwaarden die zijn genoemd in de brief van de ministers van VW, van BZK en van Justitie d.d. 6 juni 2006 (Kamerstuk 30098, nr. 22) en hetgeen besproken is in het plenaire overleg van 14 juni 2006.

Kamerstuk 2005-2006 KST98564

19-06-2006

KST98355 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Gewijzigd amendement dat ertoe strekt verschillen tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 'kolom' te voorkomen

Met dit amendement beogen de indieners de overzichtelijkheid en de rechtseenheid te bevorderen, door te regelen dat de kantonrechter kennis zal nemen van het beroep tegen de beschikking waarbij de bestuurlijke boete is opgelegd en het gerechtshof te Leeuwarden van het hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter, ongeacht of de gemeenteraad handhaving door de bestuurlijke boete heeft ingevoerd of niet. Zo kunnen kantonrechter en het hof voorkomen dat er bij de uitleg en toepassing van begrippen die aan het strafrecht zijn ontleend, onnodige verschillen ontstaan tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 'kolom'.

Kamerstuk 2005-2006 KST98355

23-03-2006

KST95719 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Amendement dat ertoe strekt verschillen tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 'kolom' te voorkomen

Met dit amendement beogen de indieners de overzichtelijkheid en de rechtseenheid te bevorderen, door te regelen dat de kantonrechter kennis zal nemen van het beroep tegen de beschikking waarbij de bestuurlijke boete is opgelegd en het gerechtshof te Leeuwarden van het hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter, ongeacht of de gemeenteraad handhaving door de bestuurlijke boete heeft ingevoerd of niet. Zo kunnen kantonrechter en het hof voorkomen dat er bij de uitleg en toepassing van begrippen die aan het strafrecht zijn ontleend, onnodige verschillen ontstaan tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 'kolom'.

Kamerstuk 2005-2006 KST95719

KST95718 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Amendement om de bestuurlijke boete te innen op de wijze waarop gemeentelijke belastingen worden geïnd

Kamerstuk 2005-2006 KST95718

KST95720 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Amendement om te realiseren dat gemeente vrijwel alle vertredingen van voorschriften uit de APV af kan doen met bestuurlijke boete

Indieners beogen met de onderhavige wijziging de overzichtelijkheid voor toezichthouders en burgers te bevorderen. Voorkomen moet worden dat wanneer een toezichthouder een overtreding uit de APV constateert, en de burger vervolgens weigert zich te legitimeren, dat die overtredingen worden afgedaan in verschillende trajecten. Als voor beide overtredingen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, komt de burger bij één en dezelfde rechter terecht.

Kamerstuk 2005-2006 KST95720

KST95717 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Amendement dat strekt tot afschaffing van het griffierecht voor het (hoger) beroep op de rechter

In dit amendement wordt voorgesteld om de belanghebbende die tegen de boete in beroep gaat, geen griffierecht te laten betalen, maar zekerheid te laten stellen. Vernietigt de rechter de bestuurlijke boete, dan krijt de belanghebbende dit geld terug. Verklaart de rechter het beroep ongegrond, dan is de belanghebbende het geld kwijt: het bedrag van de zekerheidsstelling wordt dan aan de gemeente overgemaakt.

Kamerstuk 2005-2006 KST95717

13-05-2005

KST86468 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Memorie van toelichting

Gedragingen zoals wildplassen, het laten liggen van hondenpoep, het verkeerd aanbieden van huisvuil en het aanbrengen van graffiti kunnen grote overlast veroorzaken. Het kabinet vindt dat hiertegen krachtiger moet kunnen worden opgetreden en dat gemeenten hierbij een grotere rol moeten krijgen. Dit wetsvoorstel maakt het gemeentebesturen mogelijk om, in reactie op het veroorzaken van deze overlast in het publieke domein zelf een bestuurlijke boete op te leggen. Het voorstel vloeit voort uit het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' (kamerstuk 28684, nr. 1) en biedt extra handhavingsmogelijkheden, waardoor gemeenten zelf kunnen kiezen voor de meest geschikte aanpak van overlast in het publieke domein. De strafbaarstelling van gedragingen zoals wildplassen is in lokale verordeningen geregeld. Alleen het sluitstuk van de punitieve handhaving valt in het huidige systeem onder het strafrecht, waardoor de gemeentelijke toezichthouder geen boete mag opleggen. Gemeenten ervaren het als een gemis dat het werk niet kan worden afgemaakt door het opleggen van een boete. Vooral de gemeente, en niet zozeer de politie, wordt door de burgers aangesproken op overlast in de openbare ruimte en verloedering van het straatbeeld. Door het introduceren van de bestuurlijke boete wordt de gemeenten een zelfstandige bevoegdheid gegeven om op te kunnen treden tegen veel voorkomende en overlastveroorzakende (lichte) overtredingen. Bijkomend voordeel is dat de strafrechtsketen wordt ontlast, zodat politie en justitie meer capaciteit zullen hebben om zwaardere zaken te behandelen.

Kamerstuk 2004-2005 KST86468

KST86466 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Voorstel van wet

Gedragingen zoals wildplassen, het laten liggen van hondenpoep, het verkeerd aanbieden van huisvuil en het aanbrengen van graffiti kunnen grote overlast veroorzaken. Het kabinet vindt dat hiertegen krachtiger moet kunnen worden opgetreden en dat gemeenten hierbij een grotere rol moeten krijgen. Dit wetsvoorstel maakt het gemeentebesturen mogelijk om, in reactie op het veroorzaken van deze overlast in het publieke domein zelf een bestuurlijke boete op te leggen. Het voorstel vloeit voort uit het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' (kamerstuk 28684, nr. 1) en biedt extra handhavingsmogelijkheden, waardoor gemeenten zelf kunnen kiezen voor de meest geschikte aanpak van overlast in het publieke domein. De strafbaarstelling van gedragingen zoals wildplassen is in lokale verordeningen geregeld. Alleen het sluitstuk van de punitieve handhaving valt in het huidige systeem onder het strafrecht, waardoor de gemeentelijke toezichthouder geen boete mag opleggen. Gemeenten ervaren het als een gemis dat het werk niet kan worden afgemaakt door het opleggen van een boete. Vooral de gemeente, en niet zozeer de politie, wordt door de burgers aangesproken op overlast in de openbare ruimte en verloedering van het straatbeeld. Door het introduceren van de bestuurlijke boete wordt de gemeenten een zelfstandige bevoegdheid gegeven om op te kunnen treden tegen veel voorkomende en overlastveroorzakende (lichte) overtredingen. Bijkomend voordeel is dat de strafrechtsketen wordt ontlast, zodat politie en justitie meer capaciteit zullen hebben om zwaardere zaken te behandelen.

Kamerstuk 2004-2005 KST86466

KST86469 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2004-2005 KST86469

KST86465 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST86465