Laatste documenten binnen dossier 30238


06-12-2005

KST92161 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006); Amendement over handhaving van de BIKK (bijdrage in de kosten van kortingen) in de Wet financiering sociale verzekeringen

Onderhavig amendement heeft als doel de BIKK (Bijdrage in de kosten van kortingen) in de Wet financiering sociale verzekeringen te handhaven en niet te vervangen door rijksbijdragen die bij lagere regelgeving worden vastgesteld.

Kamerstuk 2005-2006 KST92161

KST92342 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006); Eindverslag

Kamerstuk 2005-2006 KST92342

KST92162 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006); Amendement over het introduceren van een geïntegreerd verzekerdenbericht

Onderhavig amendement beoogt in lijn met de motie Omtzigt/Weekers (28219 nr. 22) een geïntegreerd verzekerdenbericht te introduceren waarmee de verzekerde jaarlijks kennis neemt van de betaalde premies en opgebouwde rechten.

Kamerstuk 2005-2006 KST92162

HAN7915A07 Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (30238)

Handeling 2005-2006 HAN7915A07

16-09-2005

KST89491 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST89491

KST89493 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006); Memorie van toelichting

In onderhavig wetsvoorstel (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) worden in diverse socialeverzekeringswetten verbeteringen aangebracht. Een groot deel van de wijzigingen houdt verband met de inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en de intrekking van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) met ingang van 1 januari 2006. Er wordt voorts al rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet in die gevallen waarin in het voorstel van Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (Kamerstuk 30124) met de wijzigingen in dit wetsvoorstel geen rekening kon worden gehouden. Voorts bevat het wetsvoorstel onder meer taalkundige verbeteringen en correcties van onjuiste verwijzingen. Ook wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat artikelleden of onderdelen daarvan vervallen omdat deze overbodig bleken te zijn. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal aanpassingen van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) voor te stellen met het oog op vereenvoudiging en deregulering. Voorstellen met aanmerkelijke betekenis voor de systematiek van uitvoering of verantwoording worden niet gedaan in afwachting van de komende integrale evaluatie van de Wet SUWI. Het wetsvoorstel voorziet tevens in een eenvoudigere procedure voor de teruggaaf van teveel betaalde premies voor de werknemersverzekeringen en teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Als een werknemer meerdere dienstbetrekkingen heeft (bijvoorbeeld twee parttime banen), kan het voorkomen dat er in een kalenderjaar in totaal meer premie of bijdrage is betaald dan het premiemaximum of het bijdragemaximum. Tot nog toe kon het teveel betaalde alleen op verzoek worden teruggekregen. Dit wetsvoorstel regelt dat de inspecteur het teveel betaalde ambtshalve gaat vaststellen.

Kamerstuk 2004-2005 KST89493

KST89492 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006); Voorstel van wet

In onderhavig wetsvoorstel (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) worden in diverse socialeverzekeringswetten verbeteringen aangebracht. Een groot deel van de wijzigingen houdt verband met de inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en de intrekking van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) met ingang van 1 januari 2006. Er wordt voorts al rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet in die gevallen waarin in het voorstel van Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (Kamerstuk 30124) met de wijzigingen in dit wetsvoorstel geen rekening kon worden gehouden. Voorts bevat het wetsvoorstel onder meer taalkundige verbeteringen en correcties van onjuiste verwijzingen. Ook wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat artikelleden of onderdelen daarvan vervallen omdat deze overbodig bleken te zijn. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal aanpassingen van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) voor te stellen met het oog op vereenvoudiging en deregulering. Voorstellen met aanmerkelijke betekenis voor de systematiek van uitvoering of verantwoording worden niet gedaan in afwachting van de komende integrale evaluatie van de Wet SUWI. Het wetsvoorstel voorziet tevens in een eenvoudigere procedure voor de teruggaaf van teveel betaalde premies voor de werknemersverzekeringen en teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Als een werknemer meerdere dienstbetrekkingen heeft (bijvoorbeeld twee parttime banen), kan het voorkomen dat er in een kalenderjaar in totaal meer premie of bijdrage is betaald dan het premiemaximum of het bijdragemaximum. Tot nog toe kon het teveel betaalde alleen op verzoek worden teruggekregen. Dit wetsvoorstel regelt dat de inspecteur het teveel betaalde ambtshalve gaat vaststellen.

Kamerstuk 2004-2005 KST89492