Laatste documenten binnen dossier 30166


01-03-2007

HAN8098A19 Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen (30166), en over de motie-Fritsma over verlies van het Nederlanderschap op grond van criminele activiteiten (30166, nr. 20), de motie-Fritsma over dubbele nationaliteiten (30166, nr. 21) en de gewijzigde motie-Fritsma over de nationaliteit van leden van de Staten-Generaal en van leden van het kabinet (30166, nr. 24)

Handeling 2006-2007 HAN8098A19

HAN8098A03 Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen (30166)

Handeling 2006-2007 HAN8098A03

HAN8098A20 Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen (30166), en van de motie-Fritsma over verlies van het Nederlanderschap op grond van criminele activiteiten (30166, nr. 20), de motie-Fritsma over dubbele nationaliteiten (30166, nr. 21) en de gewijzigde motie-Fritsma over de nationaliteit van leden van de Staten-Generaal en van leden van het kabinet (30166, nr. 24)

Handeling 2006-2007 HAN8098A20

20-02-2007

KST105336 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Gewijzigde motie over de onwenselijkheid dat leden van het kabinet en de Staten-Generaal een dubbele nationaliteit hebben

Kamerstuk 2006-2007 KST105336

KST105333 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Motie over het laten verliezen van de Nederlandse nationaliteit van bepaalde categorieën bezitters meervoudige nationaliteit

Het gaat om mensen die twee maal een misdrijf hebben gepleegd waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld of mensen die drie maal een misdrijf hebben gepleegd waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld.

Kamerstuk 2006-2007 KST105333

KST105335 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Motie over de onwenselijkheid dat leden van het kabinet en de Staten-Generaal een dubbele nationaliteit hebben

Kamerstuk 2006-2007 KST105335

KST105334 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Motie over bewerkstelligen dat mensen die een andere dan de Nederlandse nationaliteit hebben geen Nederlander kunnen worden

Kamerstuk 2006-2007 KST105334

15-02-2007

KST105204 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Gewijzigd amendement om Nederlanderschap te verlenen aan kind dat op grondgebied Koninkrijk is geboren en waarvan vader/moeder ten tijde van geboorte van kind aldaar toelating en hoofdverblijf heeft

Het gewijzigd amendement beoogt het Nederlanderschap van rechtswege te verlenen aan het kind dat op het grondgebied van Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba is geboren en waarvan de vader of de moeder ten tijde van de geboorte van het kind aldaar toelating en hoofdverblijf heeft.

Kamerstuk 2006-2007 KST105204

KST105183 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Subamendement op amendement nr. 16 voor handhaving van de leeftijdsgrens van 21 jaar zoals die ook gold in de optieregeling van 1985

Kamerstuk 2006-2007 KST105183

KST105180 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Amendement over onderzoek naar voor- en nadelen van meervoudige nationaliteit

Indienster wil zo'n onderzoek vooraf laten gaan aan de inwerkingtreding van de bepaling dat het afstandsvereiste onverkort zal gelden voor een vreemdeling die trouwt met een Nederlander.

Kamerstuk 2006-2007 KST105180

21-09-2006

KST100687 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Brief minister over de globale inhoud van de amvb, bedoeld in artikel I onder B van het onderhavige wetsvoorstel

Herdruk in verband met toevoeging van het Rijkswetnummer. De globale inhoud van de amvb zal zijn: 'Tot de schadelijke gedragingen kunnen met name worden gerekend de misdrijven tegen de veiligheid van de staat, alsmede terroristische misdrijven genoemd in artikel 83 Wetboek van Strafrecht. Tevens kunnen daaronder worden gerekend de misdrijven waarbij samenspanning is strafbaar gesteld, als ook samenspanning tot deze misdrijven.'

Kamerstuk 2005-2006 KST100687

15-09-2006

KST100597 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Brief minister over de globale inhoud van de amvb, bedoeld in artikel I onder B van het onderhavige wetsvoorstel

De globale inhoud van de amvb zal zijn: 'Tot de schadelijke gedragingen kunnen met name worden gerekend de misdrijven tegen de veiligheid van de staat, alsmede terroristische misdrijven genoemd in artikel 83 Wetboek van Strafrecht. Tevens kunnen daaronder worden gerekend de misdrijven waarbij samenspanning is strafbaar gesteld, als ook samenspanning tot deze misdrijven.'

Kamerstuk 2005-2006 KST100597

08-07-2005

KST88403 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2004-2005 KST88403

KST88397 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST88397

KST88401 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Memorie van toelichting

In 1997 heeft Nederland met de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap gekozen voor het uitgangspunt dat meervoudige nationaliteit zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Toch is in de periode 1997-2002 in meer dan 62% van de gevallen meervoudige nationaliteit ontstaan. Dat is in ongeveer de helft van de gevallen het gevolg van het feit dat het land van oorsprong afstand van nationaliteit niet toelaat. Bij de andere helft van de gevallen is afstand wel mogelijk, maar kent de wet een vrijstelling van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit. In de brief van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 27 augustus 2004 (Kamerstuk 28689, nr. 19) over meervoudige nationaliteit en integratie is aangegeven dat het gewenst is de reikwijdte van de vrijstelling van de afstandverplichting te beperken. Daartoe strekt onderhavig wetsvoorstel. De voorgestelde wetswijziging heeft voornamelijk betrekking op de man of vrouw die met een Nederlander getrouwd is en de Nederlandse nationaliteit aanvraagt. Hij of zij zal om Nederlander te kunnen worden afstand moeten doen van zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit. Op die wijze wordt bevorderd dat binnen een gezin slechts een nationaliteit aanwezig is en daarmee dat de kinderen alleen nog de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook betreft het vreemdelingen die geboren zijn in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba, daar tenminste vijf jaar tijdens hun minderjarigheid hoofdverblijf hebben gehad, en daar op het tijdstip van de naturalisatie hun hoofdverblijf hebben. Tot nu toe zijn deze personen vrijgesteld van de verplichting om afstand te doen van hun andere nationaliteit als zij tot Nederlander worden genaturaliseerd. In het wetsvoorstel wordt die vrijstelling beëindigd. Daarnaast betreft het voorstel een wijziging ter bestrijding van het terrorisme. Deze zal het mogelijk maken om het Nederlanderschap in te trekken van de persoon die ernstige schade toebrengt aan de essentiële belangen van de staat, waarbij in het bijzonder gedacht moet worden aan terroristische activiteiten.

Kamerstuk 2004-2005 KST88401

KST88399 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen; Voorstel van wet

In 1997 heeft Nederland met de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap gekozen voor het uitgangspunt dat meervoudige nationaliteit zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Toch is in de periode 1997-2002 in meer dan 62% van de gevallen meervoudige nationaliteit ontstaan. Dat is in ongeveer de helft van de gevallen het gevolg van het feit dat het land van oorsprong afstand van nationaliteit niet toelaat. Bij de andere helft van de gevallen is afstand wel mogelijk, maar kent de wet een vrijstelling van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit. In de brief van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 27 augustus 2004 (Kamerstuk 28689, nr. 19) over meervoudige nationaliteit en integratie is aangegeven dat het gewenst is de reikwijdte van de vrijstelling van de afstandverplichting te beperken. Daartoe strekt onderhavig wetsvoorstel. De voorgestelde wetswijziging heeft voornamelijk betrekking op de man of vrouw die met een Nederlander getrouwd is en de Nederlandse nationaliteit aanvraagt. Hij of zij zal om Nederlander te kunnen worden afstand moeten doen van zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit. Op die wijze wordt bevorderd dat binnen een gezin slechts een nationaliteit aanwezig is en daarmee dat de kinderen alleen nog de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook betreft het vreemdelingen die geboren zijn in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba, daar tenminste vijf jaar tijdens hun minderjarigheid hoofdverblijf hebben gehad, en daar op het tijdstip van de naturalisatie hun hoofdverblijf hebben. Tot nu toe zijn deze personen vrijgesteld van de verplichting om afstand te doen van hun andere nationaliteit als zij tot Nederlander worden genaturaliseerd. In het wetsvoorstel wordt die vrijstelling beëindigd. Daarnaast betreft het voorstel een wijziging ter bestrijding van het terrorisme. Deze zal het mogelijk maken om het Nederlanderschap in te trekken van de persoon die ernstige schade toebrengt aan de essentiële belangen van de staat, waarbij in het bijzonder gedacht moet worden aan terroristische activiteiten.

Kamerstuk 2004-2005 KST88399