Laatste documenten binnen dossier 30516


13-04-2006

KST96394 Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (afschaffing van de correctie verzamelinkomen); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2005-2006 KST96394

KST96397 Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (afschaffing van de correctie verzamelinkomen); Memorie van toelichting

Harmonisatie van het inkomensbegrip maakt deel uit van het kabinetsstreven om vooral inkomensafhankelijke regelingen te harmoniseren. Om het inkomensbegrip te kunnen harmoniseren heeft het kabinet er in het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het vervolgonderzoek van de Werkgroep Harmonisatie Inkomensafhankelijke Regelingen (HIAR) voor gekozen om voor alle betreffende regelingen de zogenoemde correctie op het verzamelinkomen in 2006 af te schaffen, dan wel een gefaseerde afbouw daarvan te starten (Kamerstuk 29 287, nr. 2). Dat gebeurt deels in de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, die er onder meer toe strekt wetten te wijzigen die per 1 januari 2006 of later door de Belastingdienst/Toeslagen worden uitgevoerd. De Wet bevordering eigenwoningbezit (bew) wordt echter niet door de Belastingdienst uitgevoerd. Daarom is de afschaffing van de correctie verzamelinkomen in de Wet web in het onderhavige wetsvoorstel geregeld. De correctie op het verzamelinkomen is destijds geïntroduceerd in verband met de belastingherziening in 2001. Met het van kracht worden van de Wet inkomstenbelasting 2001 kwamen namelijk een aantal aftrekposten te vervallen of werd de hoogte daarvan verlaagd. Zonder compenserende maatregelen zou het daardoor gestegen fiscale inkomen (= verzamelinkomen) tot financieel nadeel leiden voor gebruikers van inkomensafhankelijke regelingen. De correctie op het verzamelinkomen strekt ertoe om dit nadeel zoveel mogelijk te beperken. Voor de transparantie en een eenvoudige uitvoering is stroomlijning van het inkomensbegrip echter een cruciale voorwaarde. Als geharmoniseerde inkomensbegrippen gelden voortaan het verzamelinkomen en het belastbare loon. Voor de Wet bew, waarin de verschillende parameters elk jaar per 1 juli worden aangepast, betekent dit dat die geharmoniseerde inkomensbegrippen vanaf 1 juli 2006 van toepassing zijn. Zonder gelijktijdige compensatie zou een deel van de huidige koopsubsidieontvangers bij de driejaarlijkse inkomenstoets nadeel kunnen ondervinden van de afschaffing van de correctie op het verzamelinkomen. Daarom voorziet dit voorstel in een compensatiemaatregel met een differentiatie naar huishoudcategorie, zodanig dat niemand financieel nadeel van de afschaffing van de correctie ondervindt.

Kamerstuk 2005-2006 KST96397

KST96396 Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (afschaffing van de correctie verzamelinkomen); Voorstel van wet

Harmonisatie van het inkomensbegrip maakt deel uit van het kabinetsstreven om vooral inkomensafhankelijke regelingen te harmoniseren. Om het inkomensbegrip te kunnen harmoniseren heeft het kabinet er in het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het vervolgonderzoek van de Werkgroep Harmonisatie Inkomensafhankelijke Regelingen (HIAR) voor gekozen om voor alle betreffende regelingen de zogenoemde correctie op het verzamelinkomen in 2006 af te schaffen, dan wel een gefaseerde afbouw daarvan te starten (Kamerstuk 29 287, nr. 2). Dat gebeurt deels in de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, die er onder meer toe strekt wetten te wijzigen die per 1 januari 2006 of later door de Belastingdienst/Toeslagen worden uitgevoerd. De Wet bevordering eigenwoningbezit (bew) wordt echter niet door de Belastingdienst uitgevoerd. Daarom is de afschaffing van de correctie verzamelinkomen in de Wet web in het onderhavige wetsvoorstel geregeld. De correctie op het verzamelinkomen is destijds geïntroduceerd in verband met de belastingherziening in 2001. Met het van kracht worden van de Wet inkomstenbelasting 2001 kwamen namelijk een aantal aftrekposten te vervallen of werd de hoogte daarvan verlaagd. Zonder compenserende maatregelen zou het daardoor gestegen fiscale inkomen (= verzamelinkomen) tot financieel nadeel leiden voor gebruikers van inkomensafhankelijke regelingen. De correctie op het verzamelinkomen strekt ertoe om dit nadeel zoveel mogelijk te beperken. Voor de transparantie en een eenvoudige uitvoering is stroomlijning van het inkomensbegrip echter een cruciale voorwaarde. Als geharmoniseerde inkomensbegrippen gelden voortaan het verzamelinkomen en het belastbare loon. Voor de Wet bew, waarin de verschillende parameters elk jaar per 1 juli worden aangepast, betekent dit dat die geharmoniseerde inkomensbegrippen vanaf 1 juli 2006 van toepassing zijn. Zonder gelijktijdige compensatie zou een deel van de huidige koopsubsidieontvangers bij de driejaarlijkse inkomenstoets nadeel kunnen ondervinden van de afschaffing van de correctie op het verzamelinkomen. Daarom voorziet dit voorstel in een compensatiemaatregel met een differentiatie naar huishoudcategorie, zodanig dat niemand financieel nadeel van de afschaffing van de correctie ondervindt.

Kamerstuk 2005-2006 KST96396

KST96398 Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (afschaffing van de correctie verzamelinkomen); Nader rapport

Kamerstuk 2005-2006 KST96398