Laatste documenten binnen dossier 30306


15-12-2006

KST103890 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief minister over dividendbelasting

Naar aanleiding van opmerkingen gemaakt tijdens de Eerste Kamerbehandeling van het Belastingplan 2006 over dividendbelasting gaat minister Zalm (Fin) in deze brief in op de tariefsontwikkeling in enkele EU-lidstaten op het terrein van de bronheffing op dividenden en de ontwikkeling van het Europese recht. Daarnaast geeft hij een korte weergave van de van andere EU-lidstaten ontvangen reacties met betrekking tot deze problematiek.

Kamerstuk 2006-2007 KST103890

25-09-2006

KST100784 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief minister over uitbetaling van kinder- en ouderenkortingen

In deze brief reageert minister Zalm (Fin) op de motie-Crone c.s. over het oplossen van de verzilveringsproblemen m.b.t. kinder- en ouderenkortingen (kamerstuk 30306, nr. 50). De kinderkorting zal per 1 januari 2008 worden omgezet in een kindertoeslag, waardoor de verzilveringsproblemen tot het verleden zullen behoren. Het kabinet heeft overwogen om de ouderenkortingen eveneens om te vormen tot toeslagen. In de brief somt de minister de redenen op waarom daartoe niet is besloten. Daarnaast gaat de minister in dit verband in op de samenwerking tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst/Toeslagen.

Kamerstuk 2006-2007 KST100784

26-06-2006

KST98774 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris over handhavingsconvenant

Bij deze brief stuurt staatssecretaris Wijn (Fin) de Kamer op haar verzoek een geanonimiseerde versie van een met een bedrijf gesloten handhavingsconvenant.

Kamerstuk 2005-2006 KST98774

16-06-2006

KST98192 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Notitie Behandeling loon in natura en privé-gebruik van bedrijfsmiddelen

specifieke bepalingen met betrekking tot vrije vergoedingen en verstrekkingen (consumpties tijdens werktijd, werkkleding, vakliteratuur, representatie, cursussen, muziekinstrumenten en apparatuur, verhuizing, opleiding of studie, openbaar-vervoerkaarten, extraterritoriale kosten, reiskosten, kinderopvang, maaltijden, bedrijfsfitness, werkruimte, telefoon, persoonlijke verzorging, personeelsverenigingen etc.).

Kamerstuk 2005-2006 KST98192

14-06-2006

KST98077 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris over onder meer het beleid Pure Plantaardige Olie in andere Europese landen

de wijze waarop de invloed van het biobrandstoffenbeleid op de prijsontwikkeling van brandstoffen zal worden gemonitord.

Kamerstuk 2005-2006 KST98077

11-05-2006

KST97127 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris over BPM-heffing

In deze brief laat staatssecretaris Wijn (Fin) weten dat hij binnenkort komt met een wetsvoorstel tot wijziging van de BPM (aanschafbelasting van personenauto's en motorrijwielen). Dit naar aanleiding van de motie-Dezentjé Hamming/Crone (30306, nr. 56).

Kamerstuk 2005-2006 KST97127

19-04-2006

KST96555 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Verslag algemeen overleg gehouden op 23 maart 2006 over biobrandstoffen

de brief van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 15 maart 2006 inzake biobrandstoffen (25946, nr. 13).

Kamerstuk 2005-2006 KST96555

28-03-2006

KST95894 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris over behoud van fiscale faciliteiten voor landgoederen kleiner dan 5 ha die in erfpacht worden uitgegeven

In deze brief gaat de staatssecretaris in op de motie van de heer Schuyer c.s. (Kamerstuk 30306, nr. E).

Kamerstuk 2005-2006 KST95894

10-02-2006

KST94608 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris over zijn standpunt t.a.v. de motie Van Vroonhoven-Kok en Bakker (kamerstuk 30306, nr. 63)

Deze motie heeft betrekking op het stimuleren van pure plantaardige olie (PPO). De indieners vragen om de huidige accijnsvrijstelling die voor een beperkt aantal projecten voor het gebruik van PPO is verleend, in stand te houden en het ook mogelijk te maken dat nieuwe projecten onder de vrijstelling kunnen vallen. Staatssecretaris Wijn (Fin) legt uit hoe hij tot zijn standpuntbepaling ten aanzien van de motie is gekomen en geeft aan hoe hij de motie wil uitvoeren.

Kamerstuk 2005-2006 KST94608

18-01-2006

KST93804 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris over uitvoering motie voorfinancieren van BPM voor grijze kentekens

De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2006 een motie van de leden Dezentjé Hamming en Crone aanvaard (Kamerstukken II 2005/06, 30 306, nr. 56), waarin de regering wordt gevraagd per 1 juli 2006 de BPM-heffing aan te passen, zodat ondernemers geen BPM voor grijze kentekens hoeven voor te financieren. In onderhavige brief geeft staatssecretaris Wijn (Fin) aan, op de welke wijze hij uitvoering geeft aan de motie. Wijn wil voor ondernemers de mogelijkheid scheppen om bestelauto's te kopen zonder dat zij BPM betalen, mits door of namens de koper aan de verkoper een verklaring van de Belastingdienst wordt verstrekt waaruit blijkt dat, kortweg, degene op wiens naam het kenteken staat, een ondernemer is in de zin van de wetgeving voor grijze kentekens.

Kamerstuk 2005-2006 KST93804

06-01-2006

KST93667 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris met antwoorden op schriftelijke vragen

In deze brief beantwoordt staatssecretaris WIjn (Fin) vragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van de wetsvoorstellen Belastingplan 2006 (Kamerstukken 30306) en VPB-pakket 2006 (Kamerstukken 30307).

Kamerstuk 2005-2006 KST93667

24-11-2005

KST91773 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Eindverslag

Kamerstuk 2005-2006 KST91773

KST91650 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris ter schriftelijke beantwoording vragen, gesteld in het WO van 7 november 2005 over het Belastingplan 2006

puntsgewijze reactie op een deel van de fiscale voorstellen ter vermindering van de administratieve lasten (90 punten plan CDA).

Kamerstuk 2005-2006 KST91650

KST91771 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Verslag wetgevingsoverleg

Kamerstuk 2005-2006 KST91771

KST91772 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Gewijzigd voorstel van wet

Kamerstuk 2005-2006 KST91772

KST91647 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris over de fiscale behandeling van de bestelauto van de zaak

In deze brief gaat de staatssecretaris in op amendementen van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink, Crone/Van As en De Nerée tot Babberich over de fiscale behandeling van de bestelauto van de zaak.

Kamerstuk 2005-2006 KST91647

22-11-2005

KST91706 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Gewijzigd amendement over mogelijkheid voor werknemers die hun (automatische) stortingen in spaarloonregeling niet tijdig voor 2006 hebben stopgezet om ook voor 2006 te kiezen voor levensloopregeling

Kamerstuk 2005-2006 KST91706

KST91673 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over jaarlijks overzicht van lopende fiscale procedures voor Hof van Justitie waarin Nederland partij is

Kamerstuk 2005-2006 KST91673

KST91684 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over instandhouding van de bestaande langjarige accijnsvrijstelling voor puur plantaardige oliën (PPO)

Kamerstuk 2005-2006 KST91684

KST91674 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over terugvragen algemene heffingskorting door in Marokko of Turkije woonachtige partner van in Nederland wonende belastingplichtige

Kamerstuk 2005-2006 KST91674

KST91665 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over compensatie voor de gestegen energieprijzen

Kamerstuk 2005-2006 KST91665

KST91669 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over mogelijke oplossingen voor verzilveringsproblematiek bij belastingkortingen voor sommige inkomensgroepen

Kamerstuk 2005-2006 KST91669

KST91680 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over vormgeving bpm-differentiatie zodat naast relatieve zuinigheid ook absolute zuinigheid als criterium wordt meegenomen

Kamerstuk 2005-2006 KST91680

KST91705 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement inzake verlaging accijnstarief op overige alcoholische dranken (gedestilleerd) tot het niveau van vóór de verhoging per 1 januari 2003

Herdruk in verband met wijziging in de toelichting.

Kamerstuk 2005-2006 KST91705

KST91671 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over aanpassing systematiek bpm-heffing zodat ondernemers geen bpm hoeven voor te financieren

Kamerstuk 2005-2006 KST91671

KST91683 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over het op laten lopen van de verplichting tot bijmenging voor biobrandstoffen tot 5,75% in 2010

Kamerstuk 2005-2006 KST91683

KST91707 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om te zorgen dat bij een voorziening ingevolge een levensloopregeling waarbij is belegd in aandelen, de ter zake van de opbrengst van die aandelen ingehouden dividendbelasting niet in de inkomstenbelasting kan worden verrekend door de werknemer

Kamerstuk 2005-2006 KST91707

KST91664 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over het oplossen van de verzilveringsproblemen m.b.t. kinder- en ouderenkortingen

Kamerstuk 2005-2006 KST91664

KST91667 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over onderzoek naar effecten van accijnsaanpassingen op de relevante markten en branches

Kamerstuk 2005-2006 KST91667

KST91675 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over verhoging maximumbedrag kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk

Kamerstuk 2005-2006 KST91675

KST91666 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over het wederom laten vallen van elektronische leermiddelen onder het lage btw-tarief van 6%

Kamerstuk 2005-2006 KST91666

KST91670 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over vereenvoudiging wettelijke bepalingen op gebied van loon in natura en privé-gebruik van bedrijfsmiddelen

Kamerstuk 2005-2006 KST91670

KST91681 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Motie over uitvoeringstoets van Belastingdienst over o.a. omvorming van kinder- en ouderenkortingen in toeslagen

Kamerstuk 2005-2006 KST91681

21-11-2005

KST91448 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris met voorstel invulling motie Halsema/Verhagen inzake buitengewone uitgavenregeling

Herdruk in verband met een aanvulling in de titel. Om onderhavige brief legt staatssecretaris Wijn (Fin) de Kamer, mede namens de ministers van SZW en VWS, een voorstel voor conform de toezegging tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om invulling te geven aan de motie Halsema/Verhagen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005/06, 30300, Nr. 19). In de motie Halsema/Verhagen wordt de regering verzocht om de fiscale compensatie van chronische zieken en gehandicapten te verruimen voor een bedrag van 96 mln euro en te financieren via een beperking van de huidige algemene buitengewone uitgavenregeling. In het Belastingplan 2006 is een budgetneutrale verruiming van 50 mln euro voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen. In de brief doet Wijn ook een voorstel voor de invulling voor de overige 46 mln. euro.

Kamerstuk 2005-2006 KST91448

KST91537 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Vierde nota van wijziging

Kamerstuk 2005-2006 KST91537

16-11-2005

KST91376 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement inzake verlaging accijnstarief op overige alcoholische dranken (gedestilleerd) tot het niveau van vóór de verhoging per 1 januari 2003

Kamerstuk 2005-2006 KST91376

KST91385 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Gewijzigd amendement over een faciliteit voor bedrijfsopvolging inzake onroerende zaken

Kamerstuk 2005-2006 KST91385

KST91409 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Gewijzigd amendement om vrijstelling mrb o.g.v. oldtimersregeling toe te passen op auto's van 30 jaar en ouder i.p.v. op die van 25 jaar en ouder

Onderhavig amendement dient mede ter dekking van het amendement Rouvoet inzake de spaargift (Kamerstuk 30306, nr. 38).

Kamerstuk 2005-2006 KST91409

KST91377 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om vast te leggen dat de bestelauto die buiten werktijd niet gebruikt kan worden, niet onder de autokostenfictie valt

Betreft de bestelauto die 'achter het hek blijft'.

Kamerstuk 2005-2006 KST91377

KST91380 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Gewijzigd amendement over mogelijk maken van geruisloze doorschuiffaciliteit

Kamerstuk 2005-2006 KST91380

KST91412 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement over mogelijkheid voor werknemers die hun (automatische) stortingen in spaarloonregeling niet tijdig voor 2006 hebben stopgezet om ook voor 2006 te kiezen voor levensloopregeling

Kamerstuk 2005-2006 KST91412

KST91394 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement voor dezelfde zorgtoeslag voor huurders en eigenwoningbezitters met hetzelfde inkomen, afgezien van de belastbare inkomsten uit eigen woning

Kamerstuk 2005-2006 KST91394

KST91382 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Gewijzigd amendement om te voorkomen dat bedrijfsopvolging wordt bemoeilijkt doordat overdrager belastingschuld niet kan voldoen

Kamerstuk 2005-2006 KST91382

KST91422 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement over het praktisch regelen van de toepassing van de autokostenfictie bij bestelauto's waarvan het privé-gebruik wordt beperkt door de aard of inrichting ervan

Kamerstuk 2005-2006 KST91422

KST91421 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Gewijzigd amendement om vast te leggen dat de bestelauto die buiten werktijd niet gebruikt kan worden, niet onder de autokostenfictie valt

Betreft de bestelauto die 'achter het hek blijft'.

Kamerstuk 2005-2006 KST91421

KST91411 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement over het introduceren van een zogenoemde spaargiftregeling per 1 januari 2006

Met dit amendement wordt per 1 januari 2006 een zogenoemde spaargiftregeling geïntroduceerd. Op basis van deze regeling kan een werknemer fiscaal gefacilieerd een deel van het loon sparen voor het doen van giften. Deze regeling is zoveel mogelijk naar analogie van de spaarloonregeling vormgegeven. Verschillen zijn dat bij de spaargiftregeling geen eindheffing is verschuldigd door de inhoudingsplichtige, dat bij de spaargiftregeling ten hoogste 60 euro per kalenderjaar (5 euro per maand) aan loon kan worden gespaard en dat opname uitsluitend mogelijk is voor het doen van giften als bedoeld in artikel 6.32, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 of bij de beëindiging van de dienstbetrekking van de werknemer. Bij een opname die bij de beëindiging van de dienstbetrekking plaatsvindt, wordt (net als bij de spaarloonregeling) belasting geheven van de werknemer ter zake van het spaargiftloon. Aangezien het spaargiftloon (anders dan het spaarloon) niet automatisch na een bepaalde periode vrijvalt, wordt het spaargiftloon in deze situatie volledig belast en is er (anders dan bij spaarloon) geen sprake van het belasten van een evenredig deel.

Kamerstuk 2005-2006 KST91411

KST91378 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement voor invoering van een mantelzorgkorting per 1 januari 2007 voor mensen die intensieve mantelzorg verlenen

Kamerstuk 2005-2006 KST91378

KST91381 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Gewijzigd amendement om de bedrijfsopvolgerfaciliteit voor de overdrachtsbelasting gelijk te stellen aan die van de inkomstenbelasting

Kamerstuk 2005-2006 KST91381

14-11-2005

KST91271 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Brief staatssecretaris met voorstel invulling motie Halsema/Verhagen inzake buitengewone uitgavenregeling

Om onderhavige brief legt staatssecretaris Wijn (Fin) de Kamer, mede namens de ministers van SZW en VWS, een voorstel voor conform de toezegging tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om invulling te geven aan de motie Halsema/Verhagen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005/06, 30300, Nr. 19). In de motie Halsema/Verhagen wordt de regering verzocht om de fiscale compensatie van chronische zieken en gehandicapten te verruimen voor een bedrag van 96 mln euro en te financieren via een beperking van de huidige algemene buitengewone uitgavenregeling. In het Belastingplan 2006 is een budgetneutrale verruiming van 50 mln euro voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen. In de brief doet Wijn ook een voorstel voor de invulling voor de overige 46 mln. euro.

Kamerstuk 2005-2006 KST91271

09-11-2005

KST91087 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om de budgettaire opbrengst van de BPM op dieselpersonenauto's te verhogen

Kamerstuk 2005-2006 KST91087

KST91091 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om het accijnsvrije tarief voor loodvrije benzine te verlagen

Kamerstuk 2005-2006 KST91091

KST91092 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om ook bij terbeschikkingstelling in de zin van art. 3.91 Wet IB 2001 geruisloze doorschuiving mogelijk te maken

Kamerstuk 2005-2006 KST91092

KST91089 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om vrijstelling mrb o.g.v. oldtimersregeling toe te passen op auto's van 30 jaar en ouder i.p.v. op die van 25 jaar en ouder

Kamerstuk 2005-2006 KST91089

KST91084 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Gewijzigd amendement om ervoor te zorgen dat zelfstandigen van 65 en ouder in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek

Kamerstuk 2005-2006 KST91084

KST91094 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om te voorkomen dat bedrijfsopvolging door de fiscus wordt ontmoedigd

Kamerstuk 2005-2006 KST91094

KST91086 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om belastingdruk voor rode olie (gasolie en halzware olie) te verhogen

Kamerstuk 2005-2006 KST91086

KST91090 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om de maximale arbeidskorting in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 te verhogen

Kamerstuk 2005-2006 KST91090

KST91088 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om het accijnstarief voor dieselolie te verhogen

Kamerstuk 2005-2006 KST91088

KST91083 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om 'grijze kentekens' buiten de heffing van inkomsten- en loonbelasting te brengen

Kamerstuk 2005-2006 KST91083

KST91093 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om te voorkomen dat bedrijfsopvolging wordt bemoeilijkt doordat overdrager belastingschuld niet kan voldoen

Kamerstuk 2005-2006 KST91093

KST91085 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om accijnzen op bier en overige alcoholhoudende dranken (gedistilleerd) te verhogen

Kamerstuk 2005-2006 KST91085

KST91096 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006); Amendement om overnemer bij bedrijfsoverdracht in de zin van art. 3.63 Wet IB 2001 vrij te stellen van overdrachtsbelasting

Kamerstuk 2005-2006 KST91096